Prof. Dr. Füsun ÇINAR ALTINTAŞ

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Prof. Dr. Füsun Çınar Altıntaş
Anabilim Dalı: Yönetim – Organizasyon
İletişim Bilgileri: 224 294 10 48 / fcinar@uludag.edu.tr
Çalışma Alanları: Örgütsel Davranış


Eğitim
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1994)
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü (1998)
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü (2000)
Doktora: Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004)


Akademik Geçmiş
1998-2007: Araş. Gör.
2007-2009: Öğr. Gör. Dr.
2009-2012: Yard. Doç. Dr.
2012-. : Doç. Dr.

2017- :Prof.Dr.

 


Çalışma Alanları:

Örgütsel Davranış


Yayınlar


Kitaplar

Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş, Yönetime Kültürel Bakış, Ulusal Kültür Temelli Yaklaşım, Furkan Ofset, Bursa 2008.


Makaleler

Füsun Çınar Altıntaş; Gender, Based Analysis of Leadership Differences in Turkey, Euromed Journal of Business, Vol. 5, No.1, 2010 Indexed: Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing


Füsun Çınar Altıntaş, Murat Hakan Altıntaş F. Bahar Işın, Necmi Gürsakal; Moderating Effect of Feminist., Identity on Transformational Leadership and Sales Performance Relationship, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. X, No. 1, 2010. Indexed: Business Source Premier.


Feride Bahar Isin, M. Hakan Altintas, Füsun Çınar Altıntas; Research on the Attitudes of Consumers and Workers towards Customer Misbehaviors, Journal of Service Science, Volume 2, Number 1, 2010. Indexed: Business Source Premier.


Füsun Çınar Altıntaş, M. Hakan Altıntaş, The Relationship Between Feminist / Womanist Identity and Leadership Styles of Women Managers in Turkey, Gender in Management: An International Review, Vol.23, No.3, 2008. Indexed: Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing


M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; Personal Values of American and European Marketing Educators A Comparative Analysis, Journal for Advancement of Marketing Education, Vol. 10, No.1, 2007 Indexed: Business Source Complete


Füsun Çınar Altıntaş; Kişiliğin Algılanan Örgütsel Sabotaj Davranışları Üzerindeki Etkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, Haziran-Temmuz 2009.


Füsun Çınar Altıntaş; A Comparative Analysis of Turkish and German Managers’ Personal Values, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 63, Sayı 4 , 2008.


Füsun Çınar Altıntaş; Örgüt Yapısının Örgütsel Politika ve İşlem Adaleti Üzerine Etkisinin Yapısal Denklem Modellemesi Yardımıyla Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2007.


Füsun Çınar Altıntaş; Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006.


M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, 2006 .


Füsun Çınar Altıntaş; Hizmet Çalışanları Olarak Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Aralık 2006.


Füsun Çınar Altıntaş; Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “İş Güç”, Cilt,5 Sayı:2, 2003.


Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonel Davranış Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “İş Güç”, Cilt 3, Sayı: 1,2001.


Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment), Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 17, Sayı: 1,1999.


Kitap Bölümleri


“Kurumsal Vatandaşlık Davranışı”, Kurumsal Kültür, Coşkun Can Aktan (Editör), Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No.3, Ankara 2006


“Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı”, Örgütsel Psikoloji, Zeyyat Sabuncuoğlu- Melek Tüz, Bursa 2005.


“Örgütsel Adalet Kavramı ve Örgüt Yapısının Çalışanların Adalet Algılamaları Üzerindeki Etkisi”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Zeyyat Sabuncuoğlu (Editör), Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2002.


Konferans ve Sempozyum


Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı,. The Structure of Organizational Behavior Field: A Multidimensional Scaling Study (1965-2015). International Conference for Business and Economics. 1-4 Kasım. Prag, 2016.


Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; Bireysel Karar Stilleri Ve Yönetsel Değer İlişkisi. International Congress of Management Economy and Policy. 26-27 Kasım. İstanbul, 2016.


Füsun Çınar Altıntaş; Mustafakemalpaşa da Şehir Markası Yaratma, Uluslararası III. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-15 Mayıs Mustafakemalpaşa-Bursa, 2016.


Zeyyat Sabuncuoğlu, Füsun Çınar Altıntaş, M.Hakan Altıntaş; Aile İşletmelerinde Çatışma Algısı, Aile Etkisi Ve Performans İlişkisi: Aile Üyesi Kadınlar Açısından Bir İnceleme, Aile İşletmeleri Kongresi, Tebliğ, İstanbul 18- 19 Nisan 2008.


Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş; Psikolojik Sözleşme İhlalleri Ve Psikolojik Sözleşme İhlallerinin İşgören Davranışlarına Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Tebliğ, İstanbul Mayıs 2001.


Proje


Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; Kadın Yöneticilere İlişkin Toplumsal Kalıp yargıların Belirlenmesi ve Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015.


Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı; Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Yapısal Geçerliğinin Test Edilmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.070]