Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

Bölümü: İşletme Bölümü

Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman

Unvanı: Profesör

E-mail adresi: umitgucenme@uludag.du.tr

Telefon: 0 224 2941047

 

ÖĞRENiM DURUMU MEZUN OLUNAN YER

Doktora: İşletme Bütünleşik Doktora (1986)  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi  (1980)

Orta Öğrenim:  Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesi

 

AKADEMiK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği: 1981 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1986 Uludağ

                                   Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           

Doçentlik                     : 05.10.1988 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesörlük                       : 10.03.1994 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

YABANCI DiL          : İngilizce

 

YAYINLAR

 

KİTAPLAR:

Ümit Gücenme Gençoğlu, ( 2015) , Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatına Göre Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri,  Aktüel Yayınları Alfa Kitapevi, ISBN:978-975-253-276-2, Türkçe(Ders Kitabı)

Ümit Gücenme Gençoğlu,  (2014)., Finansal Tablolar Analizi Aktüel Yayınları Alfa  Kitapevi, Basım Sayısı:6, Sayfa Sayısı 348, ISBN:978-975-253-246-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1262821)

Ümit Gücenme Gençoğlu, Selahattin Karabınar, Yıldız Özerhan, (2013) , Türkiye Finansal Raporlama Standartları Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 709, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 424956)

Ümit Gücenme Gençoğlu, Genel Muhasebe (2013)., Aktüel Yayınları Alfa Kitapevi, Basım Sayısı:4, Sayfa Sayısı 364, ISBN:978-975-253-231-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No:1262824)

Ümit Gücenme Gençoğlu, ( 2007) , Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar,  Türkmen Kitabevi İstanbul, ISBN:978-975-6392-63-8, Türkçe( Bilimsel kitap)

Ümit Gücenme , ( 2003)., Envanter Sözel Ve Sayısal Çalışma Soruları Ve Çözümlü Uygulamalar,  Marmara Kitabevi, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 425134)

Ümit Gücenme ,( 1998)., Uluslararası Muhasebede Teknik Sorunlar,  Marmara Kitabevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), ISBN:978-975-6392-63-8, (Yayın No: 425155)

Ümit Gücenme , (1996).,Tekdüzen Hesap Planına Göre Ticari İşletmelerde Muhasebe Ve Envanter İşlemleri,  Marmara Kitabevi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 425189)

 

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan,(2011), “Muhasebe ve Etik”, İşletme Etiği, Editör: Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, Beta Basım AŞ, İstanbul, 2011, ss:197-216

Ümit Gücenme Gençoğlu, (2009), “Kriz Ortamındaki İşletmelerde Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması”, Kriz Yönetimi, Derleyenler Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009, ss.391- 412

 

MAKALELER ( 2000 yılından sonraki makaleler)

Uluslararası Alan Endekslerinde Taranan  Dergilerde  Yayınlanan Makaleler

Ümit Gücenme Gençoğlu, Alp Aytaç ( 2016) , “Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.72, Ekim 2016,ss.51-66

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Aylin Poroy Arsoy, Yasemin Ertan, Tuba Bora, (2014), TMS’TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.64, Ekim 2014,ss.1-25

 

Yasemin Ertan, Ümit Gücenme Gençoğlu,(2013), “Şerefiyede Değer Düşüklüğü Testi: İMKB 50 Endeksindeki İşletmelerin Uygulamaları”,  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2013, ss. 1-23.

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan,(2012),  “Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, 2012, ss.1-24

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, (2012),  “Türkiye’de Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 56, 2012, ss.85- 100

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Gülsün İşseveroğlu, Yasemin Ertan, (2011),“Bank Audits And Risk Management In Turkey”, International Journal Of Economics And Finance Studies,Vol. 3, No.1, 2011 ISSN: 1309-8055 pp:229-250.

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Gülsün  İşseveroğlu, Yasemin Ertan, (2011),“Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey”, Business and Economics Research Journal, Volume 2 . Number 1 . 2011,pp. 109-120, ISSN: 1309-2448, www.berjournal.com

 

Gülsün İşseveroğlu, Ümit Gücenme Gençoğlu, (2011), “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Bölge İhtiyaçlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 49, ss:24-36

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Gülsün İşseveroğlu, (2010), “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Finansman Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 47, ss:28-40

 

Gülsün İşseveroğlu , Ümit Gücenme Gençoğlu,, (2010), “Early Warning Model With Statistical Analysis Procedures İn Turkish İnsurance Companies”, African Journal of Business Management Vol. 4, Issue 5, May 2010, pp. 623-630

 

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan,(2009),  “12.Dünya  Muhasebe Tarihçileri Kongresine İlişkin Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41,Ocak 2009, ss.197-207

 

