Doç. Dr. Arzu EREN ŞENARAS

Bölümü: Ekonometri

Anabilimdalı: Yöneylem

Ünvanı: Doç.Dr.

Telefon: 0224 294 07 29

e-mail: arzueren@uludag.edu.tr

Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA

 

Öğrenim Durumu

Doktora

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Ekonometri/ Yöneylem

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Ekonometri/ Yöneylem

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ekonometri

Orta Öğrenim

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi

 

Verdiği Dersler:

Yöneylem Araştırması I, Yöneylem Araştırması II, Planlama Programlama Teknikleri I, Güncel Konular, Araştırma Yöntemleri.

 

Makaleler:

 

1) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2014). “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Akademik Bakış Dergisi,  Sayı: 44, 1-19, ISSN:1694-528X.

2) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2014). “Analyzing Randomness Of Numbers Generated By Logistic Map”, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 23-37.

 3) Çetin  I., Aca  Z., Baysal  B., Eren Şenaras  A., (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Yalnızlık Ve Özsaygı Düzeylerinin Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 46, 13-27.

 

4) Tüzüntürk  S., Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2015). “Forecasting Water Demand By Using Monte Carlo Simulation”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 49, 25-44.

5) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2015). “C#  Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Rasgeleliğin Sınanması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 34, 27-46.

6) Sezen H.K., Sert Eteman  F., Eren Şenaras  A., Kara Adem (2015). “Müzelerde Gelir Yönetimi İçin Fiyat Farklılaştırması”, Social Sciences Research Journal, Issue: 4, 216-224.

7) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2016). “Testing Randomness Of Generated Numbers Based On The Henon Map”, International Peer-Reviewed Journal Of Humanities And Academic Scinence  Issue: 17, 17-34.

8) Eren Şenaras  A., Şenaras O.M. (2016). “Esnek İmalat Sistemlerinin Etkinliğinin İyileştirilmesi”, International Refereed Journal of Research on Economics Management, Issue: 9, 61-80.

9) Eren Şenaras  A., Şenaras O.M.(2016). “Improving Effectiveness In The Emergency Service By Using Data Envelopment Analysis”, International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, Issue: 17, 35-58.
10) Eren Şenaras  A., (2016). “İmalat Sistemlerinde Kaynak Kullanım Oranlarının İyileştirilmesi”, Journal of Life Economics, Issue: 10, 151-162. DOI: 10.15637/jlecon.181     e-ISSN: 2148-4139

11) Eren Şenaras  A., Çetin  I., (2016). “OECD Ülkelerinde Refahın Daha İyi Yaşam Endeksi İle Analizi”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt/Vol: 11, Sayı/Num: 2, Page: 31-51 ISSN: 1305-7979

12) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2016). “AGV Niteliklerinin İmalat Sistemlerine Etkisinin Benzetim İle İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt/Vol. XXXV, Sayı/No. 1, 2016, pp. 103-117.  

13) Eren Şenaras  A., Çetin  I., (2017). “Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17, Yıl:17, Sayı: 2, 17: 195-209  DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

14) Eren Şenaras  A.,Şenaras O.M. Sezen H.K., (2017). “Robot Hatlarının Kesikli Olay Benzetimiyle İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science, Issue: 39, 435-446.

15) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2017). “Sistem Düşüncesi”, Journal of Life Economics, Issue: 11, 39-58. DOI: 10.15637/jlecon.187

16) Eren Şenaras  A., (2017).  “Structure And Behavior In System Dynamics: A Case Study In Logistic”, Journal of Business Research Turk, Vol.9, Issue: 4, 321-340. DOI: 10.20491/isarder.2017.334

17) Eren Şenaras  A., (2017).  “Causal Loop Diagrams And Feedbacs: A Case Study In Flexible Manufacturing System”, Yönetim Ekonomi Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.5, ss.1-12.

