Doç. Dr. M. Ozan BAŞKOL

 

Adı Soyadı ve Unvanı:  Doç. Dr. Murat Ozan Başkol

Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İletişim Bilgileri:

02242941071

obaskol@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat, Avrupa Birliği Ekonomisi, Finansal Türevler

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Akademik Geçmiş

Doç.Dr.: 2017

Yrd. Doç.: 2013-…

Öğretim Görevlisi: 2007- 2013

Arş. Gör. Dr.:2005-2007

Arş. Gör.: 1996- 2005

 

Çalışma Alanları

Uluslararası İktisat, Avrupa Birliği Ekonomisi, Finansal Türevler

Verdiği Dersler

Uluslararası İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat Politikası, Uluslararası Finans, Finansal Türevler ve Risk Yönetimi

Yayınlar

Makaleler

Metin Özdemir ve Murat Ozan BAŞKOL, “Döviz Kuruna Dayalı İstikrar Programı ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme” Mülkiye Dergisi, Cilt XXVI No. 233, Mart-Nisan, 2002.   

 Nalân Ölmezoğulları, Metin Özdemir Metin Özdemir ve Murat Ozan BAŞKOL ve Esra Güler, “3 Kasım 2002 Seçimleri Öncesi Siyasi Partilerin Ekonomik Programlarına Bakış”,Mülkiye Dergisi Cilt XXVI, No. 236, Eylül-Ekim 2002.

 Murat Ozan BAŞKOL, “Türkiye’nin Endüstri-içi Ticaretinin Analizi”, U.U.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:XXVIII, Sayı:2, 2009.

Murat Ozan BAŞKOL, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesinde Anti-Damping Soruşturmalarının Etkinliği”Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2010.

Murat Ozan BAŞKOL, “Türk Otomotiv Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü (1996-2010)”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politikası Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, 2011.

Murat Ozan BAŞKOL, “An Analysis of the Intra-Industry Trade Between Turkey and the Middle East Countries”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue No:94,July 2012.

Murat Ozan BAŞKOL,  “Türkiye İhracatının İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, Güz 2016

Kitap Bölümleri

Murat Ozan BAŞKOL, “Dış Ticarette Ödeme-Teslim Şekilleri Kullanılan Belgeler” iç. Erol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat: Teori, Politika, Uygulama, Bursa: Ezgi Kitapevi, 2001.

Murat Ozan BAŞKOL, “Intra-Industry Trade Between Turkey and the Central Asian Countries, in E.Ayşen Hiç Gencer and Cevat Gerni (ed.), Central Asian Economies in Transition, UK:Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Murat Ozan BAŞKOL, “Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Türkiye Ekonomisindeki Kilit Sektörlerin Belirlenmesi” iç. Fahriye Öztürk ve Türkmen Göksel (ed.)“Para Kur Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi”, Ankara,2012.

Murat Ozan BAŞKOL, “IMF Uluslararası Son Borç Verme Mercii Olabilir mi?”, iç.Yüksel Bayraktar ve Cemil Erarslan (ed.), Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri ve Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, İstanbul:Der Yayınları, 2014

 

 

Konferans ve Sempozyum

Erol İyibozkurt ve Murat Ozan BAŞKOL, “Sanayi-içi Ticaret (Endüstri-içi Ticaret) ve Otomotiv Sektörü”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2005,Bursa.

Murat Ozan BAŞKOL,“Maastricht Kriterleri Işığında Türkiye-Euro Bölgesi ve AB’nin Yeni Üyeleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları ve Uygulama Merkezi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde 50.Yıl Konferansı, 16-17 Nisan 2009, Ankara.

Murat Ozan BAŞKOL, “Türkiye Otomotiv Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Değerlendirme”,XI.Otomotiv Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, Bursa.

Murat Ozan BAŞKOL, “Stratejik Ticaret Politikası”, Anadolu International Conference in Economics: Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir.

Murat Ozan BAŞKOL, “İhracatımızın İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Değerlendirilmesi”, 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Kuşadası.

Murat Ozan BAŞKOL, “IMF Uluslararası Son Borç Verme Mercii Olabilir mi?”, International Symposium V: Restructuring the Economy After the Global Crisis, 27-29 Mayıs 2010, Balıkesir.

Metin Özdemir ve Murat Ozan BAŞKOL, “Thünen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Coğrafya (Gerçekten) Yeni mi?”  TÜCAUM VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu,  A.Ü.D.T.C.F., 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Murat Ozan BAŞKOL,“Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-içi Ticaretin Analizi”, International Conference on Eurasian Economies, 4-5 Kasım 2010,  İstanbul.

Murat Ozan BAŞKOL, “Küresel Finansal Kriz Sonrası Türk Otomotiv Sanayi”,  XII. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2011, Bursa.

Murat Ozan BAŞKOL, “AB’nin Serbest Ticaret Antlaşmalarının Dış Ticaretimize Etkileri”, Anadolu International Conference in Economics II: Post Crisis Dynamics, 15-17 Haziran 2011, Eskişehir.

Murat Ozan BAŞKOL, “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Serbest Ticaret Anlaşmalarının Önemi ve Uygulama Sorunlarına İlişkin Bir Analiz”, Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 04-05 Aralık 2015,İstanbul.

Murat Ozan BAŞKOL, “Concentration In Foreign Trade: The Case of Turkey, 1980-2014,  IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 03-06 Şubat 2016, Paris.

Murat Ozan BAŞKOL, “Dış Ticarette Menşe Kurallarının Önemi Üzerine Bir Analiz”, INTOCBEPS-II,14-16 Nisan 2016,Ankara.

Murat Ozan BAŞKOL, “Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Rekabet”, International Congress of Management,Economy and Policy,25-26 Kasım 2016, İstanbul.

Diğer Yayınlar

Murat Ozan BAŞKOL, “Asya krizi”,İş güç dergisi, Sayı:1, 1999.

Murat Ozan BAŞKOL, “Cari açık ve Finansmanı”, Bilanço Dergisi, Sayı:134, Mayıs-Haziran 2011.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [14.507]