Prof. Dr. Erkan ÖZDEMİR

 

Prof. Dr. Erkan ÖZDEMİR

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

İŞLETME BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

E-posta adresi:  eozdemir@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 11 53

EĞİTİM

Lisans: Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 1998

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

AKADEMİK GEÇMİŞ

Profesör: Ocak 2020

Doçent: Haziran 2012- Ocak 2020

Yrd. Doç.: Şubat 2011- Haziran 2012

Araş. Gör. Dr.: Aralık 2005- Şubat 2011

Araş. Gör.: Temmuz 1999– Aralık 2005

ÇALIŞMA ALANLARI

Pazarlama, Satış Yönetimi, Teknolojik Ürün Ve Hizmet Pazarlaması, Girişimcilik, Pazarlama Etiği, Pazarlamada Cinsiyet Farklılıkları

VERDİĞİ DERSLER

AKADEMİK YAYINLAR

MAKALELER

Özdemir, E., Kılıç, S., Çakırer, M., A. (2019). Satış Promosyonları Ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma Ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), DOI Number: https://doi.org/10.20491/isarder.2019.756

Bilici, F. & Özdemir, E. (2019), Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ve Niyeti Üzerine Bir Araştırma, BMIJ, (2019), 7(5): 2012-2034 DOI Number: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1252

AKÇAY, Gamze; ÖZDEMİR, Erkan (2019) “Demografik Özellikler Açısından Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Farklılıklarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), DOI Number: 10.26466/opus.596873

KÖSE, Hasan Hüseyin; ÖZDEMİR, Erkan (2019). “Sakin Şehirde Yaşayanların Misafirperverlik Anlayışlarının Yerli Turistlerin Tatmini, Tekrar Ziyaret Niyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Seferihisar Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4),  ss.1371-1389, DOI: 10.26677/TR1010.2019.247

ÖZDEMİR, Erkan; AKÇAY, Gamze (2019 Ekim), “The Effect of Gender Identity on Consumers’ Impulse Buying Behavior and the Moderating Role of Biological Sex”, Business and Economics Research Journal, 10(5), pp. 1109-1125, DOI Number:            10.20409/berj.2019.218

ÖZDEMİR, Erkan; KÖSE, Hasan Hüseyin, (2019), “The Effects of Cittaslow Residents’ Environmental Perspectives and Community Awareness on Their Attitudes Towards Sustainable Tourism Development: Does This Attitude Affect the Sustainable Competitiveness of Cittaslow Cities?”, Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 21(3), pp.    DOI: 10.4026/isguc.618937

AKÇAY, Gamze; ÖZDEMİR, Erkan, (2018), Satış Elemanlarının Cinsiyet Kimliğinin Satış Performansı Üzerindeki Etkisi Ve Biyolojik Cinsiyetin Düzenleyici Rolü: Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(27), pp. 5983-6001, Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1049

ÖZDEK, Berk; ÖZDEMİR, Erkan (2018), “Suriye Göçünün İşletmelerin Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkileri: Gaziantep Örneği”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(2), 65-88.

AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan; ŞENOL, Gökhan, (2017) “Consumers’ In -Game Purchases In Online Games: Exploring Antecedents and Motivating Factors”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol. 3, No. 12, pp. 2117-2125

ÖZDEMİR, Erkan; ALTINTAŞ, M. Hakan; KILIC, Serkan, (2017), “The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey”, Business and Economics Research Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 611-626. DOI Number: 10.20409/berj.2017.69

KILIÇ, S., & ÖZDEMİR, E. (2017) “Exploring Gender Differences in Perceived Web Site Quality”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Vol. 8, No 21, pp. 197-220.

OMAROV, Zaur; ÖZDEMİR, Erkan, (2017), “Decision-Making Styles of Consumers in Turkey And Azerbaijan: A Consumer Styles Inventory Approach”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Vol: 13, No. 1, pp. 59-79.

