Prof. Dr. Mehmet YÜCE

 

 

Bölümü

 

Maliye

Anabilim Dalı

 

Mali Hukuk

Kadro Unvanı

 

Prof. Dr.

Adı- Soyadı

 

Mehmet YÜCE

E-mail adresi

 

mehmetyuc@gmail.com - mpyuce@yahoo.com 

Telefon

 

(0224) 2941091- 41091

Kişisel web sayfası

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 

Uludağ Üniversitesi- S.B.E.- 1998

Yüksek Lisans

 

Uludağ Üniversitesi- S.B.E.- 1993

Lisans

 

Uludağ Üniversitesi- İİBF- 1991

Orta Öğrenim

 

Patnos Lisesi- 1987

 

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

 

 1994- 2001

Yardımcı Doçentlik

 

 2001-2005

Doçentlik

 

 2005-2010

Profesörlük

 

 2010-

YABANCI DİL

 

 İngilizce

 

YAYINLAR

 

Kitap

Mehmet YÜCE, Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama Usulleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, Karşılaştırmalı Vergi Tebligat Hukuku, 1.Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017.

Mehmet YÜCE, Ali ÇELİKKAYA, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, 1.Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.

Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE ve Adnan GERÇEK, Türk Vergi Sistemi, 13.Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.

Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK, Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.

Mehmet YÜCE, Fulya MERCİMEK, Muhammed ÇELİK, Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2015.

Mehmet YÜCE, Giderler ve İndirimler Kılavuzu,  Özel Sayı, MuhasebeTR, Özbaran Ofset Matbacılık, Bursa, 2015.

Mehmet YÜCE, Vergi Yargılama Hukuku, Güncellenmiş 4.Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015.

Mehmet YÜCE, Mali Yargılama Hukuku, 1.Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014.

Adnan GERÇEK, Mehmet YÜCE, Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Bursa Ticaret Odası Yayınları, Bursa, 1998.

Mehmet YÜCE, Vergi Hukuku Açısından İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri, Bursa Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Bursa, 1999.

Mehmet YÜCE, Yeniden Değerleme, Bursa Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Yayınları, Bursa, 2000.

 

Makale

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Ahlaki Temellere Dayanan İslam Ekonomisi Sisteminde Devletin Rolü”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 69, Eylül- Ekim 2018, ss. 120- 136.

Mehmet YÜCE, Nilay AKBULUT, “BEPS Eylemi Kapsamında Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Alınan Önlemler”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 68, Temmuz- Ağustos 2018, ss. 105- 123.

Mehmet YÜCE, “Kyrgyzstan” Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Chapter 20, (Ed, Seyfettin Erdoğan, Süleyman Özdemir, Ayfer Gedikli), IGI Global Publications, 2018, pp. 404- 426.

Mehmet YÜCE, Neslihan KIZILER, “Türk Vergi Hukuku’nda ”Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Konusunun Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, (Ed. Yılmaz YEŞİL vd.), Sosyal Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, IJOPEC Publication, 2017, ss. 29- 49.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Gelir Dağılımının Düzeltilmesi ve Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği” İslami Perspektifte İktisadi Yaklasımlar, Ed. İlhan EROĞLU, Yusuf TEMUR, Serkan KEKEVİ, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017, ss. 39- 79.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Solution Recommendations To The Problems That Can Be Faced During The Implementation Of Electronic Notification At Turkish Tax System”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Vol: 02, Num: 4, ISSN: 2149-9314, December, 2016, pp. 67-79.

Mehmet YÜCE, “Yargı Kararı Çerçevesinde Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu”, Vergi Dünyası, Sayı: 421 (Eylül 2016).

Mehmet YÜCE, , “Vergi Yargılamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Sonuçları”, Prof. Dr. Metin TAŞ'a ARMAĞAN, (Ed: Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu) Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 381, ISBN:978- 605- 344- 229- 5, 2015.

Adnan GERÇEK, Filiz GİRAY, Tolga DEMİRBAŞ, Ayşe OĞUZLAR, Mehmet YÜCE, “The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System”, Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, (Ed: Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü.) IGI Global, , Basım sayısı:1, ISBN:978-1-4666-7289-5, 2015.

Mehmet YÜCE, Fulya MERCİMEK, “Bursa'nın Sosyo Ekonomik Yapısı”,  Uludağ Üniversitesi 40. Yıl Kitabı, Bilnet Matbaacılık, 2015.

