Prof. Dr. Bilçin MEYDAN

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Yönetim-Organizasyon

Unvanı

Profesör

E-mail adresi

btak@uludag.edu.tr

Telefon

2941057 / 2940069-70

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Orta Öğrenim

MK Paşa Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

 2009

Doçentlik

2003

Yardımcı Doçentlik

1999

Araştırma Görevliliği

1996

Yabancı Dil

İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

Bilçin Tak, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi, Beta Basım A.Ş., Kasım 2009, ISBN 978-05-377-085-5

Bilçin Tak, ”Personel Tatmin Araştırmalarının Yönetim Açısından Önemi ve Başarı Koşulları”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, der. Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, Ezgi Kitabevi, 17-29, 2002.

Bilçin Tak, ”Toplam Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Yönetsel Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri”, Çalışma Yaşamında Dönüşümler, der. Aşkın Keser, Ezgi Kitapevi, 137-143, 2002

MAKALELER

Bilçin Tak,Duygu Acar Erdur,Nezih Kitapçı, "Türkiye’de Örgütsel Bağlılık Yazını (2002-2011): Bir Meta Analiz Çalışması"Dokuz Eylül Üniversitesi, İŞletme Fakültesi Dergisi, cilt 12, sayı 2, yıl 2011, 335-353

Bilçin Tak, ”Performans Değerleme Sisteminin Toplam Kalite İlkeleri Açısından Analizi ve Uyumlaştırma Önerileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt 5, Sayı: 19, 55-65, 2003.

Bilçin Tak, “Kamu Kuruluşlarında Müşteri Odaklı Yönetim Anlayışına Geçiş Aracı Olarak Vatandaş Tatmin Araştırmaları ve Bursa Halkına Yönelik Görgül Bir Çalışma”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı: 1, 143-159, 2002.

Bilçin Tak, ”Ücretleme Sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi ile Uyumlaştırmaya Yönelik Öneriler”, İş Güç Endüstri İlişkileri Dergisi, Cilt 1, 41-43, 1999.

Bilçin Tak, ”Stratejik Planlama Sürecindeki Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, 1998.

Bilçin Tak, Yücel Sayılar, Kurtuluş Kaymaz, ”Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretleme Sistemi Üzerine Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı: 2, 233-266, 2007.

Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, ”Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt 63, Sayı: 4, 156-178, 2008.

Bilçin Tak, Umut Eroğlu, “Müşteri Memnuniyet Araştırmalarının Stratejik Önemi ve Başarı Faktörleri”, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2008.

Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Alis Özçakır, Ahmet Divleli, ”Mesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması ”İş, Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi, Cilt 11, Sayı: 4, 2009.

Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, “Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kasım 2009.

Bilçin Tak, “Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Mart 2009.

KONGRE FAALİYETLERİ

Bilçin Tak, Devlet Ve Mesleğin Örgüt Popülasyonları Üzerindeki Kurumsal Etkilerinin Analizi: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma (1834-2010), 20.Yönetim Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, İzmir.

Bilçin Tak, Duygu Acar, Nezih İ.Kitapçı, Türkiye’de Örgütsel Bağlılık Yazını (2002-2011): Bir Meta Analiz Çalışması,  5-7 Mayıs 2011 İşletmecilik Kongresi, İzmir.

Duygu Acar, Bilçin TAK,  Türk Sağlık Alanında Yaşanan Değişimin Popülasyon Ekolojisi Bağlamında Analizi, 10.İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, İzmir.

Bilçin Tak, Duygu Acar, Nezih İ.Kitapçı, Örgütlerin Çevresel Belirsizliği Algılama ve Değişimle Baş Etmeye Yönelik Davranışlarının Milliken’in Üçlü Tipolojisi bağlamında Analizi: Yolcu Taşımacılık Sektöründe Boylamsal Bir Araştırma ,19. Yönetim Organizasyon Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale

Duygu Acar, Bilçin Tak, Ahmet E.Sağkan , Türk Sağlık Alanında Genelci ve Özelci Örgütelrin Davranışlarının “Kesim Genişliği Kuramı” Bağlamında Analizi, 19.Yönetim Organizasyon Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale

Bilçin TAK , Dünyada Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri ve Uygulamaya Yansımaları”, 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Ankara.

