Prof. Dr. Kamuran REÇBER

Prof. Dr. Kamuran REÇBER

Department

International Relations/International Law

E-mail:

recber@uludag.edu.tr

Tel. No:

0224 294 10 59

EDUCATION

 

Ph.D.

Nice University Faculty of Law (France-1997)

M.A.

Uludağ University Institute of Social Sciences -1991

B.A.

Uludağ University Department of International Relations-1989

High School

Bursa Yıldırım Beyazıt High School-1985

 

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

Uludağ University Department of International Relations -05.02.1990

Assist. Prof. Dr.

Uludağ University Department of International Relations / International Law-1998.

Assoc. Prof. Dr.

Area: Law/EU Law -22.09.2003;
Uludağ University Department of International Relations / International Law -2004.

Prof. Dr.

Uludağ University Department of International Relations / International Law -30.07.2009.

Foreign Language

France

PUBLICATIONS

 

BOOKS

Le Rôle de l'Union de l'Europe Occidentale dans le Système de Sécurité et de Défense européennes, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq (Fransa), 1998.

Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, Ezgi Kitabevi Yayını, Bursa, 2002.

Avrupa Birliği Mevzuatı, (Genişletilmiş 2. Baskı) Alfa Aktüel Yayınevi, İstanbul, 2005.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, (Genişletilmiş 3. Baskı) Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2009.

Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi'nin Analizi, Alfa Aktüel Yayınevi, İstanbul, 2006.

Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku, Dora Yayınları, Bursa, 2011.

Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri, 2. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2013.

Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2016.

Türkiye -Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, Dora Yayınları, Bursa, 2016.

JOURNAL ARTICLES

"Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT)", Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülteni, Sayı 4, Kasım 1999, s. 13-15.

"Batı Avrupa Birliği'nde Karar Alma Süreci", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, 1999, internet erişim adresi: http://iktisat.uludag.edu.tr, 1999.

"Türkiye-Batı Avrupa Birliği İlişkilerine Hukuksal Bir Bakış", Prof.Dr. Nurhan AKÇAYLI'ya Armağan, Bursa, 2000.

"Batı Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması Örneğinde Uluslararası Andlaşmaların Sona Ermesi/Erdirilmesi Sorunu", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, 2001, s. 184-194,.

"Avrupa Toplulukları'nda İptal Davaları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Ekim 2001, s. 209-228.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Adayı Olarak Kabul Edilmesine Hukuksal Açıdan Bir Bakış", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 56/4, Ekim-Aralık 2001, s. 141-162.

"Batı Avrupa Birliği'nin Uluslararası Hukuk Kişiliği", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 57/1, 0cak-Mart-2002, s. 89-110.

"Les Relations entre l'UEO et l'UE dans le Cadre des Dispositions du Traité sur l'UE", Actualité et Droit International, s. 1-8, août, internet erişim adresi : http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200208rec.pdf, 2002

"AB Kurucu Antlaşması Düzenlemeleri İtibarıyla AB Üyesi Devletler Arasında Ortak Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Konularında Bir Uzlaşma Var Mı ?", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 3, Eylül-2002, s. 113-132.

"Batı Avrupa Birliği'nin Evrensel ve Bölgesel Barışı Korumada Üstlendiği Rol", Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2003, s. 285-314.

"Türkiye-AB İlişkileri", (Diğer Yazar: Mehmet GENÇ), Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri (kitap içinde yer alan makale), Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No:4, Bursa, 2003.

"Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği İlişkileri İtibarıyla Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 31, yayına kabul tarihi: 2004.

"Avrupa Birliği'nde Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", (Diğer Yazar: Çiğdem Aydın) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 2004, s. 89-116.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", Uluslararası Hukuk ve Politika/Review of International Law&Politics, Cilt: 3, Sayı: 9, 2007, s. 16-27.

"Ortaklık Mevzuatı İtibariyle Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Toplulukları Yargısında Tam Yargı Davası Açabilmeleri: Yedaş Davası", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Eylül 2007, Cilt. 62, Sayı 3, s. 269-290.