 18) Eren Şenaras  A., (2017). “Su Kaynakları Yönetimi İçin Bir Öneri: Sistem Dinamiği”,  Journal of Business Research Turk, Vol: 9, Issue:3, 668-692. DOI: 10.20491/isarder.2017.317

19) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “GSP Çözümü İçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu”, Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 2017-2. Sayı. 58-67.

20) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2018). “C# Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Euler Sayısının Rasgeleliğinin Sınanması”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,6 (1) 9-16. DOI: 10.18506/anemon.327324

21) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2018). “Dinamik Programlama İle Agv Hattı İçin VBA Uygulamasi”, Journal Of Life Economics, Cilt:5, Sayı:4, Ekim 2018.

 

Kitaplar:

 

1) Sezen H.K.,Sert Eteman,F. Eren Şenaras  A., Arıkan Kargı V.S., (2016). Yöneylem Araştırmasına Giriş: Sistem Yaklaşımı, Kestirim, Doğrusal Modeller, Dora Yayınevi, Bursa. ISBN: 9786059666664.

2) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2017).  “A Simulation Model For Resource Balancing In Healthcare Systems”, Handbook of Research on Data Science for Effective Healthcare Practice and Administration, Editor: Elham A.Z. Noughabi, IGI-Global Publishing, USA. ISBN: 9781522525158.

3) Eren Şenaras  A., (2018). “A Suggestion For Energy Policy Planning System Dynamics”, Handbook of Research on Power and Energy System Optimization, Editors: Pawan Kumar , Surjit Singh , Ikbal Ali,  Taha Selim Ustun, IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522539353, DOI: 10.4018/978-1-5225-3935-3.

4) Sezen H.K., Sert Eteman F., Eren Şenaras  A. (2018). “Teknoloji, Yalın Yönetim ve Ötesi”, Ekonometride Güncel Konular, Gazi Kitabevi, Ankara.

5) Eren Şenaras  A.,İnanç Ş.,Sezen H.K. (2018). “Dinamik Programlama İle Otomatik Kılavuzlu Araç Rotalama”, Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular: Teori ve Uygulama, Gazi Kitabevi, Ankara.

6) Eren Şenaras  A.,İnanç Ş.,Sezen H.K. (2018). “Fiyat İndirimli Envanter Modellerinde VBA Uygulaması”, Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular: Teori ve Uygulama, Gazi Kitabevi, Ankara.

7) Eren Şenaras  A., (2019). “A Case Study For Supply Chain Management Using System Dynamics”, Hierarchical Planning and Information Sharing Techniques in Supply Chain Management, Editors: Atour Taghipour (Normandy University, France), IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522572992, DOI: 10.4018/978-1-5225-7299-2.

8) Eren Şenaras  A., (2019). “System Dynamics Modeling for Public Health Bed Capacity Planning”, Forecasting and Managing Risk in the Health and Safety Sectors, Editors: Luisa Dall’Acqua (Scientific Lyceum TCO, Italy & University of Bologna, Italy), IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522579038, DOI: 10.4018/978-1-5225-7903-8.

9) Eren Şenaras  A.,İnanç Ş.,Sezen H.K. (2019). “System Dynamics Modelling For Analyzing CO2 Emission A Case Study In Turkey”, Global Perspectives on Air Pollution Prevention and Control System Design, Editors: G. Venkatesan and Jaganthan Thirumal, IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522572893, DOI: 10.4018/978-1-5225-7289-3.

 

 

10) Eren Şenaras  A., (2019). “Parameter Optimization Using Surface Response Technique in Automated Guided Vehicle”, Sustainable Engineering Products and Manufacturing Technologies, Editors: Kaushik Kumar Divya Zindani Paulo Davim, Elsevier Publishing, USA. ISBN: 9780128165645.

11) Eren Şenaras  A., İnanç Ş.(2019). “AGV Routing Via Ant Colony Optimization Using C#”, Optimization using Evolutionary Algorithms and Metaheuristics: Applications in Engineering Design and Manufacturing Technology, Editors: Kaushik Kumar Divya Zindani Paulo Davim, CRC Press Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0-367-26044-6.

