Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA

 

Bölümü

: Maliye

Anabilim Dalı

: Bütçe ve Mali Planlama

Unvanı

: Prof.Dr.

E-mail adresi

: ozhanc@uludag.edu.tr

Telefon

: 0.224.2941073

Kişisel web sayfası

: ---

 

ÖĞRENİM DURUMU

              MEZUN OLUNAN YER

Doktora

: 1996-Uludağ Üniversitesi SBE, Maliye

ABD

Yüksek Lisans

: 1992- Uludağ Üniversitesi SBE,Maliye

ABD

Lisans

: 1989- Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye

Bölümü

Orta Öğrenim

: 1985-Bursa Erkek Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

: 1990-1998 Uludağ Üniversitesi İ.i.B.F. Maliye

Yardımcı Doçentlik

: 1998-2009 Uludağ Üniversitesi İ.i.B.F. Maliye

Doçentlik

: 2009-2014 Uludağ Üniversitesi İ.i.B.F. Maliye

Profesörlük

: 2014-

YABANCI DİL

: İngilizce

 

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

1- Özhan Çetinkaya - Zuhal Yıldırım,  Devlet Muhasebesi, 2. Baskı, Ekin Kitapevi, Bursa, Eylül-2006.  (ISBN: 975-7338-47-8)

2- Özhan Çetinkaya, Yerel Yönetimlerde İhale İşlemleri (İhale Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri), Ekin Kitabevi, Bursa, Ağustos-2009. (ISBN: 978-9944-141-93-2)  

3- Özhan Çetinkaya, Türkiye’de Kamu İşletmeciliği ve ÖZELLEŞTİRME, 3. Baskı, Ekin Kitabevi,  Bursa, Eylül–2012. (ISBN:978-605-5335-96-0) 

4- Özhan Çetinkaya, Kamu İhale Kanunu ve Yolsuzluk Riskleri, Ekin Kitabevi, Ocak-2014. (ISBN:978-605-5048-77-8)

5- Özhan Çetinkaya, Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Kitabevi, 5. Baskı, Bursa, Eylül-2015. (ISBN: 978-605-327-203-8)

6- Nihat Edizdoğan - Özhan Çetinkaya, Kamu Bütçesi, 7. Baskı, Ekin Kitapevi, Eylül-2016. (ISBN: 978-605-327-202-1)

7- Nihat Edizdoğan - Özhan Çetinkaya -Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, 7. Baskı, Eylül-2016. (ISBN: 978-605-327-201-4)

EDİTÖR KİTAP

1- Figen Altuğ - Özhan Çetinkaya - Selçuk İpek, (Ed.) ,  Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar,  , Ekin Kitapevi, Nisan-2010. (ISBN: 978-605-4301-35-5)

2- Nihat Edizdoğan- Özhan Çetinkaya, Vergi ve Vergi Politikaları Üzerine İncelemeler, Ekin Yayınevi, Nisan-2011. (ISBN: 978-605-5431-18-1)

KİTAPTA  BÖLÜM

1- Özhan Çetinkaya, “Türkiye’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Performans Program Çalışmaları”, Güncel Mali Konular (Editör:Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa-2009, s:163-180, (ISBN: 978-605-4118-48-9)

2- Tolga Demirbaş - Özhan Çetinkaya, “Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tartışılması”,  Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar,  (Ed.Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Selçuk İpek), Ekin Kitapevi, Nisan-2010(ISBN: 978-605-4301-35-5)

3- Figen Altuğ - Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetimlerde Harcama Yönetimi ve Kullanılan Teknikler”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar,  (Ed.Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Selçuk İpek), Ekin Kitapevi, Nisan-2010. (ISBN: 978-605-4301-35-5)

4- Özhan Çetinkaya, Türk Devlet Bütçe Sisteminde Özel Konular, Devlet Bütçesi, (Ed.Tayfun Moğol), Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2582, 1. Baskı, Eskişehir, Haziran, 2012. (Ünite 8) (s:146-167) (ISBN: 978-975-06-1257-2)

5-Tolga Demirbaş, Erdal Eroğlu, Ozhan Çetinkaya, “The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey”, E-Procurement Management for Successful Electronic Government Systems (Ed: Patricia Ordóñez de Pablos), ISBN 978-1-4666-2121-3, IGI Global, 2013. pp:131-146.