Ümit Gucenme Gençoğlu, Canan Başdar, (2008), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Finansal Olmayan Raporlama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:39,Temmuz 2008, ss.33-43

 

Aylin Poroy Arsoy, Ümit Gücenme,(2009), "The Development of Inflation Accounting in Turkey", Critical Perspectives on Accounting, Volume 20, Issue 5, July 2009, pp. 568-590

 

Ümit Gücenme, Gülsün İşseveroğlu,(2007), “Prediction of the Financial Success in Turkish Insurance  Companies", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,   .Cilt: 62,Sayı: 4, 2007, pp.125- 140

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy (2007),“Vergilerin Muhasebeleştirilmesi, Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl 6, Sayı 21, Ocak 2007, ss.1-16

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy (2006), “Accounting Education in the History of Turkish Republic”, Mali Çözüm Dergisi Özel Sayı, İSMMO Yayını, Sayı 76, İstanbul 2006, ss.74- 93,

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy (2006), “Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2006, Sayı: 30,ss. 66-74

Ümit Gücenme, Aylin Arsoy (2005)  “Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Artış ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı”, Analiz Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, Cilt 5, Yıl 14, Sayı 14, Ekim 2005, ss.1-12

Ümit Gücenme  ( 2004),  “Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği Tarihi :1984-2004” , Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.24, Ekim 2004, ss.34-39.

Ümit Gücenme  (2004), “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.21,Ocak 2004,ss.25-29

Ümit Gücenme  (2004), “Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6,Sayı 1,Mart 2004, ss. 1-19.

Ümit Gücenme (2004), “Maliye Bakanlığı Yasal Düzenlemelerine Göre Enflasyon Düzeltmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.22,Nisan 2004,ss.31-38

Ümit Gücenme (2004),   “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.23,Temmuz 2004,ss.22-27

Ümit Gücenme (2004),  “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı.21,Ocak 2004,ss.25-29

Ümit Gücenme (2003),  “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin SPK.Tebliğ Taslağı ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı Üzerine”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-20,Ekim 2003,ss.41-45

Ümit Gücenme (2003),   “Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-19,Temmuz 2003,ss.27-35

Ümit Gücenme (2002),  “Enflasyon Muhasebesi İle İlgili S.P.K.Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standardı’nın Karşılaştırılması- II”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-15,Temmuz  2002,ss.54-63

Ümit Gücenme (2002),   “Enflasyon Muhasebesi İle İlgili S.P.K.Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standardı’nın Karşılaştırılması- I”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-14,Nisan  2002,ss.35-37

Ümit Gücenme (2001),   “Otofinansman ve Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletme Finansındaki Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-12,Ekim 2001,ss.42-46.

Çeviren:  Ümit Gücenme (2001),   “Hodri Meydan Zamanı-Uluslararası Muhasebe Standardı 1-Uygulama Araştırması”,Donna Street,Sidney Gray, , Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-10,Nisan 2001,s.97-100

Ümit Gücenme (2001),   “Geçici Vergi Uygulamaları ve İşletme Finansı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-9,Ocak 2001,ss.38-40.

Çeviren; Ümit Gücenme,  (2000),  “International Accounting Standart-IAS 38:Maddi Olmayan Varlıklar”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-5,Ocak 2000,s.99-115

Ümit Gücenme, (2000),  “Küreselleşmede Muhasebe Standartları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-5,Ocak 2000,ss.7-11

 

TEBLİĞLER:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan  Tebliğler

Umit Gucenme Gencoglu,  Alp Aytaç ( 2014) , “The Process Of Formatıon Of Accountıng Standards And The Present Sıtuatıon In Turkey”,  3rd International Symposium on Accounting and Finance, September 10-12, 2014 Tokyo, Japan, Congress Proceeding ,  pp. 287-299

 

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, (2010),“The Developments In The Accountıng Culture  And Fınancıal Reportıng In Turkey Durıng The Republıcan Era”, Conference Proceedings Vol. III, 2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes  Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, 15-18 September 2010 İstanbul Turkey, pp. 1915- 1925

 

Gulsun Isseveroglu, Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan,(2010), “A Study On The Contribution of Vocational Education in Turkey To The Accounting Profession”, Conference Proceedings Vol. III,  2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On   Audıtıng And Accountıng Hıstory,15-18 September ,2010, , İstanbul Turkey, pp. 1981- 1995

 

Umit Gucenme Gencoglu,Aylin Poroy Arsoy, (2008),“The Importance of Turkish Accounting Education Symposiums on the Development of Accounting Education”, 12th. World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, İstanbul Turkey, Congress Proceeding Vol. 1, Printed by Avcıol,, pp:782-795

 

Umit Gucenme Gencoglu, Aylin Poroy Arsoy,(2008), “The History of Transfer Pricing Regulations and the Legal Developments in Turkey”, 12th. World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, İstanbul Turkey

 

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan, (2008), “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by  Social Sciences, Selected Proceeding of the First  International Conference on Social Sciences Organized by  Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, pp:183-197.