Mehmet YÜCE, “6545 Sayılı Kanun Sonrası Vergi Yargılamasında Olağan Kanun Yolu Sürecinin İşleyişi”, Vergi Dünyası, Sayı: 399 (Kasım 2014).

Mehmet YÜCE, “KOBİ'lerin Rekabet Gücü Artırmada Ar-Ge Faaliyetleri: Bursa Analizi”,  Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 33(1), 2014, ss. 95- 118.

Mehmet YÜCE, Ezel ALTUNAY,  “6102 Sayılı Ticaret Kanununda Bağımsız Denetim”,  Vergi Sorunları Dergisi, 2011.

Mehmet YÜCE, Ezel ALTUNAY, “Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMAN) ve Vergi Uyuşmazlıkları Açısından İşlevi”, Vergi Dünyası, Sayı: 355, (Mart 2011).

Mehmet YÜCE, “Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarına Bakış”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 45, 2010/5-1, ss. 69- 88.

Mehmet YÜCE, “Mükellefinin Vergi Borcundan Dolayı Eşinin Mal Varlığına Haciz Gelebilir mi?”, Vergi Dünyası, sayı: 344 (Nisan, 2010), ss. 149-158.

Mehmet YÜCE, “Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatin Vergisel Boyutu ve Sosyal Güvenlik Primi Karşısındaki Durumu”, Vergi Sorunları, Sayı: 249 (Haziran, 2009), ss. 133-148.

Mehmet YÜCE, “Vergi İncelemelerinde Ortaya Çıkan Matrah Farkı Kar Dağıtımı Sayılır Mı?” Yaklaşım Dergisi, Sayı: 200 (Ağustos, 2009), ss.44-50.

Mehmet YÜCE, “Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi Çerçevesinde Damga Vergisine Bakış”, Vergi Sorunları, Sayı: 252 (Eylül, 2009), ss. 136-142.

Mehmet YÜCE, “Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmelerinde Faturası Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Gelir ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası, sayı: 338 (Ekim, 2009), ss. 125-130.

Mehmet YÜCE, “Bayilerin Petrol Ana Dağıtım Şirketleriyle Yaptıkları İntifa Hakkı Tesisi Karşılığında Elde Ettikleri Gelirin Vergisel Boyutu”, Vergi Dünyası, sayı: 327 (Kasım, 2008), ss. 135-149.

Mehmet YÜCE, “Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Mükelleflerin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 31, Kasım 2006-Ocak 2007, ss. 65-81.

Mehmet YÜCE, “Eğitim ve Birlikte Yaşamanın Toplumsal Barış Üzerine Etkileri: Celalabat Örneklemi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2006, 9 (1), 76-92.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:162, , Haziran, 2006, ss. 75– 88.

Mehmet YÜCE, “Türkistan’da Yoksulluk ve Yoksullukla mücadelede Maliye Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 163 (Temmuz-Ağustos, 2006), ss. 143-158.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sisteminin Genel Yapısı ve Değerlen-dirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları, 49. Kitap, İstanbul, 2005, ss. 911-940.

Mehmet YÜCE, “Avarız Vergilerin Muhteşem Dönüşü: Olağanüstü Vergiler”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergi, Sayı:3, Temmuz, 2004.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Cumhuriyeti’nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Tabi Oldukları Vergisel Mükellefiyetler”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergi, Sayı:2, Nisan, 2004.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanununa Göre Ücret Matrahının Tespiti ve Vergilendirilmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:148, Sayfa: 51–64, Ocak-Şubat 2004.

Mehmet YÜCE, “Kırgızistan’ın Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 145, Sayfa: 51–69, Temmuz-Ağustos 2003.

Mehmet YÜCE, “Türkiye’de Gelir Dağılımı Bozukluğunun İzlenen Kamu Gelir ve Harcama Politikaları ile Bağlantısı”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 23, Sayfa: 1–38, Güz 2002.

Mehmet YÜCE, “Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı ve Vergilemesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:37, Ocak 2001.

Mehmet YÜCE, “Fikri Haklar ve Bunların Telif Kazancı İstisnası Karşısındaki Durumu”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 40.Seri, Sayfa: 84–101, Yıl: 2001.