12) Eren Şenaras  A., (2019). “Policy Designing Via System Dynamics”, Managing Operations Throughout Global Supply Chains, Editors: Jean C. Essila (Northern Michigan University, USA), IGI-Global Publishing, USA. ISBN13: 9781522581574, DOI: 10.4018/978-1-5225-8157-4.

 

 

Sempozyumlar:

1) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2010). “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına İlişkin Gelir Belirleme Benzetim Uygulaması”, 11. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya.  

2) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2013). “Rasgelelik Testleri ve Bir Uygulama: Altın Oran Sayısı Örneği”, 14.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna.  

3) Sezen H.K., Eren Şenaras  A., Aytaç S.S., (2014). “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili Ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama”, 15.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta.  

4) Eren Şenaras  A., Sezen H.K., (2014). “Otomatik Kılavuzlu Araçlar (AGV) İçeren İmalat Sistemlerinin Benzetim Tekniğiyle Tasarımı Ve Analizi”, 15.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta.  

5) Çetin  I., Eren Şenaras  A., (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Sınav Tutumlarının Faktör Analizi İle İncelenmesi”, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya. 

6) Sezen H.K., Eteman Sert F., Eren Şenaras  A., Kara A., (2015). “Price Segmentation for Museum Revenue Management”, XVIth International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Edirne.

7) Eren Şenaras A., Özaslan İlkay, Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K. (2013). “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması”, Uludağ Üniversitesi 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Poster Bildiri.

8) Çetin I., Aca Z., Baysal B., Eren Şenaras A., (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Yalnızlık Ve Özsaygı Düzeylerinin Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster Bildiri.

9) Eren Şenaras A., İnanç Ş., Sezen H.K., (2014). “Lojistik Harita Tabanlı Dizinin Rasgeleleğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster Bildiri.

10) Eren Şenaras A., Sezen H.K. (2014). “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster Bildiri.

11) Eren Şenaras A., Sezen H.K. (2014). “Uygun Nitelikli Otomatik Kılavuzlu Aracın   Benzetim Tekniğiyle Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Poster Bildiri.

12) Eren Şenaras  A.,Şenaras O.M. Sezen H.K., (2016). “Kesikli Olay Benzetimi İle İmalat Sistemlerinde Kullanım Oranlarının İyileştirilmesi”, 17th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas.

 13) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “C# Programlama Dilinde Geliştirilen Program İle Euler Sayısının Rasgeleliğinin Sınanması”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.

14) İnanç  Ş., Eren Şenaras  A., (2017). “Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Karınca Kolonisi Optimizasyonu”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.

15) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., (2017). “Türkiye’de Nüfusun Markov Analizi İle İncelenmesi”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.  

16) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş., Sezen H.K., (2017). “Elektrik Enerjisi Üretimine Bağlı CO2 Salınımının Sistem Dinamiği Yaklaşımı İle Modellenmesi”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul.  

17) Sezen H.K.,Eteman Sert Fatma Eren Şenaras  A., (2017). “Yalın Yaklaşım: Uygulanabilme Sınırları ve Ötesi”, 18th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon.

18) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş.,(2018). “Monte Carlo Simülasyonu İçin VBA Uygulaması”, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Edirne.

19) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş.,(2018). “Elektrik Enerjisi Piyasasının İncelenmesi”, X. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Ohrid.

20) İnanç  Ş., Eren Şenaras  A., (2018). “Makine Arızalarının Monte Carlo Benzetimi İle Tahmin Edilmesi”, X. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Ohrid.

21) Eren Şenaras  A., İnanç  Ş.,(2018). “En Kısa Yol Problemlerinin Dinamik Programlama ile VBA Uygulaması”, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Edirne.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.895]