KILIÇ, S., & ÖZDEMİR, E. (2016). Marketing Managers' Attitudes Toward The Marketing Approaches in Turkey. Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi, 18(2), ss. 99-122. DOI Number: 10.4026/2148-9874.2016.0317.X

ATTOUF, Z.; ÖZDEMİR, E. (2016). Politik Pazarlama İletişimi: 2015 Genel Seçimleri Öncesinde Türkiye’deki Siyasi Partilerin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12(1), ss. 87-106.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ ARIKAN Hande, (2016) “Consumers’ Online Information And Opinion Search Behaviors: A Research on the X and Y Generation of Consumers”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), ss. 296-323, DOI Number: 10.20491/isarder.2016.220

ŞEN, A. B., & ÖZDEMİR, E. (2015), “Tüketicilerin Renk Algısı Ve Cinsiyet: Pazarlama Bakış Açısından Bir Araştırma”, International Journal of Social Inquiry, 8(1), 183-221.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2011, ss. 43–68.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization: A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp. 41–60.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 ss. 419–444.

ÖZDEMİR, Erkan, “Rekabet İstihbaratı Toplama ve Etik: Bir Alan Araştırması” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 43, Yayın No 47, 2010, ss. 67–95.

SOBACI, Mehmet Zahid; NARGELEÇEKENLER, Mehmet; ÖZDEMİR, Erkan; “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, 2010, pp. 141-166.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; AYDIN, Z. Berna;  Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2010, ss. 1–27.

ÖZDEMİR, Erkan; KAYGUSUZ, Sait, “Müşteri Karlılık Analizi: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Ölçümü ve Pazarlama Kararlarında Kullanımı” İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Sıra 5, No. 366, 2009, ss. 87–112.

ÖZDEMİR, Erkan; EROĞLU, Umut “Gizli Müşteri Araştırması: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Cilt 14, Sayı 3, 2009, ss. 357–381.

ALTINTAŞ, Hakan; ÖZDEMİR, Erkan, “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, No 1, 2006, ss. 183–204.

ÖZDEMİR, Erkan, “Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2008, ss. 141–162.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 – ?) : Pazarlama Açısından Bursa İlinde Bir Alan Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 50, Nisan, 2011, ss. 181–202.

ÖZDEMİR, Erkan, Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 64, No. 2, 2009, ss. 119–144.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; Şenol, Gökhan; “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstili Sektörü: Pazarlama Bakış Açından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, Paradoks-Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2011, ss. 67–80.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Examining Marketing Mix from an Ethical View: A Field Research on Marketing Executives”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 64, No. 2, 2009, pp. 163–184.

ÖZDEMİR, Erkan, Cinsiyet Bazlı Farklılıklar ve Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 29, 2009, ss. 259–281.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2008, ss. 57–80.

ÖZDEMİR, Erkan “Liderlik ve Etik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, 2003, ss. 151–168.

ÖZDEMİR, Erkan “Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Sıra 3, No 50, 2002. (HAKEMSİZ)

KİTAPLAR

  ÖZDEMİR, Erkan; Teknolojik Ürün ve Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Bursa, Kasım 2016, ISBN: 978-605-327-419-3.

  ÖZDEMİR, Erkan; Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınevi, Bursa, Ocak 2011, (ISBN: 978–605–4301-89-8).

   ÖZDEMİR, Erkan; Tokol, Tuncer, Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri, Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978–605–4118-46-5).

KİTAP BÖLÜMLERİ

ÖZDEMİR, Erkan; SÖZEN, Müslime (2019), “Katılım Bankaları Müşterilerinin Hizmet Kalite Algılarının Müşteri Tatmini ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Katılım Bankaları Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma”,  Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar II, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yayınları, Erkam Yayın Sanayi ve Tic. AŞ., İstanbul, ss. 91-133.

