Prof. Dr. Aylin POROY ARSOY

 

Department of Business Administration / Accounting and Finance

E-Mail: aporoy@uludag.edu.tr        

Telephone: 0 224 294 11 20

 

Educational Background

PhD                                                    Uludag University, Institute of Social Sciences, Accounting-Finance 2004

Master Degree                                   Uludag University, Institute of Social Sciences, Accounting-Finance 2000

Bachelor                                             Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business Administration 1996

Academic Background

Professor                                            2016

Associate Professor                            2011

Assistant Professor                            2008

Research Assistant                             1999

Language                                          English

Research Interests                            International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, Corporate Governance, Internal Auditing, Advanced Financial Accounting

 

PUBLICATIONS

Books/Book Chapters

Burak ARZOVA, Aylin POROY ARSOY International Accounting in the 21st Century (Development of Accounting in the History of Modern Turkey (1923 to 2006)), New York 2010, ss.196-225.

Aylin POROY ARSOY Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gerçeğe Uygun Değer,  Dora Yayınevi, Bursa, 2009.

Aylin POROY ARSOY Finansal Muhasebe, Dora Yayınevi, Bursa, 2014.

Aylin POROY ARSOY Muhasebe Denetimi Ve Mali Analiz, Eskişehir, 2012, ss.104-119.

Aylin POROY ARSOY Muhasebe Denetimi Ve Mali Analiz, Eskişehir, 2012, ss.120-133.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “Relationship Between Corporate Governance And Internal Control”, Holistic Approach to Risk-Based Internal Financial Control for SMEs, ss.31-50, Ed. Ganite KURT, Tuğba UÇMA UYSAL, Gazi Kitabevi, Ankara, ISBN 978-605-344-218-9.

Articles

Aylin POROY ARSOY “Bağlı Ortaklıkların Bilançolarının Makul Değerle Değerlenmesi ve Şerefiyenin Hesaplanması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2003, ss.131-147.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2004, ss.1-18.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey”, Accounting and Management Information Systems, 2006, ss.23-37.

Aylin POROY ARSOY, Barış SİPAHİ “International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities and the Turkish Case”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2007, ss.31-48.

Aylin POROY ARSOY, David CROWTHER “Corporate Governance in Turkey: Reform and Convergence”, Social Responsibility Journal, Cilt 4, Sayı 3, 2008, ss.407-421.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Artış ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı”, Analiz Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi,  Cilt 5, Sayı 14, Ekim 2005, ss.1-12.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Accounting Education in the History of Turkish Republic”, Mali Çözüm Dergisi, 2006, ss.74-93.

Burak ARZOVA, Aylin POROY ARSOY “Türkiye Muhasebe Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve TMS 41 Çerçevesinde Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerlerinin Belirlenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 2006, ss.138-149.

Burak ARZOVA, Aylin POROY ARSOY “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Çerçevesinde Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Tablolarda Sunuluşu”, Vergi Dünyası, 2006, ss.135-147.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2006, ss.66-74.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY “Vergilerin Muhasebeleştirilmesi, Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2007, ss.1-16.

Aylin POROY ARSOY “Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 10 Sayı 2, Aralık 2008, ss.17-35.

Aylin POROY ARSOY “Bölümsel Raporlamada Yeni Bir Uygulama: IFRS 8”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 38, Nisan 2008, ss.177-185.

Aylin POROY ARSOY, Ümit GÜCENME GENÇOĞLU “The Development of Inflation Accounting In Turkey”,  Critical Perspectives on Accounting, Sayı 20, 2009, ss.568-590.

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, “The Effect of Powerpoint Preferences of Students on their Performance: A Research in Anadolu University”, The Turkish Online Journal of Distance Education, Cilt 10, Sayı 1, Ocak 2009, ss.114-129.

Değer ALPER, Aylin POROY ARSOY, “Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMO Yayını, Sayı 94, Yıl 2009, ss.59-78.

Barış SİPAHİ, Aylin POROY ARSOY, “Finansal Raporlamada Yeni Yaklaşımlar”, Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı: 33, Yıl: 16, Cilt: 9, Ocak 2010, ss.51-57.

Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Barış SİPAHİ, “Investigating Accountants’ Occupational Commitment and Occupational Turnover Intention: Evidence from Turkish Accountants”,  International Journal of Accounting and Finance, Cilt 3, Sayı 2, 2011, ss.165-176.

Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Seval SELİMOĞLU “Perceptions of Prospective Job Applicants on Corporate Social Responsibility Performance: ISE Corporate Governance Index Companies in Turkey”, Social Reponsibility Review, 2011, ss.33-43. 

Aylin POROY ARSOY, Özer ARABACI, Aydem ÇİFTÇİOĞLU, “Corporate Social Responsibility and Financial Performance Relationship: The Case of Turkey”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, Ocak 2012, ss.159-176.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2012, Sayı 56, ss. 17-27.

Catalin Nicolae ALBU, Nadia ALBU, Szilveszter FEKETE PALI-PISTA, Maria Madalina GIRBINA, János LUKÁCS, Gergely MOHL, Dániel Máté KOVÁCS, Jiri STROUHAL, Libuše MÜLLEROVÁ, Marie PASEKOVÁ, Aylin POROY ARSOY, Seval KARDES SELIMOGLU, Barıs SIPAHI “Implementation of IFRS for SMEs in Emerging Economies: Stakeholder Perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey “Journal of International Financial Management & Accounting”  24:2, 2013, ss. 140-175.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Lale KARABIYIK “Effect of Non Financial Information on Financial Performance: Evidence from Turkey”, International Review of Economics and Management, Cilt 2, Sayı 1, 2014, ss.1-18.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Seval SELİMOĞLU “Muhasebe Eğitimindeki Bilgi, Beceri ve Eğitim Tekniklerinin Gerekliliklerine İlişkin Beklentiler: Türkiye’deki Akademisyenlere ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014, ss.121-136.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA “TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2014, Sayı 64, ss. 1-26.                                         

Aylin POROY ARSOY “New Control Model Under IFRS 10”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), 2016, ss.1-13.

Aylin POROY ARSOY “Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,  2016, ss. 25-40.

Conferences

Ümit GÜCENME, Aylin POROY ARSOY, “IFRS 2 Hisseye Dayalı Ödemeler Kapsamında Beşeri Kaynakların Kaydı”, 2.Uluslararası Muhasebe Konferansı, Mödav, 10-12 Kasım 2005, İstanbul.

Aylin POROY ARSOY, Ümit GÜCENME, “Globalization of Accounting: International Accounting Standards”, 2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15-18 Haziran 2006, Çeşme-İzmir.

Barış SİPAHİ, Aylin POROY ARSOY, “Adoption of International Financial Reporting Standards in Turkey: The Auditors’ View”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, 8-9 Mart 2007, Edirne.

Ümit GÜCENME, Aylin POROY ARSOY, “The Importance of Turkish Accounting Symposiums on the Development of Accounting Education”, 12.World Accounting Congress of Accounting Historians, 20-24 Temmuz 2008, İstanbul.

Aylin POROY ARSOY, Ümit GÜCENME, “Asset Valuation under Accounting Standards and Preventing Accounting Frauds”, 1st International Congress on Accounting &Fraud Examination, 2 Haziran 2006, İstanbul.

Ümit GÜCENME, Aylin POROY ARSOY, “History of Transfer Pricing and the Case of Turkey”, 12.World Accounting Congress of Accounting Historians, 20-24 Temmuz 2008, İstanbul.

Aylin POROY ARSOY, Ümit GÜCENME, “Changes in Financial Reporting in Turkey : Historical Development Of Inflation Accounting From 1960 to 2005”, Academy of Accounting Historians 2005 Research Conference, 6-8 Ekim 2005, Ohio State University, Columbus Ohio USA.

Ümit GÜCENME, Aylin POROY ARSOY, “Konsolidasyon Şerefiyesinin Muhasebeleştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar”, XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19-23 Nisan 2006, Bodrum-Muğla.

Aylin POROY ARSOY, “IAS/IFRS in Hotels: A New Business Language for Tourism Industry”, International Conference on Tourism, Development and Management, Kos Adası, Yunanistan, 11-14 Eylül 2009.

Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Aylin POROY ARSOY, “Student’s Attachment to Their University: Evidence From A Turkish University”,  International 7th Knowledge, Economy & Management Congress, 30 Ekim-1 Kasım 2009, Yalova.

Değer ALPER, Aylin POROY ARSOY,Aydem ÇİFTÇİOĞLU, “Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey”, 6th International Conference on Business, Management and Economics, 7-9 Ekim 2010, Çeşme-İzmir.

Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Barış SİPAHİ, Aylin POROY ARSOY, “Investigating Burnout Syndrome of Turkish Accountants”, 6th International Conference on Business, Management and Economics, 7-9 Ekim 2010, Çeşme-İzmir.

Aylin POROY ARSOY “Tax Accounting Culture During The Republic Period In Turkey And The Present Situation”, “2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History”, 15-18 Eylül 2010, İstanbul.

Aylin POROY ARSOY, Özer ARABACI, “Financial Transparency and Firm Performance: Evidence from ISE XKURY”, 8. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-22 Ekim 2011, İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Aylin POROY ARSOY, Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Tuba BORA “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları”, 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, Gaziantep/TÜRKİYE.

Aylin POROY ARSOY, Yakup SELVİ, “KOBİ Muhasebe Standartlarında Gerçeğe Uygun Değerle Ölçüm, 9.Uluslararası Muhasebe Konferansı, 4-5 Ekim 2012, İstanbul.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Lale KARABIYIK “Value Relevance of Non Financial Information: Evidence from BIST 100”, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 6-8 Şubat 2014, Roma/İTALYA.        

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, Veli DURMUŞOĞLU “Relationship Between Effectiveness of the Committees Established Within The Board of Directors and Financial Performance”, III. International Academic Conference in Paris (IACP), 10-11 Ağustos 2015, Paris/FRANSA.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “’Job Selection Preferences of Senior Class Business Students: Evidence From Turkey”, III. International Academic Conference in Paris (IACP), 10-11 Ağustos 2015, Paris/FRANSA.

Aylin POROY ARSOY “Dynamics Of Family Governance And A Case Study From Turkey”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Aralık 2015, Freiburg/ALMANYA.

Aylin POROY ARSOY, Yakup SELVİ “Stratejik Yönetim Amaçları İçin Finansal Bilgilerin Yorumlanması: TFRS Uygulama Beyanı Yönetimin Yorumu”, XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum/Muğla/TÜRİYE, 2012.

Aylin POROY ARSOY “Dünyada Kamu Gözetimi Otoriteleri Tarafından Hazırlanan Yıllık Raporlara Genel Bakış”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2013.

Aylin POROY ARSOY “Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Aile Anayasası”, 1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, İznik/BURSA, 2015.

Aylin POROY ARSOY, Aile Yönetişimi ve Aile Anayasası, Konya/TÜRKİYE, 2015.

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, “Development of Sustainability Reporting in Turkey (2010-2014), X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna/BOSNA-HERSEK.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, “The Factors Affecting Accounting Students’ Performance: The Case of Uludag University”, X. European Conference on Social and Behavioral Science”, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna/BOSNA HERSEK.

Aylin POROY ARSOY, Tuğba UÇMA UYSAL, Tuba BORA, “Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi”, 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim 2016, Alsancak/İZMİR.

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, “Sustainable Development in Family Businesses: A Case Study from Turkey”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Kasım 2016, Prag/ÇEKYA.

Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA, “Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure: Evidence from Turkey”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Kasım 2016, Prag/ÇEKYA.

Projects

"Aile Şirketlerinde Aile Yönetişimi ve Aile Anayasasının Hazırlanması", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2015/74,  2015-Devam ediyor (Project Coordinator)

"Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Proje Numarası: KUAP(İ) - 2015/75, 2015-Devam ediyor (Researcher)

"Genişletilebilir Finansal Raporlama Dili’nin (XBRL) Finansal Raporlamanın Gelişimine Katkısının İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2014/24, 2014-2018 (Project Coordinator)

"Holistic Approach to Risk – Based Internal Financial Control for SMEs (HARBIF)",   Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi, Proje Numarası: 2013-1-TR1-LEO05-475172013, 2013-2015 (Uludağ University Coordinator)

“Halka Açık Olmayan Sanayi Şirketlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Finansal Tabloları Üzerinde Muhasebe Denetimine Yönelik Bir Model Oluşturulması”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2013/36, 2013-2014 (Researcher)

“Finansal ve Finansal Olmayan Verilerin Firma Performansına Etkileri: İMKB 100 Şirketlerinde Uygulama”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2013/35, 2013-2014 (Project Coordinator)

Other Publications

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, “Akademisyenlerin ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Eğitiminden Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: İhtiyaç Duyulan Bilgi Ve Beceriler”, Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, Bursa.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.859]