6- Özhan Çetinkaya, “Türkiye’de Performans Esaslı Bütçelemenin Uygulamasına Eleştirel Bakış”, (Ed:Figen Altuğ-Ahmet Kesik-Murat Şeker) Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. s, 299-315, (ISBN:978-975-02-2372-3)

7- Özhan Çetinkaya, “Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Belediyelerdeki İhale İşlemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Mali Yerinden Yönetim (Ed:Mustafa Sakal, Ahmet Kesik, Tekin Akdemir), Nisan-2014.(ISBN:978-605-133-771-5)

8- Özhan Çetinkaya, “Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Bursa Örneği”, Yerel Demokrasi Sorunsalı(Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim-2015. (ISBN:978-605-399-414-5)

MAKALELER

1- Özhan Çetinkaya,“ Belediye Gelirleri İçinde Öz Gelirlerinin Yeri”, İller ve Belediyeler DergisiTürk Belediyecilik Derneği, Yıl:48, Sayı:359, Ankara, Mayıs-1992.

2- Özhan Çetinkaya,“1580 Sayılı Belediye Yasası Hakkında”,İller ve Belediyeler Dergisi, Türk Belediyecilik Derneği, Yıl:48, Sayı:564, Ankara, Ekim-1992.

3- Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetim Hizmetlerinde Program Bütçe Sisteminin Etkinliği”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk Belediyecilik Derneği,Yıl:49, Sayı:577, Ankara, Kasım-1993.

4- Özhan Çetinkaya, “ Belediyelerde Mali Yönetimde Etkinlik, Verimlilik ve Bütçenin Önemi”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk  Belediyecilik Derneği,Yıl:50, Sayı:591, Ankara, Ocak-1995.

5- Özhan Çetinkaya, “ Kamu Kesiminde Hizmet-Harcama Planlamasının Etkinliği”, Prof.Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan, Dokuz  Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, İzmir, Ocak-1997.

6- Özhan Çetinkaya, “Kaydedilen Ödenek Kavramı ve Bütçede Yapılan Değişikliklerin Ekonomik Büyüklüklere Etkisi”, Sayıştay Dergisi,  Sayı:34, Ankara, Temmuz-Eylül, 1999.

7- Özhan Çetinkaya, “Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin Birleştirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme,  İktisat Dergisi,  İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti Yayını, Sayı:397-398, İstanbul, Ocak-Şubat 2000.

8- Özhan Çetinkaya, “Bedelli Askerlik Özel Geliri ve Bütçeye Ödenek Kaydı”, Mali  Hukuk Dergisi,, Sayı:90, Ankara. Kasım-Aralık 2000. (ISSN:1301-286X)

9- Özhan Çetinkaya, “ Kamu Kurumlarında Bütçe Dışı Uygulamaların Bütçe Disiplini Açısından Değerlendirilmesi ”, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, Cilt:36, Sayı:3, Eylül-2003 ss.67-88 (ISSN: 1300-1795)

10- Özhan Çetinkaya, “Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçları ile Birlikte Değerlendirilmesi” , Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, Mayıs-2003 ss.48-65 (ISSN:1302-9975)

11- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, “Türkiye’de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi” Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi ,  Cilt: 4, Sayı: 8, Kasım-2004, ss.18-38. (ISSN:1302-9975)

