Prof. Dr. Adem ANBAR

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Adem ANBAR, Prof..Dr.

Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman

İletişim Bilgileri: aadem@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Finansal piyasalar, işletme finansı, portföy yönetimi

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi

Doktora: Uludağ Üniversitesi

 

 

Akademik Geçmiş

 

 

Profesör: -

 

 

Doçent: 2013

 

 

Yrd. Doç.: 2008

 

 

Araş. Gör. Dr.: 2005

 

 

Araş. Gör.: 1999

 

 

Çalışma Alanları

 

 

Finansal Piyasalar, İşletme Finansı, Portföy Yönetimi

 

 

 

Verdiği Dersler

 

 

Finansal   Yönetim,   Finansal   Piyasalar,   Portföy   Yönetimi, Uluslararası Finans, Yatırım Projeleri Analizi

 

Makaleler

Adem ANBAR, Deniz ANBAR ve Sinem ÇORAK, "Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Ölçülmesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 15 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 119 - 139.

Adem Anbar ve Javid SÜLEYMANLI, "Azerbaycan'da Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, (57), 101-114. 

Değer ALPER ve Adem ANBAR, "Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence From Turkey", Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp.139-152.

Adem ANBAR, Değer ALPER ve Esen KARA, "Küresel Finansal Kriz Döneminde ABD Hisse Senedi Piyasası ile İMKB Arasındaki Etkileşimin Dinamik Koşullu Korelasyon Analiziyle İncelenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:36, 2011, ss.155-170.

Adem ANBAR ve Değer ALPER, "Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:50, Nisan 2011, ss.77-94.

Değer ALPER ve Adem ANBAR, "Proje Değerlendirmesinde Karar Ağacı Analizi ve Reel Opsiyon Yaklaşımının Karşılaştırılması", Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2011, ss.47-66.

Adem ANBAR ve Melek EKER, "An Empirical Investigation for Determining of the Relation Between Personal Financial Risk Tolerance and Demographic Characteristics", Ege Academic Review, Volume 10, Number 2, 2010, pp.503-523.

Gökhan ŞENOL ve Adem ANBAR, "Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları", Business and Economics Research Journal, Volume 1, Number 2, 2010, pp.73-86.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl:10, Sayı:46, Nisan 2010, ss.44-57.

Değer ALPER ve Adem ANBAR, "Osmanlı İmparatorluğu'nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:24, Sayı:87, Nisan 2010, ss.27-49.

Adem ANBAR ve Gökhan ŞENOL, "2007-2008 Küresel Ekonomik Krizin Türkiye'de Reel Sektör Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası, Yıl:29, Sayı:343, Mart 2010, ss.172-182.

Adem ANBAR, "Hedge Fonlar ve Şeffaflık Sorunu", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No:24, Ağustos 2009, ss.11-22.

Adem ANBAR ve Melek EKER, "Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algılamalarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörler", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, 2009, ss.129-150.

Adem ANBAR, "Hedge Fonlar ve Hedge Fonların Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı:1, 2009, ss.415-442.

Adem ANBAR, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'yla Finansal Entegrasyonu: 1800-1914", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:23, Sayı:84, Temmuz 2009, ss.17-37.

Adem ANBAR, "Hedge Fon Sektörünün Gelişimi ve Hedge Fonların Temel Özellikleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:27, 2009, ss.99-125.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Doğal Afet Riskinin Yönetiminde Kullanabilecekleri Finansal Enstrümanlar", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41, Ocak 2009, ss.42-52.

Melek EKER ve Adem ANBAR, "Work Related Factors that Affect Burnout Among Accounting and Finance Academicians", İş, Güç: The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Volume:10, Number:4, September 2008, ss.145-157.

Adem ANBAR, "Çokuluslu İşletmelerde Transfer Fiyatlandırması", Vergi Dünyası, Yıl:27, Sayı:324, Ağustos 2008, ss.145-157.

Lale KARABIYIK, Melek EKER ve Adem ANBAR, "Determining The Factors That Affect Burnout Among Academicians", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:63, Sayı:2, Nisan-Haziran 2008, ss.91-115.

Adem ANBAR ve Melek EKER, "An Examination of Relationship between Burnout and Job Satisfaction among Turkish Accounting and Finance Academicians", European Journal of Economic and Political Studies, 1(1), 2008, pp.39-57.

Adem ANBAR, "Afet Riskinin Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansmanı: Afet Tahvilleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:24, 2008, ss.135-151.

Değer ALPER ve Adem ANBAR, "İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:23, 2008, ss.223-253.

Adem ANBAR, "Anadolu Yaklaşımı Uygulamasının Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:27, Sayı:318, Şubat 2008, ss.137-148.

Değer ALPER ve Adem ANBAR, "Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkileri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, Ekim-Aralık 2007, ss.15-54.

Melek EKER, Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, "The Relationship Between Demographic Characteristics and Burnout Among Academicians in Turkey", Journal of Academic Studies, Vol:9, No:34, August-October 2007, pp.14-35.

Adem ANBAR, "İnternet Firmalarının Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Değişkenler ve Yöntemler", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:44, Sayı:510, Ağustos 2007, ss.68-79.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Volatilite ve Varyans Swapları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:35, Temmuz 2007, ss.62-76.

Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, "Credit Derivatives Market in Turkey: Results of a Survey Study", Journal of Academic Studies, Year:9, Issue:32, February-April 2007, pp.57-72.

Melek EKER, Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, "Job Satisfaction of Academicians in Turkey and Factors Affecting Job Satisfaction", İş, Güç: The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Volume:9, Number:4, 2007, pp.66-90.

Adem ANBAR, "Alternatif Yeni Bir Yatırım Aracı: Borsa Yatırım Fonları ve Vergilendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:26, Sayı:306, Şubat 2007, ss.172-179.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:33, Ocak 2007, ss.61-72.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Basel II'nin Gelişmekte olan Ülkelere Olası Etkileri", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:32, Ekim 2006, ss.39-49.

Adem ANBAR, "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemleri ile Reel Opsiyon Yaklaşımının Karşılaştırılması", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, Eylül 2006, ss.85-104.

Adem ANBAR, "5411 Bankacılık Kanunu'nun Değerlendirilmesi ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Karşılaştırılması", Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:26, Sayı:301, Eylül 2006, ss.127-131.

Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, "Özel Finans Kurumlarında Kredi Riski Yönetimini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma", Journal of Academic Studies, Year:7, Issue:30, August-October 2006, pp.117-136.

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, "Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:31, Temmuz 2006, ss.48-58.

Adem ANBAR, "Credit Derivatives and Their Applicability to the Turkish Banking Sector", Journal of Academic Studies, Year:7, Issue:28, February-April 2006, pp.25-38.

Adem ANBAR, "Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: A Survey Study", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:17, Yıl:2006, ss.10-24.

Adem ANBAR, "Merton Modeli Kullanılarak Temerrüde Düşme Olasılığının Hesaplanması", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:42, Sayı:498, Eylül 2005, ss.48-57.

Kitaplar

Adem ANBAR, Yapılandırılmış Finans, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011 (ISBN:978-605-5431-20-4).

Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010 (ISBN:978-605-4301-61-4).

Adem ANBAR ve Değer ALPER, Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2009 (ISBN:978-9944-141-97-0).

Kongre Faaliyetleri

Adem ANBAR ve Deniz ANBAR, I.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, "Girişimcinin Başarısında Finansal Okuryazarlığın Rolü". 07-09 Nisan 2016, Gaziantep.

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR ve Yasemin ERTAN, "External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing", 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 20-24 July 2008.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.125]