Prof. Dr. Adnan GERÇEK

Adı Soyadı ve Ünvanı: Prof. Dr. Adnan GERÇEK

Bölümü: Maliye

Anabilim Dalı: Mali Hukuk

İletişim Bilgileri: 0224 294 10 72

E-Posta Adresi: agercek@uludag.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU VE MEZUN OLUNAN YER

Orta Öğretim: Aleko Konstantinov – Kırcaali/Bulgaristan

Lisans: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi S.B.E. Maliye

Doktora: Uludağ Üniversitesi S.B.E. Maliye

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Profesör: 2014 -

Doçent: 2008-2013

Yrd. Doç.: 2002-2008

Arş. Gör. Dr.: 2001-2002

Arş. Gör.: 1994-2001

 

YABANCI DİL: İngilizce, Bulgarca.

 

 

 

YAYINLAR

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

39. Çetin G. G., Bakar  F., Gerçek A., “Türkiye'de Mali Müşavirlerin Mükellef Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Sosyoekonomi, C. 24, S. 29, 2016, ss. 45-71.

38. GERÇEK A, ÖZCAN O, “Vergi Ombudsmanı: Fonksiyonları, Değişik Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 324, 2015, ss. 49-64.

37. Giray F., Gerçek A., Aydoğdu C., “Factors Determining Taxpayers’ Perception Towards Tax Fairness: The Structural Equation Model For Turkey”, International Journal Of Economics And Finance Studies, V. 7(1-2), 2015, ss. 17-38.

36. GERÇEK A, BAKAR T F, MERCİMEK F, ÇAKIR E U, ASA S, “Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 63/1, 2014, ss. 81-130.

35. Çetin G. G., Gerçek A., Taşkın Ç., Bakar T. F., Güzel S., “Determining 
the Factors That Affect Taxpayer’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey”, International Journal of Economics anf Finance Studies, V. 6, 2014, ss. 18-28.

34. Mercimek F., Gerçek A., “Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirak ve Cezai Sorumluluk”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 14, 2013, ss 191-228.

33. BAKAR T. F.,GERÇEK A., MERCİMEK F., “Vergilemede Adalet Normunun Çeşitli Ülke Anayasalarındaki Görünümü”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2013, S.2, ss. 62-77.

32. Gerçek A., “Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Yeni Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi”, Sicil, S. 28, (Aralık 2012), ss. 242-250.

31. Bakar F – Gerçek A., Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Bir Vergi Ombudsmanı Önerisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 8, Sayı 92, (Ağustos 2012), ss. 3-28.

30. Demirbaş T. – Gerçek A. – Giray F. –Yüce M. –Oğuzlar A., Mükelleflerin E-Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bursa Araştırması, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi,     Cilt XXXI, Sayı 1, 2012, ss. 59-84.

29. Gerçek A., “Vergi Denetim Birimlerinin Birleştirilmesi ve Sonuçları”, Yaklaşım, Yıl 19, S. 224, (Ağustos 2011), ss. 31-36.

28. Gerçek A., “Vergi İnceleme Elemanlarının Kişisel Kusurundan Sorumluluğu ve Rücu Sorunu”, Yaklaşım, Yıl 19, S. 222, (Haziran 2011), ss. 255-259.

27. Gerçek A., “6009 Sayılı Kanun’dan Sonra Ücretlerin Vergilendirilmesi Adil Mi?”, Yaklaşım, Yıl 18, S. 216 ve 217, (Aralık 2010 ve Ocak 2011), ss. 24-27 ve 45-47.

26. Gerçek A., “Vergi Hukuku Alanındaki Takdir Yetkisinin Kullanılmasında İdarenin ve Memurun Sorumluluğu”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIX, S. 2, 2010, s. 23-50.

25. Gerçek A., “5766 Sayılı Kanun ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Limited Şirketlerde Kanuni Temsilciler ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu”, Yaklaşım, Yıl 18, S. 207, (Mart 2010), ss. 21-26.

24. Gerçek A., “Anayasa Mahkemesinin Vergi Düzenlemelerine İlişkin Son İptal Kararının Hukuk Devleti Açısından Değerlendirilmesi”, Sicil, S. 16, (Aralık 2009), ss. 220-224.

