Research Assistant Dr. Kadriye Burcu Öngen Bilir

 

Research Assistant Dr. Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR

Department Econometrics

Sub Department: Statistics

Phone: 0224 294 11 58

e-mail: burcuongen@uludag.edu.tr

Education:

Phd: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Master: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Bachelor: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Academic background:

Research Assistant       2008-2016

Research Assistant Dr. 2016-

Journal Articles:

 1. Bakır H., Öngen K.Burcu, (2013), Yönetimden Yönetişime Geçiş Sürecinde Bölgesel Politikalarda Yaşanan Değişim: Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları Örneği, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 28 (325), 85-112.
 2. Mehmet Kurtulus Cem Sen, Öngen K. Burcu , (2013), Şen M.K., Öngen K.B., Determination of Hygiene – Sanitation Knowledge Level of Food Handlers at Food Section of Discount Stores in Bursa. ,12(17), 1383-1389.
 3. Mehmet Kurtulus Cem Sen, Öngen K. Burcu , (2013), Determination of the Level of Knowledge about Milk and Dairy Products of Those Food Handlers Who Are Employed at Discount Markets in Bursa, Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(10), 986-990. 
 4. B Öngen, S Aytaç , (2013), Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Journal of Sociological Studies, sayı:48.
 5. Sam N., Sam R., Öngen K. Burcu, (2010), Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, sayı:21
 6. Öngen K. Burcu, Bakır H., (2014), “Avrupa Birliği Süreci ve Bölgesel Politikalarda Yaşanan Dönüşüm: Türkiye Bağlamında Bir Analiz”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 69 (4), 891-922.
 7. Gürsakal S., Öngen K. Burcu, (2008 ),   2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 27  Sayı: 1
 8. Aytaç Sevinç Serpil,Derdiman Ramazan Cengiz,Baştürk Şenol,Öngen Bilir Kadriye Burcu,(2015), Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimler ve Tasarım Dergisi,3(3), 259-267.
 9. Aytaç M., Öngen K. Burcu, (2012), Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi, İstatistikçiler Dergisi, 5, 14-22.
 10. Keser A., Öngen Bilir K.B., Aytaç S.S., (2017),  Niceliksel İşyükü Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirlik çalışması, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 19(2), 55-78.

 

Books

 1. Öngen Bilir K. Burcu, Aytaç M., Gürsakal N., (2016), Contemporary Approaches in Humanities, 157-165.

 

Symposium Publications and Posters:

 1. Öngen K. Burcu, Gürsakal S. (2009),  PISA 2003 Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 2009.
 2. Bakar F., Öngen K.Burcu, (2012), Türkiye’de Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımında Orta Vadeli Harcama Sisteminin Analizi, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012.

 

 1. Eroğlu E., Öngen K.Burcu, (2012), Bir Tahsilat Ekonomisi olarak Türkiye; 2000’li Yıllarda Hanehalkı Tüketim ve Borçlanma Düzeylerinin Analizi, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012.
 2. Öngen K.Burcu, (2012), Lojıstık Regresyon Analizi İle Toplumsal Baskı Algısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, 17-21 Haziran 2012.
 3. Öngen K. Burcu, (2012),  2010 Yılı Hanehalkı Bütçe Anketinin Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamalarına Göre İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 5-6 Ekim 2012.
 4. Gürsakal N., Öngen K.Burcu, (2014), Bayesyen Son Dağılımların Hesaplanmasında Gıbbs Örneklemesi, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014.
 5. AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, DERDİMAN RAMAZAN CENGİZ,BAŞTÜRK ŞENOL,ÖNGEN BİLİR KADRİYE BURCU (2015).  Fear of Crime in a City in Turkey: Gender Differences and Urban Segregation in Risk Perception.  Bangkok International Conference on Social Science (Tam metin bildiri)
 6. Gürsakal N., Murat D., Gürsakal DALGIÇ S., Öngen bilir K.B., Sparsity and Variable Selection & Dimension Reduction: Lasso and Sparse Pca, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 07-12 Mayıs 2015.
 7. Eroğlu Yüksel, Kadriye Burcu Öngen, Bayram Nuran, (2016), İlişkisel-Karşılıklı Bağımlı Benlik Kurgusu İle Boyun Eğicilik Arasındaki İlişkide Sosyal Zekanın Aracılığının İncelenmesi, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 01-03 Haziran 2016.
 8. Aytaç S.S., Tüfekçi U., Gökçe A., Öngen Bilir K.B., Çalışan Sağlığı Açısından İşe İlişkin İyilik Hali, İşe İlişkin Kısıtlar ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma,  2. Uluslararası  İş Güvenliği ve Çalışan sağlığı Kongresi 8-9 Kasım 2017.

Projects

 1. Korku Sende Çare Hepimizde, Yardımcı Araştırmacı, BAP Projesi,2014

 

Others

 1. Öngen , K. Burcu., I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Member of Organization Comittee, Uludag University, 17-21 June, Bursa, 2012

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [750]