12- Özhan Çetinkaya, “Türkiye’deki Belediyelerin Nüfus Büyüklüğüne Göre Gelir ve Gider Yapılarının İncelenmesi ve Bu Yapının Etkin Kaynak Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi ”Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Çilt:59, Sayı:4, 2004,ss.55-87. (ISSN:0378-2921)

13- Özhan Çetinkaya, “Devlet Muhasebesi Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:46, Yıl:2004, İstanbul-2005, ss.83-98, (ISSN: 1304-0251)

14-Özhan Çetinkaya, “Türkiye’de Özelleştirmenin Anlamı ve Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:49, Yıl:2006, İstanbul-2006, ss. 123-132, (ISSN: 1304-0251)

15-Özhan Çetinkaya-Kurmanbek Joldosyev, “Kırgızistan'da Özelleştirme Uygulamaları ve Etkileri “  İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Dergisi,Sayı:9,Yıl:2006, ss.30-60, (ISSN:1694-528X) http://www.akademikbakis.org/index.php?pg=arc_view&ex=43&sayi=9

16- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılmasına Yönelik Temel Araçlar, Eleştiriler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İktisat Dergisi, İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Yayını, Sayı:492, İstanbul,.2008, (ISSN:1302-3535)

17- Özhan Çetinkaya, Kamu İdarelerinde Hazırlanan Stratejik Planlarda Mevzuata Aykırı Oluşan Durumlar, Yaklaşım Dergisi, Yıl:16, Sayı:192,Aralık-2008.ss, 244-248 (ISSN:1303-4855)

18- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, Belediye Gelirlerinin Analizi ve Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:53, Yıl:2009, İstanbul-2010. (ISSN: 1304-0251)

19- Özhan Çetinkaya, “Mahalli İdarelerin Borç Yükü Hazineyi Zorluyor mu?”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:17, Sayı: 202, Ekim-2009, s.229-233. (ISSN:1303-4855)

20- Özhan Çetinkaya, “Kamu İhale İşlemlerinin Bütünlüğü Açısından Kamu İhale Mevzuatının Değerlendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl:5, Sayı;54, İstanbul, 2009, s.1159–1163, (ISSN:1305–4074)

21- Özhan Çetinkaya-Erdal Eroğlu- Kenan Taşçı, “Türkiye’deki Çok Yıllı Bütçeleme Uygulamasının Stratejik Planlar ve Orta Vadeli Mali Planlar Bağlamında Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 22, Kasım-2011, ss.119-146. (ISSN:1302-9975)

22- Özhan Çetinkaya, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine Bakış, Bilanço Dergisi, Bursa SMMM Odası Yayını, Ocak/Şubat 2012, Sayı:138, Bursa.

23- Özhan Çetinkaya-Rükan Kutlu Korlu, “Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü” , Maliye Dergisi, Sayı:163,Temmuz-Aralık 2012. ss.95-117. (ISSN:1300-3623)

24- Özhan Çetinkaya-Hakkı Ekşi, “Evaluation and Situation of Direct Procurements in Procurements System in Public Sector, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:12, Sayı:23, 2014. ss.55-78. (ISSN: 1304-5318)

25- Özhan Çetinkaya, Evaluation of Public Procurement System Considering the Principles of  Competition, Transparency and Equal Treatment, Business and Economics Research Journal, Volume:5,Number:3, July-2014. ss.97-112. (ISSN: 1309 – 2448)

26- Özhan Çetinkaya-Neslihan Kızıler, “Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Türkiye’deki Belediyelerin Merkeze Bağımlılıklarının Analizi”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Cilt 3, Sayı 1, Mart- 2015, ss. 135-165. (ISSN 2147-6934)

27- R.Kutlu Korlu-Özhan Çetinkaya, “Türkiye’deki Belediyelerin Mali Özerkliğinin Öz Gelirler Bağlamında Analizi ve Değerlendirilmesi” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,2015, Yıl: 3, Cilt: 3, Sayı: 4. ss.95-111. (ISSN-p:2147-6071)