Mehmet YÜCE, “Gelir Vergisinde Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:39, Mart 2001.

Mehmet YÜCE, “4668 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Vergi Sisteminde Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:44, Ağustos 2001.

Mehmet YÜCE, “Deprem Vergilerinin Vergi Teorisi ve Ekonomik Konjonktür Açısından Bir Analizi”, İktisat İşletme Finans Dergisi, Sayı: 168, Sayfa: 35–52, Mart,2000.

Mehmet YÜCE, “Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi ve İndirim Oranı”, Mevzuat Dergisi, Yıl:3, Sayı:26, Şubat 2000.

Mehmet YÜCE, “Promosyon ve Vergileme”, Mevzuat Dergisi, Yıl:3, Sayı:32, Ağustos 2000.

Mehmet YÜCE, “Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, İktisat İşletme Finans Dergisi, Sayı: 154, Sayfa: 79-90, Ocak,1999.

Mehmet YÜCE, “Enflasyon Muhasebesi ve Bu Bağlamda Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Düzenlemeler”,  Mevzuat Dergisi, Yıl:2, Sayı:18, Haziran 1999.

 Mehmet YÜCE, “Vergileme İlkeleri ve Ekonomik Konjonktür Açısından Deprem Vergilerinin Genel Bir Değerlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl:2, Sayı:21, Eylül 1999.

Mehmet YÜCE, “Kurumların Dönem Kârlarını Sermayeye İlave Etmelerinin Yasal Prosedürü ve Gelir Vergisi Tevkifatı”, Mevzuat Dergisi, Yıl:2, Sayı:24, Aralık 1999.

Mehmet YÜCE, “3986 Sayılı Yasa ile Getirilen Ek Vergisel Yükümlülükler Üzerinde Bir Değerlendirme”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 16, Sayfa: 78-83,Eylül-Ekim, 1994.

Mehmet YÜCE, “1980 Sonrası Türk Vergi Politikasında Ana Yönelişler”, U.Ü. İİBF Dergisi, Cilt XV, Sayı:1, 1994, Sayfa: 23-41.

 

Tebliğ

Mehmet YÜCE, Neslihan KIZILER, Muhammed ÇELİK, "Dış Ticaret Ekseninde Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (Ekim 11- 12, Istanbul/TURKEY), 2018.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesinin Artırılması Açısından Paydaşların Etkinliği”, 16.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, (Eylül 4-6, Çimkent, KAZAKİSTAN), 2018.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Vergilemede Etkinlik Anlayışı Çerçevesinde Elektronik Ortam Yayıncılığının Vergilendirilmesi”, International Congress of Management Economy and Policy, (April 28- 29, Istanbul/TURKEY), 2018.

Mehmet YÜCE, “Orta Asya’da Yükselen Radikalizm Üzerine Bir değerlendirme”  IX Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, (Ekim 23- 24, Bursa/TÜRKİYE), 2017.

Mehmet YÜCE, “Ölçülülük İlkesi”, International Congress of Management Economy and Policy, (Ekim 17- 18, Istanbul/TURKEY), 2017.

Mehmet YÜCE, Neslihan KIZILER, “Yargılamada Sürenin Adil Yargılama İlkesi ve Usul Ekonomisi İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 15. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, (Eylül 11- 12, Gagavuzya/MOLDOVA), 2017.

Mehmet YÜCE, “Brexit Sonrası Dönemde Türkiye-AB İlişkileri”, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17 (Mayıs 20- 21, Istanbul/TURKEY- Davetli Konuşmacı), 2017.

Mehmet YÜCE, “Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkilerin Seyri Üzerinde Bir Değerlendirme”, II. TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (Ekim 23- 24, Bursa/TÜRKİYE), 2017.

Mehmet YÜCE, Neslihan KIZILER, “Türk Vergi Hukukunda Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Konusunun Danıştay Kararlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”  Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Kongresi, (Kasım 2-5, 2017, Antalya/TÜRKİYE), 2017.