AKÇAY, Gamze; ÖZDEMİR, Erkan, “Bazen Aldatılmış Hissine Kapılıyor Muyuz? Tüketici Sinizmi ve Sinik Tüketici Davranışları”, Tüketimin 1001 Hali- Duygu ve Mantığın Çekişmesinde Dağılan Amaçlar, Ed. Remzi Altunışık, Beta Yayınları, İstanbul 2019, ss. 221-237.

ÖZDEMİR, Erkan; YILMAZ, Mine, “Omni-channel Retailing: The Risks, Challenges and Opportunities” (Chapter 6), Editors: Kumar, A., & Saurav, S. (2018). Supply Chain Management Strategies and Risk Assessment in Retail Environments (pp. 1-308). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-3056-5

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism”, (Chapter 3), Editors: Rodrigues, J. M., Ramos, C. M., Cardoso, P. J., & Henriques, C. (2018). Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications (pp. 1-506). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2927-9

KILIÇ, Serkan; ÖZDEMİR, Erkan; “Green Marketing Strategies and Marketing Performance: The Case of Turkey”, (Chapter 8), Editors: Quoquab, F., Thurasamy, R., & Mohammad, J. (2018). Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing (pp. 1-316). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2912-5

ÖZDEMİR, Erkan; “İşletme Kavramı ve Hizmet İşletmeleri”, Editor: Elif KARAKURT TOSUN, Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, 1. Bölüm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016, ISBN: 978-975-442-816-2

ÖZDEMİR, Erkan; “Bir Hizmet İşletmesi Olarak Emlak İşletmeleri”, Editor: Elif KARAKURT TOSUN, Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, 2. Bölüm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016, ISBN: 978-975-442-816-2

ÖZDEMİR, Erkan; “Hizmet Tasarımı ve Yeni Hizmetler”, Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, Ed. Remzi Altunışık, Beta Yayınları, İstanbul 2015, ss. 139-178.

ÖZDEMİR, Erkan; “City Branding and The Role of The City Websites in Building City Brands”, City Competitiveness and Information Science: Technologies for Synchronizing Urban Subsystems, Editor: Melih BULU, Publisher: IGI Global. Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-61350-174-0, ISBN13: 978-1-61350-174-0, ISBN10: 1-61350-174-9, EISBN13: 978-1-61350-175-7.

ÖZDEMİR, Erkan; “Gender and E-Marketing: The Role of Gender Differences in Online Purchasing Behaviors”, Gender and Social Computing: Interactions, Differences, and Relationships, Editor: Celia Romm Livermore, Publisher: IGI Global. Book Chapter, Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-60960-759-3, ISBN13: 978-1-60960-759-3, ISBN10: 1-60960-759-7, EISBN13: 978-1-60960-760-9.

ÖZDEMİR, Erkan, Ethics in E-Marketing: A Marketing Mix Perspective. In I. Management Association, USA (Ed.), Global Business: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 Volumes), 2011, pp. 2019-2033, doi:10.4018/978-1-60960-587-2.ch711 (This work was previously published in Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, edited by Daniel E. Palmer, pp. 105-119, copyright 2010 by Business Science Reference (an imprint of IGI Global)

ÖZDEMİR, Erkan; “Ethics in E-Marketing:  A Marketing Mix Perspective”, Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, Editor: Daniel E. Palmer, Publisher: IGI Global. Chapter 8 of the book, Pages: 105-119, Business Science Reference (April 2010), Hardcover: 362 pages, Language: English, ISBN-10: 1615206159, ISBN-13: 978-1615206155. DOI: 10.4018/978-1-61520-615-5.ch008.

    ÖZDEMİR, Erkan; “Yüksek Teknoloji Ürün Ve Hizmetlerinin Pazarlanması”, Teknoloji Yönetimi (Editörler: Feray O. Çelikçapa ve Sait Y. Kaygusuz), Dora Yayınevi, Bursa, 2010 (ISBN: 978–605–4118-20-5), 247–285 sayfaları arasında kitap bölümü (39 sayfa).