Bilçin Tak, Duygu Acar, Ahmet E.Sağkan , Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane Sayısındaki Değişim Üzerindeki Etkisinin Analizi: Sağlık Bakanlığı  2001-2009 Dönemi Verilerine Dayalı Bir İnceleme, 3. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Ankara

Bilçin Tak, Birey-Örgüt İlişkisinin Nasıl Şekillendiğini Anlamaya Yönelik ÇokKültürlü Bir Çalışma, 18. Yönettim Organizasyon Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Adana

Bilçin Tak, Hastanelerde Genel Tahliye Amaçlı Tatbikatların Planlanması,Uygulanması ve Tesis Yönetiminin İyileştirilmesi, II. Sağlıkta Kalite ve PerformansKongresi, Nisan 2010, Antalya

Bilçin Tak, Hastanelerde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Raporlanması:Türkiye, Azerbaycan, Bosna, Arnavutluk, Lübnan ve Suriye’yi Kapsayan KarşılaştırmalıBir Araştırma, II. Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, Nisan 2010, Antalya

Bilçin Tak, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ana Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Sistemlerinin Oluşturulması: Hastaneler İçin Bir Yol Haritası Önerisi, SağlıktaPerformans ve Kalite Dergisi, Ocak, 2010

Bilçin Tak, Birey-Örgüt İlişkilerinin Analizine Yönelik Çok Kültürlü Bir Çalışma,18.Yönetim-Organizasyon Kongresi, Mayıs 2010, Adana

Bilçin Tak, Mehmet Eryılmaz, ”Organizasyonel Etkinliğin Ölçümüne Yönelik Bir Çalışma”, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003, Afyon.

Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ”Çalışanların Mesleki Bağlılıkları ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003, Afyon.

Bilçin Tak, ”İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getirmeleri Açısından Algılanan Performanslarının Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması” , 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2002, Antalya.

Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ”İş Tasarım Sistemi,  Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların Stratejik Oryantasyon Düzeyi Arasındaki Etkileşimin İncelenmesine Yönelik Bir Model Geliştirme Çalışması ”, 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2002, Antalya.

Bilçin Tak, ”İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Oluşturulması ve Yürütülmesi”, 11. Ulusal Kalite Kongresi, 2002, İstanbul.

Zeyyat Sabuncuoğlu, Bilçin Tak, ”Çalışanların İş Tatminlerinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma ”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,  2001, İstanbul.

Bilçin Tak, ”Performans Yönetim Sisteminin Toplam Kalite İle Uyumlaştırılması: Ekip Bazlı Performans Yönetim Modeli”, 8. Ulusal Kalite Kongresine Sunulan Tebliğ, 1999, İstanbul.

Bilçin Tak, ”Kamu Kuruluşlarında Personel Memnuniyet Araştırmaları: Bursa Emniyet Müdürlüğü Uygulaması ”, 8. Ulusal Kalite Kongresine Sunulan Tebliğ, 1999, İstanbul.

Bilçin Tak, ” Hem Müşteri Odaklı Hem de Müşterilerin Odağı Olmaya Geçiş: Müşteri Değeri Araştırmaları”, 7.Ulusal Kalite Kongresi, 1998, İstanbul.

Bilçin Tak, ”Toplam Kalite Şirketlerinin Finansal İş Sonuçlarının İyileşme Nedenleri”, 7. Ulusal Kalite Kongresi, 1998, İstanbul.

Bilçin Tak, ”Stratejik Kalite Planlaması ve Bir Model Önerisi: Hoshin Planlaması ”, 6.Ulusal Kalite Kongresi 1997, İstanbul.

Bilçin Tak, ”Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Modelleri ”, 6.Ulusal Kalite Kongresi, 1997, İstanbul.

Bilçin Tak, Hakan Altıntaş, ” Otomobil Tüketicilerinin Araçlarından Tatmin Olma Derecelerini Ölçen Bir Stratejik Benchmarking Çalışması”, 6.Ulusal Kalite Kongresi, 1997, İstanbul.