28- Rükan Kutlu Korlu & Özhan Çetinkaya & Adnan Gerçek, “Yerel Vergi Bilincinin Faktör Analizi ile Değerlendirilmesi: Bursa Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt : 14, Sayı : 28, ss. : 443-465, 2016. (ISSN: 1304-5318 / E-ISSN: 2147-9771)

29- Özhan Çetinkaya&Rükan Kutlu Korlu&Erdal Eroğlu, “Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Vatandaşların Algı Düzeyi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4, ss:1251-1273, 2016.(ISSN:1301-0603)

30- Rükan Kutlu Korlu & Adnan Gerçek & Özhan Çetinkaya,” Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği  “, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:23, Sayı:3, 2016, (ISSN:1302-0064)

 

TEBLİĞLER             

 

1-Özhan Çetinkaya, “  Kamu Maliyesinde Kamu İşletmeciliğinin Yeri Ve Analizi (Döner Sermaye İşletme Uygulamasının Analizi) ”, Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar, Türkiye 16. Maliye Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, s.115-139, 28-31 Mayıs 2001. (ISBN:975-8628-01-1)

2- Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetimlerin Öz Gelir Yaratma Kapasitesi, Yapısal Kısıtlar ve Gelir Artırımı Konusunda Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”, III:Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara, 15 Eylül-2010. (http://193.25.125.6/Yerel_Yonetimler_Forumu_2010/Sunum_metinleri.htm)

3- Özhan Çetinkaya&R.Kutlu Korlu, “Belediyelerin Yönetiminde Bir Piyasa Ekonomisi Bakış Açısı: Profesyonel Yönetici Modeli, 30.Türkiye Maliye Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İ.İ.B.F Maliye Bölümü, 20-24 Mayıs-2015.

4- Özhan Çetinkaya&R.Kutlu Korlu, Türkiye’de Bütçe-Plan İlişkisinin Kurulmasında Stratejik Planlama Çalışmaları Ve Değerlendirilmesi, 13.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü/Azerbaycan-2015.

5- R.Kutlu Korlu&Özhan Çetinkaya, Vergi Bilincinin Gelişiminde Yerelleşme Faktörünün Rolü, 13.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü/Azerbaycan-2015.

6- Erdal Eroğlu&Özhan Çetinkaya, The Role of the State Budget: An Evaluation of Public Expenditures and Taxes in Turkey, ICSED 2016 : 18th International Conference on Sustainable Economic Development,Paris/France,January 21-22. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:10, No:1, 2016.

7- Özhan Çetinkaya&Erdal Eroğlu& Rükan Kutlu Korlu, “The Quality Of Municipal Services And Citizen Satisfaction: The Case Of Bursa Metropolitian Municipality, Turkey” , XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Rome, Italy – September 1-4, 2016

8- R. Kutlu Korlu&Özhan Çetinkaya&Adnan Gerçek, An Analysis of Local Tax Perceptions of Taxpayers: A Case Study in Bursa”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Rome, Italy – September 1-4, 2016

 

PROJELER

1- Özhan Çetinkaya&Erdal Eroğlu&Sibel Gölemen&Rükan Kutlu Korlu, “Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesine Yönelik Vatandaşların Memnuniyet Algısının Ölçülmesi” , Uludağ Üniversitesi BAP, KUAP(İ)-2015/76, 2016.

2- Rükan Kutlu Korlu&Özhan Çetinkaya&Adnan Gerçek, “Vatandaşların Belediye Vergileri Algısı ve Yerel Vergi Bilincinin Geliştirilmesi: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi BAP, KUAP(HMYO)-2015/51, 2016.

 

RAPOR

Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Hatice Dayar, “İlçenin İl Olması Halinde Sağlanacak Yararlar, Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, MÜSİAD İnegöl Şubesi Araştırma Raporu,  Bursa, Ağustos-1997

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.821]