Prof. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK

Bölümü

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı

 Çalışma Ekonomisi

Unvanı

 Prof.Dr.

E-mail adresi

 ozlemi@uludag.edu.tr

Telefon

 0224 2941140

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Orta Öğrenim

 Bursa Kız Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Doçentlik

 2006

Yardımcı Doçentlik

 2000

Araştırma Görevliliği

 1989

Yabancı Dil

 İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR

Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği,  Proje Sorumluları: Doç.Dr. Serpil Aytaç, Doç.Dr. Mustafa Sevüktekin, Proje Araştırıcıları: Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK, Dr. Nuran Bayram, Arş Gör. Selver Yıldız, Arş.Gör.Kadir Yasin Eryiğit, TİSK, Yayın No:219.

XXI.Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2005

Ücret,Teorisi,Politikası,Yönetimi,Sistemleri,Marmara Kitabevi,Bursa 2007

SOSYAL DİYALOG,Ezgi Kitabevi,Bursa,2007.

MAKALELER

“Resmi Danışma Konseylerinin Genel Özellikleri Çerçevesinde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey : Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. NURHAN AKÇAYLI’YA  ARMAĞAN, Bursa 2000, s.153-166.

“Mesleki Eğitim Modelleri ve Türkiye İçin Bir Bakış”, Prof. Dr. NUSRET EKİN’E ARMAĞAN, TÜHİS, Ankara, 2000. s.415-425.

“Küreselleşme, Değişen Endüstri İlişkileri ve Sosyal Diyaloğun Artan Önemi”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü,  Derleyen: Veysel Bozkurt, Alfa, Bursa, 2000.

“Çağımızın Yeni Gerçeği: Hızla Artan Altın Yakalı Bilgi İşçisi Talebi ve Sonuçları” Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Derleyen Aşkın Keser,Ezgi Kitapevi, Bursa 2002.

“Precarious Work Versus Decent Work: The Precariousness From The Perspectives of Service Sector Employees In Turkey: The Case of Bursa”, Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol: 11 No: 5, p.79-94.

“Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Açısından İşletmeler üstü Çıraklık Eğitim Merkezleri”, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:XIV, Say:1-2, Mart-Kasım 1993, s.43-48.

“Telefonla Danışma Merkezleri: İşlevleri, Faaliyet Alanları ve Bu Merkezlerde Çalışanların Genel Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: XIX, Sayı:1-2,Yıl:2000, s.255-260

“İstihdam ve Eşitlik Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Ebeveyn İzni”,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:55, Sayı:1

“Küresel Gerçeklerle Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçi Sorunu: Boyutları ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları (Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan) 50.Kitap,

“Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56. Kitap, İstanbul 2009, s.307-331.

“Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Mesleki Yetiştirme: ‘İşgücü Yetiştirme Kursları’nın Etkinliğinin Bursa İli Örneğinde İncelenmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57. Kitap, s.211–231.

“Çalışan Kadınların Üst Düzey Yöneticilik Görevlerine Yükseltilmelerine İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Yönetim ve Bilim Dergisi, Sayı:4 ,Haziran 1998,s.17-19.

“Sosyal Diyalog,Temel Nitelikleri ve Türkiye’de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,S.1999/1, s.3-8.

“Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Önemi ve Gerekliliği açısından 4641Sayılı Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirmesi, MESS Mercek Dergisi, s.55-60,Temmuz 2002.

“Türkiye’de Yaşanan Son Ekonomik Krizlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Kriz İşsizliği ve Beyin Göçü,İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:4,

“Dünyada ve Türkiye’de Kadın İşgücü”,Türk İş Dergisi, s.45-54, Ocak-Nisan 2007 ,Sayı:375.

“İnsana Yakışır İş, Türk İş Dergisi,

“Türkiye’de Sosyal Diyalog:Ekonomik ve Sosyal Konsey İle Üçlü Danışma Kurulu’nun Türkiye’de Sosyal Diyaloğa Katkısı, MESS Mercek Dergisi, Yıl:14, Sayı:56, Ekim 2009,s.83-92.

“Çalışma Sürelerinde Esneklik ve İşsizliğe Olası Etkileri” MESS Mercek Dergisi

KONGRE FAALİYETLERİ

“Precarious Work versus Decent Work: Precariousness From The Perspectives of Service Sector Employees In Turkey (The Case of Bursa)”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2009, Kocaeli University and Kadir Has University, İstanbul, 22 –24 July.

“Global Crisis, Local Jobs: The Effects of the Economic Crisis on Local Labour Market in Turkey (The Case of Bursa), 1st International Conference on Critical Issues in Business and Economics (ICIBE), Gümüshane University, Gümüshane, 5-6 November.

“Kadın İşgücünün Ekonomik Bağımsızlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Bir Analiz”, Doç. Dr.Serpil AYTAÇ – Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK, 8.Ulusal Ergonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 25-26 Ekim 2001,İzmir,s.30-41.

“Yaşam Kalitesinin Beyin Göçü Üzerine Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK, Doç. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK, Prof. Dr.Serpil AYTAÇ, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Pamukkale Üniversitesi, Kınıklı / Denizli, s.132-143.

“Ergonominin Kadın İşgücünün Çalışma Yaşamı Kalitesine Etkisi”, 10. Ergonomi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.

2.Aralık.2008-İnsan Onuruna Yakışır İş Paneli-BURSA

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.920]