23. Giray F., Gerçek A., Oğuzlar A., Tüzüntürk S., “The Effects of Taxation On Mobile Phones: A Panel Data Approach”, International Journal of Mobile Communications, Vol. 7, No: 5, 2009, pp. 594-613

22. Gerçek A., “Sirkülerlerde Maliye Bakanlığı’nın Yetkisi ve Sonuçları”, Yaklaşım, Yıl 17, S. 199, (Temmuz 2009), ss. 230-234.

21. Gerçek A., “”Varlık Barışı” Şeklinde Getirilen “Vergi Affının” Değerlendirilmesi”, Sicil, S. 12, (Aralık 2008), ss. 212-218.

20. Gerçek A., “Dış Ticaret Üzerindeki Mali Yükümlülükler”, Yaklaşım, Yıl 16, S. 184, (Nisan 2008), ss. 221-225.

19. Gerçek A., “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Yapılan Değişikliklerden Sonra Vergi Cezalarının Durumu”, Yaklaşım, Yıl 16, S. 183, (Mart 2008), ss. 274-278.

18. Gerçek A. –Tezcan K., “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin Vergilemedeki Yerinin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, Yıl 30, S. 229, (Ekim 2007), ss. 109-124.

17. Gerçek, A., “Vergilemede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi”, Vergi Sorunları, Yıl 29, Sayı 209, (Şubat 2006), ss. 121-149.

16. Gerçek, A., “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Vergi Ziyaı Cezasının Durumu”, Yaklaşım,   Yıl 13, Sayı 156, (Aralık 2005), ss. 239-247.

15. Gerçek, A., “Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 3, 2005, ss. 157-193.

14. Gerçek, A., “Vergileme Alanında Bakanlar Kurulu Kararlarının Hukuki Sınırı: ÖTV Açısından Bir İnceleme”, Vergi Sorunları, Yıl 28, Sayı 204, (Eylül 2005), ss. 107-122.

13. Gerçek A., “Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresinin Yeniden Yapılandırma Önerisi: Mükellef Odaklı Gelir İdaresi Modeli”, Vergi Sorunları, Yıl 27, Sayı 190 Özel Ek, (Temmuz 2004), ss. 13-94.

12. Gerçek A., “Sirkülerlerin Vergi Hukuku Kaynağı Olma Niteliği”, Yaklaşım, Yıl12, Sayı 135, (Mart 2004), ss. 203-209.

11. Gerçek A., “Yürütmenin Durdurulması Müessesesinin Vergileme İşlemleri Üzerindeki Etki ve Sonuçları”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Cilt 41, 2002, ss. 117-138.

10. Gerçek A., “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması ve Gerekliliği”, Yaklaşım, Yıl 10, Sayı 112, (Nisan 2002), ss. 196-199.

9. Gerçek A., “Tahsilatın Hızlandırılması Açısından Tecil Şeklinde Uygulanan “Vergi Aflarının” Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Vergi Dünyası, Yıl 20, Sayı 240, (Ağustos 2001), ss. 144-150.

8. Gerçek A., “Türkiye’de Vergi İdaresinin Modernizasyonu Açısından Vergi Kimlik Numarası Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 20, Sayı 1-2, 2001, ss. 311-323.

7. Gerçek A., “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rusya Federasyonu Vergi Sisteminin Genel Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını No: 13, İstanbul, 2000, ss. 229-240.

6. Gerçek A., “Limited Şirketlerde Kanuni Temsilciler ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu”, Yaklaşım, Yıl 7, Sayı 83, (Kasım 1999), ss. 215-220.

5. Gerçek A., “İşyeri Kapatma Cezası Uygulaması, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm, Yıl 9, Sayı 49, (Eylül-Ekim-Kasım 1999), ss. 123-136.

4. Gerçek A., “ABD’de Vergi Reformu Tartışmaları ve Tek Oranlı Vergi (Flat Tax) Sistemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 1999, ss. 125-136.

3. Gerçek A., “Rasyonel Vergi Sistemi Kriterleri Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan, İzmir: D.E.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Yayını, 1997, ss. 281-296.

2. Gerçek A., “Türkiye’de Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikaları ve Etkinliği”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, Sayı 1-2, 1995/1996, ss. 113-129.

1. Gerçek A., “Tek Vergi Numarası Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Bir Öneri”, Mali Hukuk, Sayı 64, (Temmuz-Ağustos 1996), ss. 55-68.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

14. Korlu K R, Cetınkaya Ö, Gerçek A, “An Analysis of Local Tax Perceptions of Taxpayers: A Case Study in Bursa”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1-4, 2016 Rome, Italy, p. 238.