Ersan ÖZ, Mehmet YÜCE,  “The Effect of Electronization on Tax Law in Tax Application” 32. International Public Finance Conference (IPFCtr), (Mayıs 10- 14, Antalya/TURKEY), 2017.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Gelir Dağılımının İyileştirilmesinde Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği”, International Congress Of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE 17), (October 28-29, Istanbul/TURKEY), 2017.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Türkiye’de Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Önlenmesine Yönelik BEPS Eylem Planına Uyum Çalışmaları; Maliye Bakanlığı Peşin Fiyat Anlaşma Usulü”, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Kongresi, (Kasım 2-5, 2017, Antalya/TÜRKİYE), 2017.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Türk Vergi Hukukunda Elektronik Tebligat ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunların Analizi”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28- 30 October, Prilep/Republic Of Macedonia), Ed. Dimitar Nıkoloskı, Rasim Yılmaz, Emilija Matesta. 2016.

Mehmet YÜCE, Fulya MERCİMEK, “Mükellef Hakkı Bağlamında Vergilemede ve Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Ölçülülük İlkesinin Uygulama Alanı”, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28- 29 Ekim Bakü/AZERBAYCAN), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2016.

Mehmet YÜCE, Muhammed ÇELİK, “Türk Hukukunda Vergi Tebligatı ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri”, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28- 29 Ekim Bakü/AZERBAYCAN), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2016.

Mehmet YÜCE, Taner ERCAN, “Vergi Politikalarında Yeni Gelişme: Düalist Vergi Sistemi”, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28- 29 Ekim Bakü/AZERBAYCAN), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2016.

Mehmet YÜCE, “Vergilemede Mükellef Hakları Ve Türkiye’deki Durumu”, 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (Özet bildiri), 2015.

Mehmet YÜCE, Fulya MERCİMEK,  “Balkanlarda Yatırım İmkânları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  1st Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness (ICEB'15), 2015.

Mehmet YÜCE, “Kırgızistan Ekonomisinin Serbest Piyasa Ekonomisine Uyumu konusunda Yaşanan Sıkıntılar”, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 2007.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Türklerinin Evlenme Geleneği”, Dördüncü Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28 Haziran 2006), Celalabat-Kırgızistan, 2006.

Mehmet YÜCE, “Kırgızistan’da Mükelleflerin Vergi Bilinci Üzerine Bir Anket Çalışması”, Günümüz Koşullarında Maliye Kredi Sisteminin Gelişme Perspektifleri, Uluslararası Konferans, Bişkek, Kırgızistan, 2005.

Mehmet YÜCE, “Kırgızistan’da Mükelleflerin Vergiye Bakışı: Anket Çalışmasının Bulguları”, 3.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 2005.

Mehmet YÜCE, “Verginin Mali Amacı Açısından Kırgız Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi”, Proceedings of The First International Conferance on The Fiscal Policies in Transition Economies, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyztan, 16. 4. 2004.

Mehmet YÜCE, “Kırgız Vergi Sisteminin Yapısal Sorunları ve Vergi Reformunun Gerekliliği”, İkinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi:Türk Dünyasının Ekonomik, Sosyal, Hukuksal Sorunları ve Çözüm Önerileri (13-15 Haziran 2004), Celalabat-Kırgızistan, 2004.

Mehmet YÜCE, “Küreselleşen Dünyada Kırgızistan Ekonomisinin Konumu”, Birinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının Sovyetler Sonrasında Sosyo-Ekonomik Değişme ve Gelişmeleri (21-25 Mayıs 2003), Celalabat-Kırgızistan, 2003.

 

ÖDÜL

Mehmet YÜCE, İbn-i Haldun Akademik Teşvik Ödülü, Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi (TUDSAK 2017), (Kasım 2-5, 2017, Antalya/TÜRKİYE), 2017.

 

Projeler

Erdal Tanas KARAGÖL, Mehmet YÜCE vd., “Katılım Bankacılığında Öne Çıkan Ülkeler Üzerine Bir Araştırma Ve Türkiye İçin Politika Önerileri”, Diğer kamu kuruluşları, (Yürütücü: Seyfettin ERDOĞAN), 2017.

Mehmet YÜCE, Filiz GİRAY, Adnan GERÇEK, Tolga DEMİRBAŞ, Ayşe OĞUZLAR, “Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010- 2011.

Filiz GİRAY, Simla GÜZEL, Mehmet NARGELEÇEKENLER, Mehmet YÜCE, “KOBİ’lere Yönelik AR-GE Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bursa Ekonomisine Katkısı”, Uludağ Üniversitesi BAB Projesi, 2012.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [16.591]