ÖZDEMİR, Erkan; “Pazarlama Planlaması”, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme (Yazarlar: Sait Y. Kaygusuz ve Şükrü Dokur), Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978-605-4118-21-2) 287–323 sayfaları arasında kitap bölümü (37 sayfa).

KONFERANS VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

ÖZDEMİR, Erkan; AKSANYAR, Yaşar Numan, KILIÇ, Serkan (2019), “Tüketicilerin Mobil Bankacılık Yapay Zekâ Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler ”, Taras Shevchenko 4 th International Congress on Social Sciences December 14-15, 2019, İzmir/TURKEY (Tam Metin)

ÖZDEMİR, Erkan; SAĞLAM, Melek (2019), “Satın Alma Kararlarında Algılanan Riskler Ve Risk Azaltma Stratejileri: Otomotiv Yan Sanayisinde Bir Araştırma”, 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, November 21st-22nd, 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY (Tam Metin)

ÖZDEMİR, Erkan; SEVEN, Ebru (2019), “Türkiye’nin Yerli Araç Üretim Projesi Ve Tüketicilerin Yerli Araç Satın Alma Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler”, 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, November 21st-22nd, 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY (Tam Metin)

ÖZDEMİR, Erkan; CEBECİ, Mustafa (2019), “Tüketicilerin Yeni Otomobil Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, XI. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, November 08-10, 2019, Bursa. (Tam Metin)

CEBECİ, Mustafa; ÖZDEMİR, Erkan (2019), “Tüketicilerin Kullanılmış (İkinci El) Otomobil Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler”, XI. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, November 08-10, 2019, Bursa. (Tam Metin)

ÖZDEMİR, Erkan; Sözen, Müslime (2019), “Katılım Bankaları Müşterilerinin Hizmet Kalite Algıları: Demografik Özellikler Açısından Bir Araştırma”, International Congress of Economics & Business (ICEB 2019),  Bursa, pp. 171-184. (Tam Metin)

KILIÇ, Serkan; ÖZDEMİR, Erkan; AKSANYAR, Yaşar Numan (2019), “The Impact of Consumers' Mobile Banking Service Experience on Commitment: A Research on Young Consumers”, V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, 1-4 May, Bursa/TURKEY, pp. 78-87. (Tam Metin)

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, (2019),  “Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri”, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, April 2019. (Tam Metin)

ÖZDEMİR Erkan; BİLİCİ, Fatih, (2019),  “Kadın Tüketicilerin Tesettür Giyim Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Reklamın Etkisi”, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, April 2019. (Tam Metin)

PEKAR, Eda; ÖZDEMİR, Erkan, (2018), “Ses Ve Müziğe İlişkin Olarak İşitme Algısının Otel Müşterilerinin Tatmini Üzerindeki Etkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi Analizi”, 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 27-28 Aralık 2018,  ANKARA, pp. 115-124 (Tam Metin)

PEKAR, Eda; ÖZDEMİR, Erkan, (2018),” Görme Algısının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel Hizmeti Alan Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma”, 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 27-28 Aralık 2018,  ANKARA, pp. 162-172 (Tam Metin)

ÖZDEMİR, Erkan; BİLİCİ, Fatih (2018),  Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Davranışsal Niyetlerini Keşfetme”, Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, (ICOMEP, Spring 2018), İstanbul/TÜRKİYE, 28-29 Nisan, 2018, pp. 225 (Özet).

BİLİCİ, Fatih; ÖZDEMİR, Erkan (2018), “Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi: Farklı Sektörlerdeki Kullanım Örnekleri”, Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, (ICOMEP, Spring 2018), İstanbul/TÜRKİYE, 28-29 Nisan, 2018, pp. 221 (Özet).

ÖZDEMİR, Erkan; AKHAN, Can Efecan (2017), “Attitudes of Young Consumers’ Towards in-Game Advertising”, 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017b), Antalya, Turkey, September 29 – October 1, 2017, p. 81 (Özet).

AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan (2017) “Exploring Consumers’ In-Game Purchases in Online Games: Antecedents and Motivating Factors”, 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017b), Antalya, Turkey, September 29 – October 1, 2017, p. 82 (Özet).

ÖZDEMİR, Erkan; “İşletmeler İçin Yeni Pazarlama İletişim Ortamı: Mobil Arttırılmış Gerçeklik Aplikasyonları”, The International Center of Social Science and Education Research (ICSER), September 8-10, 2017, Ankara, Turkey, pp. 141 (Özet).

ALKAÇ ÖZDEMİR, Gülsen; ÖZDEMİR, Erkan; “Teknoloji Bazlı Spin-Off İşletmelerin Pazarlama Sorunları: Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Kullanılarak Pazarlama Sorunlarının Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma”, The International Center of Social Science and Education Research (ICSER), September 8-10, 2017, Ankara, Turkey, pp. 116 (Özet).

ÖZDEMİR, Erkan; “An Investigation of Decision‐Making Styles of Generatıon Y Female and Male Consumers in Turkey”, IJAS International Academic Conference, June 20-23, 2017- Venice, Italy, pp. 357-361 (Tam Metin).

ALKAÇ ÖZDEMİR, Gülsen; ÖZDEMİR, Erkan; “Marketing-Accounting Interface: A Field Research on Marketing And Accounting Managers”, IJAS International Academic Conference, June 20-23, 2017- Venice, Italy, pp. 351-356 (Tam Metin).

ÖZDEMİR, Erkan; ÖZDEMİR, Gülsen; “Yazılım Şirketlerinin Pazarlama Problemleri: AHP Yöntemiyle Pazarlama Sorunlarının Önceliklerine İlişkin Bir Araştırma”, International Congress of Management Economy And Policy Abstract Book, May 20-21, 2017 / İstanbul – TURKEY, pp. 160-161 (Özet).

ÖZDEMİR, Erkan; “Nesnelerin İnterneti (IoT): Tüketici Davranışları Ve Pazarlama Üzerindeki Potansiyel Etkileri”, International Congress of Management Economy And Policy Abstract Book, May 20-21, 2017 / İstanbul – TURKEY, pp. 151 (Özet).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-14-15 Mayıs 2016, s.49-61 (Tam Metin).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016, pp.197-202 (Tam Metin).

AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan; “Tüketicilerin Teknolojik Yenilikleri Benimsemesi: Bulut Teknolojisinin Benimsenmesinin UTAUT Modeliyle Araştırılması”, International Science and Technology Conference, July 13-15, 2016, Vienna, Austria, pp.1121-1127 (Tam Metin).

BÜMEN, Hatice; ÖZDEMİR, Erkan; “Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Ve Yabancı Öğrencilerin Yurt Dışı Üniversite Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, International Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna, Austria, pp. 278-292 (Tam Metin).

ÖZDEMİR, Erkan ve ERYILMAZ, Mehmet, “Contributions of Marketing Department to Corporate Level Strategic Planning Process”, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23 – 25, 2005, pp. 581–586.

ÖZDEMİR, Erkan; “Kentler Arası Rekabette Önemli Bir Unsur: Marka Kent ve Kentlerin Markalanması” IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07–08 Mayıs 2009, ss. 187–205.

ÖZDEMİR Erkan ve ŞENOL, Gökhan, “KOBİ’LER için Üretim Pazarlama Arayüzünde Ürün Geliştirme”, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8 – 10 Ekim 2004, ss. 711–716.

ÖZDEMİR, Erkan, “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Sosyo-Ekonomik Açıdan Türkiye’nin Durumu ve İzleyebileceği Stratejiler”, Uludağ Üniversitesi 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Cilt 1, 6–7 Mayıs 2004, ss. 385–404.

