Prof. Dr. Sait KAYGUSUZ

 

Bölümü

İŞLETME

Anabilim Dalı

MUHASEBE-FİNANSMAN

Unvanı

Prof.Dr.

E-mail adresi

skaygusuz@uludag.edu.tr, info@saitkaygusuz.com

Web Sayfası

www.saitkaygusuz.com

Telefon

0 (224) 294 10 41

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Orta Öğrenim

Niğde Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

2012

Doçentlik

2006

Yardımcı Doçentlik

2002

Araştırma Görevliliği

1994

Yabancı Dil

İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

 1. KAYGUSUZ, Sait Y. “Yenilikçi Yönetim Muhasebesi Sistem, Araçlar ve Yöntemler”, Alfa Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul-Şubat 2006. (ISBN No: ISBN 975–253–060–5).
 2. Dokur, Şükrü ve KAYGUSUZ, Sait Y., “Amortismanlar: Türk Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları İle Uyumlu”, Nobel Yayın Dağıtım, Mayıs–2005. (ISBN No:975–591–758–6).
 3. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü “2004 Mali Dönemi Enflasyon Düzeltmesi ve Uygulamaları” Nobel Yayın Dağıtım, Şubat–2005 (ISBN No:975–591–554–0)
 4. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, “Enflasyon Düzeltmesi ve Uygulamaları 328 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği İle Uyumlu”, Alfa Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul-Mart 2004 (ISBN No: 975–8770–33–0).
 5. KAYGUSUZ, Sait Y., “Finansal Türev Ürünlerinde Muhasebe Esasları”, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No:113, Ankara-1998. (ISBN No: 975–6951–10–9)
 6. Dokur, Şükrü ve KAYGUSUZ, Sait Y. “Finansal Muhasebe-Muhasebe Eğitimi Alanlar Ve Meslek Sınavına Hazırlananlar İçin (Cevap Kitaplı). Dora Basın Yayn Dağıtım 2010.
 7. Dokur, Şükrü ve KAYGUSUZ, Sait Y “Finansal Muhasebe-Uygulamacılar İçin Dora Basın Yayın Dağıtım 2010.
 8. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, “İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme” Dora Basın Yayın Dağıtım 2010.
 9. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, “Maliyet Muhasebesi” Dora Basın Yayın Dağıtım 2010.
 10. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, “Maliyet Muhasebesi Meslek Yüksek Okulları İçin” Dora Basın Yayın Dağıtım 2010.
 11. Çelikçapa, Feray ve Kaygusuz, Sait Y. (editör), “Teknoloji Yönetimi, Dora Basın Yayın Dağıtım 2010.
 12. KAYGUSUZ, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, Yönetim Muhasebesi, Dora Basın Yayın Dağıtım, 2012.