13. Gerçek A, “Rewriting the Income Tax Law with ‘Zipper Procedure’: EU Applications and Evaluation for Turkey”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1-4, 2016 Rome, Italy, p. 209.

12. Çetin G G, Gerçek A, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Açısından Katma Değer Vergisinin Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi”, 31. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-19 Mayıs 2016, Antalya.

11. Gerçek A, Bakar F,Vergi Denetiminde Risk Analizinin Yeri: Bazı Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, 31. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-19 Mayıs 2016, Antalya.

10. Gerçek A., Çetin G G, Bakar T F, “Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, Antalya.

9. Gerçek A., “Türkiye’de Mükellef Hakları İle İlgili Öneriler”, I. Ulusal Mükellef Hakları Kongresi, 13 Aralık 2014, Bursa.

8. Bakar T. F., Gerçek A., Mercimek F., “Vergilemede Adalet Normunun Çeşitli Ülke Anayasalarındaki Görünümü”, YEBKO, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 5-6 Ekim 2013,.Kuşadası.

7. Gerçek A., “Vergi Hukukunda Sorumluluk”, TÜRMOB, Eğiticilerin Eğitimi, 2 – 5 Ağustos 2008, Van.

6. Tezcan K. – Gerçek A. – Sarılı M. A., “OECD Ülkelerinde Vergi İdaresinin Karşılaştırmalı Yapısı ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi”,21. Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler, Lara/Antalya, 10–14 Mayıs 2006, ss. 41-60.

5. Gerçek A., “Mükellef Odaklı Gelir İdaresi ve Türkiye’deki Durumu”, GİM-DER “Gelir İdaresinde Değişim Süreci”, 21 Şubat 2006, Ankara Ticaret Odası, Ankara.

4. Gerçek A., “Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumu”, Gelirler Kontrolörleri Derneği “Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadelede Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı”, 24 Kasım 2005, Ankara.

3. Gerçek A., “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi Açısından Vergi İdaresinin Sorunları ve Yeniden Yapılandırma Önerisi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Belek /Antalya, 10–14 Mayıs 2004, ss. 621-658.

2. Gerçek A., “Servetlerin Vergilendirilmesi” Vergi Konseyi “Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı” 7 Haziran 2003, OECD Ankara Vergi Merkezi, Ankara.

1. Gerçek A., “Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresi Ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması” Maliye Hesap Uzmanları Vakfı “Çağdaş Bir Vergi Ortamı Oluşturmak İçin Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi Nasıl Yapılandırılmalıdır?”, 20.02.2003, İstanbul YMM Odası, İstanbul.

YAZILAN KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

29. Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A., Vergi Hukuku, 7. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.

28. Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A., Türk Vergi Sistemi, 13. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.

27. Gerçek A., ÇETİN G. G.,TAŞKIN Ç., BAKAR T. F., GÜZEL S., Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi, Seçkin Yayıncılık, 2015.

26. Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A., Vergi Hukuku, 6. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015.

25. Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A., Türk Vergi Sistemi, 12. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015.

24. Gerçek A., Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 4. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014.

23. Gerçek A., Demirbaş T., Giray F., Yüce M., Oğuzlar A., Türk Gelir İdaresinde E-devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, BİLGESAM, 2013.

22. Gerçek A., Giray F., Demirbaş T., Oğuzlar A., Yüce M., “The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System”, Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, IGI Global, (Ed: Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü.), 2015.

21. Gerçek A., Bakar T. F., “Mükellef Haklarının Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Korunmasının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan, (Ed: Gerçek A., Saraçoğlu F.), Gazi Kitabevi, , 2015.

20. Gerçek A., Bakar T. F., “Türkiye'de "Ar-Ge İndirimi" Uygulamasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014.

19. Gerçek A., Bakar T. F., “Belirlilik İlkesi Açısından Türkiye'de Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi”, Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, (Ed: Altuğ F, Kesik A, Şeker M), Seçkin Yayıncılık, 2013.

18. Şenyüz D. – Yüce M. – Gerçek A., Vergi Hukuku, 4. baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013.

17. Şenyüz D. – Yüce M. – Gerçek A., Türk Vergi Sistemi, 9. baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013.

16. Gerçek A., “Mükellef Hakları”, Genel Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2012, ss. 100-125.

15. Gerçek A., “Vergi Alacağının Takip ve Tahsili, Şahısların, Şirketlerin, Ortak ve Yöneticilerin Sorumluluğu”, Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2012.