"Enjoyable Rights of Turks who Live in Bulgaria or Returned to Turkey in EU Social Security Law", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, Sayı 12, 2007, s. 117-134. (with Barış Özdal).

"Avrupa Birliği'nde Değişim İhtiyacı: Avrupa Toplulukları Ortadan Kaldırılıyor (Hukuksal Bir Analiz)", Global Strateji, Yıl 3, Sayı 12, Kış 2008, s. 80-91.

"Ortaklık Mevzuatı itibarıyla Açılabilecek Davalar", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, Sayı 14, 2008, s. 53-78.

"İsrail'in Yardım Gemilerine Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi", Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2010, Cilt 2, Sayı 19-20, s. 16-24.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bursa'nın Yeri",Bursa, Bursa Belediyeler Birliği Yayını, Ocak 2011, Özel Sayı, Bursa.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", 11 Eylül Sonrası Ortadoğu, USAK Yayınları, 2011, Ankara.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bursa'nın Yeri", Bursa, Bursa Belediyeler Birliği Yayını, Ocak 2011, Özel Sayı, Bursa.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", 11 Eylül Sonrası Ortadoğu, USAK Yayınları, 2011, Ankara.

"Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Açısından Yarattığı veya Yaratacağı Sorunlar", 2011'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "Fırsatlar Tehditler", Editör: Soyalp Tamçelik, EkoAvrasya Derneği Yayını, Ankara, 2012.

“Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri”, Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013, s. 324- 340 (Veysel AYHAN ile birlikte-BAB Projesi Yayını).

“Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Siyaset, Diplomasi ve Hukuk, Editörler: Mehmet DALAR, Mehmet Emin DUSAK, Nihal TEKİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basımevi, Bolu, 2015, s. 79-88.

“5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunundaki Bazı Boşluklar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt. LXXIV, Sayı 1, 2016, s. 373-387 (Zeynep ÖZGENÇ ile birlikte): file:///C:/Users/kamuranle%C3%A7ber/Downloads/5000207205-5000427205-1-SM.pdf.

“Geri Kabul Anlaşmasının İçeriği ve Yaratabileceği Sorunlar”, Prof.Dr. Mehmet GENÇ’e Armağan, Dora Yayınları, Bursa, s. 47-80.

“Uluslararası Hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti İç Hukuku Açısından Ayırımcılıkla Mücadele”, Avrupa Birliği’nin Meydan Okumaları, Avrupa Birliği’nin Hazinelerin Kilidini Aç Projesi Yayını, Platform Agora, 2016, Bulgaristan, s. 33-44.

CONFERENCES

Le Rôle de l'Union de l'Europe Occidentale dans le Système de Sécurité et de Défense européennes et la Turquie", Journées Euro-Méditerranéennes, 23-26 Septembre 1997, RIME-CEMAFI, Nice, 1997.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Hukuksal Açıdan Bir Bakış", Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Sakarya Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin Düzenlediği Konferans Tebliği, 2000.

"Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyinde Sıcak Takip Hakkı", Fırat Üniversitesi'nin 25. Kuruluş Yıldönümünde I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyum Tebliği, 27-29 Mart 2000, Elazığ, s. 639-654.

"Avrupa Savunma ve Güvenlik Perspektifinde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri", Balkanlar'daki Türk Kültürü'nün Dünü-Bugünü-Yarını Uluslararası Sempozyum Kitabı, 26-28 Ekim 2001, Bursa, 2002.

"ABD ve Müttefiklerinin Irak'a Askeri Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü İkinci Orta Doğu Semineri: Dünden Bugüne Irak (Uluslararası Katılımlı), 27-29 Mayıs 2004, Elazığ, Fırat Üniversitesi Basımevi, Cilt II, s. 511-512, ISBN: 975-394-054-8.

