Doç. Dr. Ufuk SELEN

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Web Bilgileri\Maliye\Ufuk SELEN.jpg

 

Bölümü

Maliye

Anabilim Dalı

Mali İktisat

Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

uselen@uludag.edu.tr

Telefon

(0224) 2941035

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Lisans

Uludağ Üniversitesi İİBF

Orta Öğrenim

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1994 – 2000

Öğretim Görevlisi

2000-2004

Öğretim Görevlisi Dr.

2004-2009

Yardımcı Doçentlik

2009 - 2014

Doçentlik

2014- 

Profesörlük

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

 

Kitap

SELEN, U., Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi 6. baskı, 240 pp., Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2014.

SELEN, U.Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Uygulamaları, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011.

SELEN, U. Ve TARHAN, A. Bora, (2014) Türkiye’de Bütçe Hakkı Algısı, 144 Sayfa, Uşak.

Kitap Bölümleri:

SELEN, U., “Türkiye’de Vergi Kapasitesinin Kullanımı ve Vergi Yükü Üzerine Bir Değerlendirme”, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, (Editörler: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN ve Doç Dr. Özhan ÇETİNKAYA), 239-268 pp., Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.

SELEN, U., “Konjonktürel Dalgalanmalarda Maliye Politikasının Rolü ve Kriz Yönetimi”, Güncel Mali Konular, (Editör: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN), 313-330 pp., Bursa: Dora, Yayınları, 2009.

SELEN, U. (2015) “Teşvik Uygulamalarının Değerlendirilmesi ”, Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan (Editörler: GERÇEK, Adnan ve SARAÇOĞLU, Fatih ), Ankara: Gazi Kitabevi.

 

 

Makale

Uluslararası Makaleler:

 

SELEN, U. (2012): “The Long-Run Lınkages Between Educatıon, Health And Defence Expendıtures And Economıc Growth: Evıdence From Turkey”, Defence and Peace Economics, DOI:10.1080/10242694.2012.663577, http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2012.663577 (Sibel Bali Eryigit ve Kadir Yasin Eryigit ile birlikte)

SELEN, U. and Tarhan, A.B. (2015) Power of the Purse Perception of Voters in Turkey and Affecting Factors, Journal of Life Economics, Volume 2, Issue 4.

SELEN, Ufuk and TARHAN A. Bora (2015), Power of the Purse Perception of Bureaucrats in Turkey and the Determinant Factors, International Journal of Economic Perspectives, Volume 9, Issue 1.

SELEN, U. and KARAŞ, Göksel. (2015) Approach To Publıc Prıvate Partnershıp Applıcatıons In The Provısıon Of Health Servıces: Survey Of Uşak Cıty Journal of Life Economics, Volume 2, Issue 3.

 

Ulusal Makaleler:

 

SELEN, U. ve ERYİĞİT, Yasin K. (2009) “Yapısal Kırılmaların Varlığında, Wagner Kanunu Türkiye İçin Geçerli mi?”, Maliye Dergisi, S. 156.

SELEN, U., (2005) “Dış Ticaret Teşvik Unsuru Olarak Dahilde İşleme Rejimi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 5, Sayı 10.

SELEN, U., (2008) “Küresel Kamu Malları ve Eğemenlik Sorumluluğu Yaklaşımı”, Mali Pusula.

SELEN, U., “İthalatta Gümrük Kıymet Tespiti ve Referans Fiyat Uygulamaları”, Vergi Sorunları, Y.: 31, S: 242, Kasım 2008.

SELEN, U., (2008) “1980 Sonrası Neoliberal Politika Uygulamalarının Eleştirisi”, İktisat Dergisi, S. 498.

SELEN, U., “Küreselleşme ve Devlet Etkileşimi”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2002.

SELEN, U. ve GÜMÜŞ,S. (2011), “Piyasa Ekonomisinde Koruyucu İktisat Politikalarının ve Ticaret Politikası Önlemlerinin Analizi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No 2, ss. 213-228, 2011 ISSN: 1309-8020 (Online) http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2011_2/ufuk_selen.pdf

SELEN, U. ve ÖZEN, E. (2011), Türkiye’de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, Sayı 161, ss.: 148-166.

SELEN, U. (2001)  “Finansal Kiralama Konusu İthal Malının 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Karşısında Durumu, Gümrük Dergisi, Y: 10, S: 36.

SELEN, U. (1997) “Finansal Serbestleştirme ve Kamu Açıklarının Enflasyonist Etkisi, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,  Y: 34, S. 4.

SELEN, U. (1998) “Osmanlı ve Türkiye Borçlanma Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,  Y: 35, S. 12.

SELEN, U. (2000) “ Ekonomik Globalleşme Sürecinde Rusya Banka Sistemi”, Prof. Dr. Adnan TEZEL’e Armağan Kitap, Marmara Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi Yayın No: 13.

 

 

 

 

Tebliğ

SELEN U. (2013) Power of The Perception In Turkey In The Dimensions of Explanation And Realizationİ 2th World Congress Of Admınıstratıve And Polıtıcal Scıences, Brussel/BELGIUM (A. Bora TARHAN’la birlikte)

SELEN, U. (2012): “The Long-run Linkages between Education, Health, Defence Expenditures and Economic Growth: Evidence from Turkey”, 13th Annual International Conference on Economics and Security, 24-26 June, Thssaloniki, Greece (2009) ( Sibel B. Eryigit ve, Kadir Y.  Eryigit ile birlikte).

SELEN, U. (2016): “An Evaluation About Dynamics of The Global Economic Crises” XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , September 1-4, 2016 , Rome, Italy.

SELEN, U. (2016): “Sağlık hizmetlerinde Kamu Özel Sektör Ortaklığı Algısı: Bir yapısal eşitlik Modeli Uygulaması, 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bilecik, Türkiye (G. Karaş ve E. Cıllı Karaş ile birlikte)

 

Proje:

BAB Projesi: SELEN, U. (2012-2013), Uşak Üniversitesi BAB Projesi, Proje No: 2012/SOSB003,

Proje İsmi: Türkiye’de Bütçe Hakkı Algısı

Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü

 

Diğer Yayınlar:

SELEN, U. (2016): Gümrük Uyuşmazlıklarında Çözüm Hiyerarşisi Nasıl İşliyor? Bursa Bilanço S. 161 / Nisan Haziran 2016

SELEN, U. (2016): Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Mekanizmasının İşleyişi, Bursa Bilan Dergisi, S. 162 / Temmuz-Eylül  2016.

 

Yönetilen Tezler:

CILLI, Ebru (2013), Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Vergi Uygulamaları: Bursa Serbest Bölge Özelinde bir Değerlendirme, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bilim Dalı, Temmuz 2013.

KARAŞ, Göksel (2014), Kamu Ekonomisi Açısından Sağlık Sektöründe Kamu Özel Sektör Ortaklığına Bakış: Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bilim Dalı, Haziran 2014.

GEDİKOĞLU, Mehmet (2015), Türkiye’de Uzlaşma Mekanizmasının İşleyişi Ve Anayasal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bilim Dalı, Haziran 2015.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.583]