Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAYA

yasemin_kaya1

Bölümü

Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Unvanı.  Dr. Öğr. Üyesi      

E-mail adresi

yaseminkahveci@uludag.edu.tr

Telefon

224 2941107

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi SBE Kentleşme ve Çevre Sorunları (2010)

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi SBE Kentleşme ve Çevre Sorunları (2004)

Lisans

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (2000)

Orta Öğrenim

Bursa Atatürk Lisesi (1995)

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Yardımcı Doçent 2013

Araştırma Görevliliği

2001

Yabancı Dil

İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR

Yasemin Kaya, Geç Kapitalizm, Tüketim Toplumu ve Kent, 21. Yüzyıl Kentleri, ed. Elif Karakurt Tosun (içinde) Bursa: Ekin Yayın, 2010. ss. 49-76

Yasemin Kaya, Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu, Bursa: Ezgin Yayınevi, 2012.

MAKALELER

Yasemin Kaya- Doğan Bıçkı, Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz, Gazi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2006. ss. 231-249.

Yasemin Kaya, Geç Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi ve Bursa, Bursa Defteri, Sayı 31-32, 2008, ss. 62-74

Yasemin Kaya- Hasan Ertürk, Uluslararası Çevre Suçlarıyla Mücadele ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği, Uluslar arası Hukuk ve Politika, Cilt 4, Sayı 15, 2008. ss. 85-112

Yasemin Kaya – Sezgin Kaya, Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2011

Yasemin Kaya, “Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011, s.439-462.

Yasemin Kaya ve Sezgin Kaya, “Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30, 2011, s. 125-148.

Yasemin Kaya, “Waste Trade and the Effectiveness of the Legal Arrangements for Transfortier Movement of Hazardous Wastes”, PARADOKS, Cilt 8, Sayı 1, 2012.

Yasemin Kaya, “Basel ve Hong Kong Sözleşmeleri Bağlamında Gemi Söküm Endüstrisi: Çevre, Sağlık ve Güvenlik Odaklı Bir Analiz”, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, 2012.

KONGRE FAALİYETLERİ

Yasemin Kaya- Hasan Ertürk, Bilgi Toplumunun Risk Toplumuna Dönüşümünde Tüketimin Yeri, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002

Yasemin Kaya, Küresel Çevre Yönetiminde Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği ve Çevre Rejimi Sorunu, The International Conference on Globalization, Democracy and Turkey,
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2008.

Yasemin Kaya, “The Compliance of Turkey with Multilateral Environmental Agreements”, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, June 2010, Trabzon.

Yasemin Kaya, "Kentsel Atık Yönetimi: Bursa Üzerine Bir Değerlendirme" Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22-23 Eylül, Bursa.2011

Gülçin Tunç ve Yasemin Kaya, “Doğa-Kent-İnsan Etkileşiminin Dönüşümü: Ütopya ve Sosyal Bilim Yazınlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Bursa.

 

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.