14. Gerçek A., “Gelir Vergisinin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi”, Özel Vergi Hukuku I, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2012, ss. 100-127.

13. Gerçek A., “Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer İrat ve Kazançlar”, Özel Vergi Hukuku I, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2012, ss. 74-99.

12. Gerçek A., “Ücret ve Serbest Meslek Kazançları”, Özel Vergi Hukuku I, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2012, ss. 48-73.

11. Gerçek A., Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011.

10. Gerçek A., “Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi”, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, (Ed. Nihat Edizdoğan – Özhan Çetinkaya), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011, ss. 89-112.

9. Gerçek A., “Belediye Vergilerinin Türleri ve Analizi”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, (Ed. Figen Altuğ – Özhan Çetinkaya – Selçuk İpek), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, ss. 7-30.

8. Gerçek A., “Gelir İdaresinde e-Devlet Uygulamaları ve Değerlendirilmesi”, Güncel Mali Konular, (Ed. Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa, 2009, ss. 135-162.

7. Şenyüz D. – Gerçek A. – Yüce M., Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, Ekim 2008.

6. Saygılıoğlu N. –Gerçek A., Dış Ticaret ve Gümrük (Kurallar, İşlemler ve Vergileme), Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007.

5. Gerçek A., Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2006.

4. Gerçek A. – Sarılı M.A. – Tezcan K., 5345 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gelir İdaresi ile Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi ve Öneriler, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2006.

3. Gerçek A., Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması, (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü), Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayını, 2002.

2. Giray F. – Koban E. – Gerçek A., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Bursa: BOSYÖD Yayını, 1998.

1. Gerçek A. – Mehmet Y., Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Bursa: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 1998.

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

12. Gerçek A., Elektronik Fatura (E-Fatura) Uygulaması, Bilanço, S. 146, 2013, ss. 57-60.

11. Gerçek, A., “Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa’ya Getirdikleri”, Bursa Bilanço, S. 141, Temmuz-Ağustos 2012, ss. 55-59.

10. Gerçek, A., “Anayasa Mahkemesi’nin Yatırım İndirimindeki % 25’lik Sınırın İptaline İlişkin Kararı ve Sonuçları”, Bursa Bilanço, S. 139, Mart-Nisan 2012, ss. 66-69.

9. Gerçek, A., “İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerin Vergisel Boyutu”, Bursa Bilanço, S. 136, Eylül-Ekim 2011, ss. 52-56.

8. Gerçek, A., “5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Vergi Teşvikleri”, Bursa Bilanço, S. 134, Mayıs 2011, ss. 52-55.

7. Gerçek, A., “2010 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarının Beyanı Ve Vergilendirilmesi”, Bursa Bilanço, S. 133, Nisan 2011, ss. 68-71.

6. Gerçek, A., “Ar-Ge Harcamalarının Önemi ve Türkiye’deki Durumu”, Bursa Bilanço, S. 132, Mart 2011, ss. 62-67.

5. Gerçek, A., “Vergilendirme Açısından Şirketlerde Hisse Değişimi ve İlmuhaber Kullanımı, Bursa Bilanço, S. 121, Aralık 2009, ss. 78-81.

4. Adnan Gerçek, “5281 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikler Ve Meslek Mensuplarının Durumu”, Bursa Bilanço, S. 67, (Şubat 2005), ss. 48-50.

3. Adnan Gerçek, “4760 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Özel Tüketim Vergisinin Genel Bir Değerlendirmesi”, Bursa Bilanço, Yıl 3, S. 35-36, (Haziran Temmuz 2002), ss. 33-37.

2. Adnan Gerçek, “Gelir Vergisinde Subjektifleştirme Aracı Olarak Özürlülük İndirimi”, Bursa Bilanço, Yıl 3, S. 28, (Kasım 2001), ss. 17-21.

1. Adnan Gerçek, “Emek Geliri Sahiplerine Yönelik Özel İndirim ve Özürlülük İndirimi Uygulaması”, İş – Güç, Cilt 2, S. 1, 2000.

 

PROJELER

Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, BAP, Araştırmacı, 2010-2014.

Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 2013-2014.

Çeşitli Ülkelerde Vergilemenin Anayasal Temellerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar, BAP, Yönetici, 2012-2013.

 

ÖDÜLLER

Ekonomik ve Mali Araştırmalar Yarışması Birincilik Ödülü, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, 2002.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [13.328]