 

Umit Gucenme, Ali Ildır,(2007), “Legal Regulations which Influenced the Accounting Applications in Turkey during the 20th Century and the Situation Today”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, 8-9 Mart 2007, Edirne, Printed by AAFA, pp.354-367

 

Umit Gucenme, Aylin Poroy Arsoy, (2006), “Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey”, International Conference on Accounting and Management Information Systems, , 24-25 Kasım 2006, Bucharest Academy of Economic Studies, Bükreş, Romanya, Journal Edited by the Faculty of Accounting and Management Information Systems under the aegis of AFER, Volum :17,2006,17, pp:23-37.

 

Aylin Poroy Arsoy, Umit Gucenme,(2006), “Asset Valuation under Accounting Standards and Preventing Accounting Frauds”, 1st International Congress on Accounting &Fraud Examination, 2 Haziran 2006, İstanbul

 

Aylin Poroy Arsoy, Umit Gucenme, (2006),“Globalization of Accounting: International Accounting Standards”, 2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15-18 Haziran 2006, Çeşme-İzmir

 

Umit Gucenme, Aylin Poroy Arsoy, (2005), “IFRS 2 Hisseye Dayalı Ödemeler Kapsamında Beşeri Kaynakların Kaydı” 2.Uluslararası Muhasebe Konferansı, MÖDAV, 10-12 Kasım 2005, İstanbul

 

Umit Gucenme, Aylin Poroy Arsoy, (2005), “Changes in Financial Reporting in Turkey : Historical Development Of Inflation Accounting From 1960 To 2005”, Academy of Accounting Historians 2005 Research Conference, 6-8 October 2005, Ohio State University, Columbus Ohio USA

 

Oktay Guvemli, Umit Gucenme, (2002), “The Goverment Accounting Profession During The Ottoman Empire”,   IX. Congress of World Accounting Historians, 30.7-02.8.2002 in Melbourne Australia.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan  Tebliğler

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Konsolidasyon Şerefiyesinin Muhasebeleştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar”, XXV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19-23 Nisan 2006, Bodrum-Muğla

 

Ümit Gücenme, “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması”, 26.3.2004 tarihinde Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. tarafından Eskişehir’de düzenlenen “2004 Yılında Finansal Piyasalar, Devlet Borçları ve Kayıt Dışı Ekonomi” konulu panelde sunulan bildiri.

 

Ümit Gücenme,  “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, 21.11.2003  tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen  “2003 Yılı Sonunda Türkiye’nin Ekonomik Durumu” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme,  “Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu”, 2 Mayıs 2003 tarihinde Bursa SMMM. Odasında düzenlenen  “Türkiye Muhasebe Standartları ve Ülkemizdeki Uygulamalar” konulu panelde sunulan bildiri

 

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi” , 1-11-2002 tarihinde Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından BUSİAD Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta sunulan bildiri

 

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi  ve Vergi Karı İlişkisi”, 20.3.2002 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. tarafından düzenlenen  “Enflasyon Muhasebesi » konulu panelde sunulan bildiri.

 

Ümit Gücenme, “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Enflasyon Muhasebesinin Önemi”,2.11.2001 tarihinde Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “2001 Yılı Sonlarında Ekonomik Kriz” konulu panelde sunulan bildiri.

 

Ümit Gücenme, “Devlet Bütçesinde Vergiler, Vergilerin Kullanımı ve Bunun İşletmelere Etkileri”,23.2.2001 Tarihinde Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de 2001 Yılı Ekonomik Beklentileri” konulu panelde sunulan bildiri.

 

Ümit Gücenme, “Geçici Vergi Uygulamaları ve İşletme Finansı”,24.3.2000 Tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “2000 Yılı Ekonomik Beklentileri ve İşletme Yönetimi” konulu panelde sunulan bildiri.

PROJE

2015 yılında Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından kabul edilen 18 ay  süreli, “Bursa’da Bağimsiz Denetime Tabi Halka Açik Ve Halka Açik Olmayan Şirketlerin Sürekliliğinin Finansal Yapi Açisindan Karşilaştirmali Analizi” başlıklı  KUAP(İ)2015/73 numaralı devam eden Küçük Ölçekli Araştırma Projesi,   proje yürütücüsü

 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından kabul edilen, 1 yıl süreli, “Halka Açık Olmayan Sanayi Şirketlerinin Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Finansal Tabloları Üzerinde Muhasebe Denetimine Yönelik Bir Model Oluşturulması Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi” başlıklı projede,  proje yürütücüsü

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.811]