"Bulgaristan'da Yaşayan veya Türkiye'ye Dönüş Yapan Türklerin AB Sosyal Güvenlik Hukukunda Yararlanabilecekleri Haklar", Bulgaristan'dan Göç Edenlerin Sosyal Güvenlik Sorunları Paneli, Bal-Göç, 19.11.2006, Bursa Barış Manço Kültür Merkezi, http://www.balgoc.org.tr/bilgi/krecberpanel.html.

"Avrupa Birliği'nde Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", Avrupa Birliği Sürecinde Yunanistan ve Bulgaristan Türk Azınlığı Paneli, Bal-Göç, 17.12.2006, Bursa Konak Kültür Merkezi, http://www.balgoc.org.tr/2006/panel/index.html.

"14.12.2007 Tarihli Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin Türk ve AB İlişkilerine Etkisi: Hukuksal Bir Çözümleme", Türkiye ve AB: Geçmişten Geleceğe, İktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi Kampüsü, İstanbul, 10-11 Temmuz 2008.

"Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç Eden Türklerin Sosyal Güvenlik Hakları", Zorunlu Göçün 20. Yılı Etkinlikleri Paneli, Bal-Göç, 08-11.06.2009, Tayyare Kültür Merkezi.

"Avrupa Birliği", Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli Projesi, Nilüfer Belediyesi AB Seminer Programı, Nisan 2009, Gölyazı-Bursa.

"Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri", Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli Projesi, Nilüfer Belediyesi AB Seminer Programı, Nisan 2009, Gölyazı-Bursa.

"Terörle Mücadelede İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması", II. Sosyoloji Sempozyumu-Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler, 05.11.2009, Görükle Kampusü, Bursa.

"Avrupa Birliği'nin Siyasi Bütünleşmesi", Avrupa Birliği'nin Siyasi Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Semineri, 31.03.2010, Bursa Tayyare Kültür Merkezi.

"Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Etkisi", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21 Ekim 2010, Seferihisar-İzmir.

"Avrupa Birliği Sisteminde Türkiye'nin Yeri", Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Tarafından Düzenlenen Uluslararası Örgütlerde Türkiye'nin Rolü Öğrenci Kongresi, 14.12.2010, Bursa.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa Birliği Müktesebatının Askıya Alınmasının Yaratacağı Sorunlar", II. Ulusal Kıbrıs Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 21.12.2010, Ankara.

"Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Düşünce ve İfade Özgürlüğü", Bursa Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konferans Dizisi, 12.03.2011, Bursa.

"Uluslararası Hukuk Açısından Hocalı Katliamı", Güney Kafkasya'da Güvenliğin Yeniden Değerlendirilmesi ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Birinci Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 16-17 Mayıs 2011, Uludağ Üniversitesi Bursa.

"Schengen Vizesi Başvurusunda ve Alınmasında Karşılaşılan Güçlükler, Çözüm Yolları ve Hukuki Süreçte Tecrübeler", Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı, 21.12.2011, Ankara.

"Hocalı Katliamının 20. Yıl Dönümü Anma Sempozyumu", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Sempozyum, 27.02.2012, Ankara.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İzolasyon Politikasının Uygulanmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 12.05.2012, Ankara.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tanınmasının Önemi ve İzlenmesi Öngörülen Yöntemler", Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 18–20.05.2012, Girne-KKTC.

“Suriye’deki Çatışmaların Uluslararası Hukuk Açısından Analizi”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016, Bursa.

“Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Son Durum”, Hazinelerin Kilidini Aç Projesi (Avrupa Birliği Projesi-Platform AGORA ve BAL-GÖÇ İşbirliğiyle), 20.05.2016, Sofya-Bulgaristan.

“Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi”, Hazinelerin Kilidini Aç Projesi (Avrupa Birliği Projesi-Platform AGORA ve BAL-GÖÇ İşbirliğiyle), 23.04.2016, Bursa.

 

AWARDS

- Türk Sosyal Bilimler Derneği 2002 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.282]