Bilçin Tak, Kurtuluş Kaymaz, Deniz Sığırlı, Umut Eroğlu, Aydem Çiftçioğlu, Fatmanur Ertuğrul, “Conceptualization of Corporate Social Responsibility Construct in Turkish Context: A Longitudinal Study”,  21. European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 October 2008, Turkey

Bilçin Tak, Fatmanur Ertuğrul, “How Do Employees Perceive Their Stakeholders: An Empiricial Study in Turkish Banking Sector”,  21. European Business Ethics Network  (EBEN)  Annual Conference, 17-19 October  2008, Turkey.

Bilçin Tak, Fatmanur Ertuğrul, “The Antecedents of External and Internal Whistleblowing Intention:  An Emprical Investigation”, 21. European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 October  2008, Turkey.

Bilçin Tak, “Developing A Corporate Social Performance Assessment Tool Based on EFQM Business Excellence Model”, 22. European Business Ethics Network (EBEN), Annual Conferance, 2009, Atina, Yunanistan

Bilçin Tak, Lale Tüzüner, Ahmet Divleli, “Investigating The Relationships Among Organizational Identification, Professional Identification and Whistleblowing Intention: A Cross-Cultural Study”, 22. European Business Ethics Network(EBEN), Annual Conferance, 2009,Atina, Yunanistan

Bilçin Tak, “The Conversation of HRM Systems to Comply with Accreditation Requirements: Uludag University Healthcare Institutions’ Experience”, 3. International Conference on Quality in Health Care Accereditation and Patient Safety, 2009, Antalya.

Bilçin Tak, Nilgün Sarp, Umut Eroğlu, “Integrating Patient Safety Issues into Quality Management Systems in Hospitals”, 3. International Conference on Quality in Health Care Accereditation and Patient Safety, 2009, Antalya.

Bilçin Tak, “Patient Safety Practices As a Part of Daily Work: Uludag University Healthcare Institutions’ Experience” 3.International Conference on Quality in Health Care Accereditation and Patient Safety, 2009, Antalya.

Kamuran Tombul, Bilçin Tak, Muazzez Altay, Ayşe Baran, Sevginar Sakarya,  “Patient Safety And Nursing Care: Uludag University Healthcare Institutions’ Experience” 3.International Conference on Quality in Health Care Accereditation and Patient Safety, 2009, Antalya.

Bilçin Tak, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “An Organization Development Project Conducted in anAcceredited University Hospital To Achive Patient-Focused Care’’, II. International Quality, Accreditation in Healthcare and Patient Safety Congress, February, 2008, Antalya.

Bilçin Tak, Alis Özçakır, “Creating a Patient Safety Culture in Hospitals: Lessons Learned from a Recently Accredited Public Hospital”, 2. International Patient Safety Congress,  March 2008, Antalya.

Bilçin Tak, “Continuous Quality Improvment in Hospitals: Project Examples Conducted in an Accredited Universty Hospital”, 1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Mart 2009, Antalya.

Bilçin Tak, “Hekim ve Hemşirelerin Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olay Bildiriminde Bulunma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul.
Bilçin Tak, “Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Benimsenme Düzeyinin Ölçümü: Çok Kültürlü Bir Alan Araştırması”, 3.Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Bilçin Tak, Duygu Acar, Umut Eroğlu, “Are Turkish Bus Passenger Transportation Companies Aware of Strategic Therats and Opportunities Coming from Turkish Airline Sector: A Field Study” Entrepreneurship Congress, 2009, İzmir.

Bilçin Tak, Duygu Acar, Umut Eroğlu, “The Strategic Responce of The Turkish Bus Passenger Transportation Companies to Threats of Domestic Airlines: A Field Study”, International Knowledge, Economy & Management Congress, 2009, Yalova

Bilçin Tak,  Zeyyat Sabuncuoğlu, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “Developing an Employment Practices Assessment Tool: A Longitudinal Study”, International Academy of Management and Business, 2009, İstanbul

Bilçin Tak,  “Stakeholder Conflict: A Case from Turkey”, International Academy of Management and Business, 2009, İstanbul.     