PROJELER

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı, Uludağ Üniversitesi UU-TTO Projesi,  Yardımcı Araştırmacı (2014-2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi: 2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ ARIKAN Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Araştırmacı (Tamamlanma Tarihi: 23.12.2016).

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Yürütücü, (Tamamlanma Tarihi: Eylül 2017).

AKSANYAR, Yaşar Numan; ÖZDEMİR, Erkan; SALMAN Aybike, “Paralel İthalat Teknolojik Ürünlerine Karşı Son Tüketicilerin Tutum ve Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Araştırmacı, (Başlangıç Tarihi: Eylül 2019).

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri

Erkan BİL, “İşletmelerin Yenilik Ve Pazarlama Performansları Üzerinde Teknolojik Yenilik Yeteneklerinin Etkisi: Türkiye'deki Teknopark İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2018

Hande ARIKAN KILIÇ, “Kuşaklara Göre Tüketicilerin Satın Alma Karar Stillerinin Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Giyim Sektöründe Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2018

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Ebru SEVEN, “Duygusal Zekâ Ve Duygusal Zekânın Tüketicilerin Hedonik Satın Alma Davranışına Etkisi”, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Ekim 2019.

Mustafa SÖNMEZAY, “E-Ticarette Tüketici Güvenini Etkileyen Faktörler Ve Tüketicilerin Online Satın Alma Niyeti Üzerinde Güvenin Etkisi: Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma”, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2019.

Erdi MERTOĞLU, “Yönlendirilebilir Ses Teknolojisi: Tüketicilerin Yönlendirilebilir Ses Teknolojisini Benimsemesi Ve Kullanma Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2019.

Hasan Hüseyin KÖSE, “Sakin Şehirde (Cittaslow) Yaşayanların Misafirperverlik Anlayışlarının Yerli Turistlerin Şehri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Seferihisar Örneği”, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2019

Fatma Yasemin GÜLEÇ, “Yalın Düşüncenin İşletmelerin Satış Sürecine Uygulanması: Bir Tekstil İşletmesi Üzerinde Simülasyon Analizi ”,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2018.

Berk ÖZDEK, “Göç ve Pazarlama İlişkisi: Suriye Göçünün İşletmelerin Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Gaziantepli İşletmeler Üzerinde Araştırılması”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2017.

Eda PEKAR, “Duyusal Markalama Ve Tüketicilerin Marka Algısında Duyusal Markalamanın (Beş Duyunun) Rolü ”,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2017

Zaur OMEROV, “Tüketici Karar Alma Stilleri: Türkiye Ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma ”,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2016

Zouhair ATTOUF, “Politik Pazarlama İletişimi: 2015 Genel Seçimleri Öncesinde Türkiye’deki Siyasi Partilerin Websitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2015.

Ayşe ŞEN, “Pazarlamada Renk Unsuru Ve Bir Araştırma”, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2015.

Fatih BİLİCİ, “Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Ve Karekod Teknolojileri: Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknoloji Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması ”,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2015

Hatice BÜMEN, “Eğitim Hizmetleri Pazarlaması: Uludağ Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerinde Bir Alan Araştırması”,  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2015

İDARİ GÖREVLER

Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı: 2015  – Devam Ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği: 2019  – Devam Ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Mevlana Bölüm Koordinatörü: 2014  – Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyeliği: 2015-2018 

Bursa Uludağ Üniversitesi Bologna Uzmanı: 2016  – 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Şirketleşme Modül Sorumlusu 2014-2015.

Bursa Uludağ Üniversitesi UKEY Girişimcilik Ders Koordinatörü, 2014-2015

ÖDÜLLER

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 2019 Yılı Ödüllü Makale Yarışması: 3.lük Ödülü, Makale Başlığı: “ÖZDEMİR, Erkan; SÖZEN, Müslime (2019), “Katılım Bankaları Müşterilerinin Hizmet Kalite Algılarının Müşteri Tatmini ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Katılım Bankaları Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma”

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [11.378]