MAKALELER

 1. “5024 Sayılı Kanuna Göre Enflasyon Düzeltmesi I”, (Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Bilanço Aylık Mesleki Yayın, Bursa, Ocak 2004.
 2. “5024 Sayılı Kanuna Göre Enflasyon Düzeltmesi II”, (Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Bilanço Aylık Mesleki Yayın, Bursa SMMO Yayınları, Şubat 2004.
 3. “Kalitesizliğin Önemli Bir Boyutu: Kalite Maliyetleri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 17, Sayı:1.
 4. “Üretim Süresinin İşletme Performansına Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.,
 5. “Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Kısıtlar Teorisi Karması ile Ürün Karmasına İlişkin Karar Verme”, (Yard. Doç. Dr. Zehra BAŞKAYA), Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
 6. “İşletmelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Sisteminin Oluşturulması”, Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
 7. Gücenme, Ümit ve Kaygusuz, Sait Y., “Uluslararası Muhasebe Standardı-37: Karşılıklar, Şarta Bağlı Aktif ve Pasifler”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:4, Ekim-1999.
 8. “İşletmelerde Faaliyet Tabanlı Bütçeleme”, Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
 9. “Maliyet Muhasebesinin Amaçları”, Bursa SMMO Mesleki Yayın, Sayı:10, 2000.
 10. “Maliyet Sistemlerindeki Değişim”, Bursa SMMO Mesleki Yayın, Sayı:4, 1999.
 11. “İşletmelerde Bütçeleme Esasları”, Bursa SMMO Mesleki Yayın, Sayı:28, 2001.
 12. “İşletmelerde Bütçeleme Aşamaları ve Uygulanması”, Bursa SMMO Mesleki Yayın, Sayı:29, 2001.
 13. “Üretim İşletmelerinde Safha Maliyet Yöntemi”, Bursa SMMO Mesleki Yayın, Sayı:31, 2002.
 14. “İleri Üretim Ortamında Maliyet Muhasebesi Sistemleri”, İŞ-GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2001.
 15. “Enflasyon Muhasebesi (Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi)”,  İŞ-GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 2003.
 16. “Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyet Tabanlı Bütçeleme”, ACTIVE, Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:4, Sayı:24, 2002.
 17. “Stratejik Maliyet Yönetim Aracı: Hedef Maliyetleme”, ACTIVE, Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:6, Sayı:32, 2003.
 18. “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Temel Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri”, (Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Yaklaşım Dergisi, Yıl:13, Sayı:145, Ocak 2005.
 19. “Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerde Enflasyon Düzeltmesi”, (Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Yaklaşım Dergisi, Yıl:13, Sayı:147, Mart 2005.
 20. “Kısıtlar Teorisi: Varsayımlar, Süreç ve Bir Uygulama” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:60, Sayı:4–2005.
 21. “Yenilikçi Yönetim Muhasebesi Anlayışında Sorumluluk Muhasebesi Sisteminin Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:5, Sayı:16, Eylül–2005.
 22. “İşletmelerde Strateji Tabanlı Sorumluluk Muhasebesi Sistemi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1–2005.
 23. “Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta: Balanced Scorecard (Ölçüm Karti Tekniği)”, İşgüç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1–2005.
 24. “Transfer Fiyatlama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ve Faaliyet Tabanlı Transfer Fiyatlama Modeli” (Öğr. Gör. Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19, Sayı:2–2005.
 25. “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Temel Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri”, (Öğr. Gör. Dr. Şükrü Dokur ile birlikte),Yaklaşım Dergisi, Yıl: 13, Sayı:145, Ocak–2005.
 26. “İşletme Bütçelerine Etkin Bir Başlangıç: MS Office Excel programı İle En Uygun Mamul Karmasının Oluşturulması”, (Öğr. Gör. Dr. Şükrü Dokur ile birlikte), Mali Çözüm Dergisi, Yıl:15, Sayı:70–2005.
 27. Kaygusuz, Sait Y. ve Dokur, Şükrü, “MS Office Excel Programı Kullanılarak Üretim veya Satın Alma Kararı Verilmesine İlişkin Bir Model” Akademik Bakış-Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,. Sayı: 8, (Ocak–2006).
 28. Kaygusuz, Sait Y., “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi ve Kısıtlar Teorisinin En Uygun İşletme Kararlarının Verilmesinde Birlikte Kullanılması,”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, 105–128 (Eylül–2005).
 29. Kaygusuz, Sait Y., “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemine Göre Genel Üretim Giderleri Fark Analizi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:30, Nisan-2006.
 30. Özdemir, Erkan ve Kaygusuz, Sait y., Müşteri Kârlılık Analizi: “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Ölçümü Ve Pazarlama Kararlarında Kullanımı”, İş-Güç İşgüç-Endüstri  İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran-2009.
 31. Kaygusuz, Sait Y. Süreç İyileştirmenin Muhasebesi: Süreç Değer Analizinin İşletmenin Performansı Üzerindeki Etkileri” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, (Eylül–2008).
 32. Kaygusuz, Sait Y., "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi", Business&Economics Research Journal, 2, 4:19-36 (2011).
 33. Kaygusuz, Sait Y., "Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kar Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi", Journal of Accounting&Finance, 52:171-187 (2011).

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.812]