Bilçin Tak,  “Reconceptualization of Organizational Identification Construct:  A Cross-cultural Study”, International Academy of Management and Business, 2009, İstanbul.

Bilçin Tak, Umut Eroğlu, Fatmanur Ertuğrul, “Social Responsibility of The Businesses and Stakeholder Analysis in Banking Sector’’ 5. International Business Administration Congress,  24-27 May 2008, Turkey

Bilçin Tak, “T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Geliştirme Uygulamaları” Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Oturum Başkanlığı, 2009, Antalya

Bilçin Tak, Davetli Konuşmacı,“JCI Standartlarına Göre Hasta Güvenliği Nedir?”, 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Mart 2009, Bursa.

Bilçin Tak, “Uluslararası Kongrede Oturum Başkanlığı, 2. International Patient Safety Congress”, Mart 2008, Türkiye.

Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, Aylin Bağrıcı, “Yabancı Yazın Bağımlısı Olma” Üzerine Bir Tartışma: Türkçe Örgütsel Bağlılık Yazınının Genel Profili” 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.

Bilçin Tak, Aydem Çiftçioğlu, Evren Topuz, “Çalışanların Örgütlerine ve Mesleklerine Aidiyet Geliştirmelerinin Sonuçları: Görgül Bir Çalışma” 17.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009,  Eskişehir.

Bilçin Tak, Nilgün Sarp, Ahmet Divleli, Çalışanların Yasal, Etik Olmayan ve Hatalı Uygulamaları Bildirme (Whistle Blowing) Eğilimi Göstermelerinin Nedenleri: Çok Kültürlü Bir Araştırma” 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.

Zeyyat Sabuncuoğlu, Bilçin Tak, Umut Eroğlu, “Eğitim Etkinliğinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma: Eğitim Alana Göre “Etkin” Olan Örgüt İçin de “Etkin” mi?”, 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir

Bilçin Tak, Mustafa Koçak, Umut Eroğlu, Ahmet Divleli,  “Türk Sağlık Alanında Yapılan Yasal Düzenlemelere İlişkin Algılamanın Paydaş Kuramı Bağlamında Ölçümüne Yönelik Bir Saha Çalışması”, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2009, Manisa.

Zeyyat Sabuncuoğlu, Bilçin Tak, Yücel Sayılar, “Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezlerinin Yapılanması: Uludağ Üniversitesi Modeli”, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 2009, Eskişehir.

Bilçin Tak, Alis Özçakır, Aydem Çiftçioğlu, ”Mesleki ve Örgütsel Bağlılık  ile Örgütten ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2008, Antalya.

Kurtuluş Kaymaz, Umut Eroğlu, Bilçin Tak, Yücel Sayılar, “Örgütsel Değişim Sürecinde Birey Davranışının Yeni Yapı ile Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2008, Antalya.

Bilçin Tak, Umut Eroğlu, “Aile İşletmelerinde Stratejik Analiz Sorunları: Mobilya İmalat Sektöründen Bir Örnek”, 3.Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan 2008, İstanbul.

Bilçin Tak, Umut Eroğlu, Fatmanur Ertuğrul, Emrah Dayıoğlu, ”Örgütlerde Takım Çalışmalarının Yaygınlaşmasının Nedenlerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma, ” 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2007, Sakarya.

Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ”Algılanan Örgütsel Prestij İle Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2006, Erzurum.

Bilçin Tak, Aydem Aydemir, “Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenirlilik ve Geçerliliğinin Analizine Yönelik Bir Araştırma” 13.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2005, İstanbul.

Bilçin Tak, Aydem Aydemir, ”Örgütsel Özdeşleşme Üzerine İki Görgül Araştırma”, 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2004, Bursa.

Bilçin Tak, “Rekabette Üstünlüğün Sırrı İnsan: Çalışanların Kurum Performansı Üzerindeki Stratejik Etkileri”, İnsan Kaynakları Zirvesi,  18 Nisan 2004, Bursa

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.519]