Prof. Dr. Bekir PARLAK

 

Bölümü

KAMU YÖNETİMİ

Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri

Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

bepar@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 16

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Orta Öğrenim

SAMSUN.M.A.L.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

2008

Doçentlik

2003

Yardımcı Doçentlik

1998

Araştırma Görevliliği

1995

Yabancı Dil

Fransızca, İngilizce

A.1.1 Uluslararası Makaleler

Bekir Parlak, “An Agenda For Urban Air polution of Environmental Problems And Policies:The Turkish Case”, Interdisciplinary Environmental Review, USA, Volume VIII, November 1, 2006, s. 96-112.  (Uluslararası Hakemli Dergi)

Bekir Parlak, “Osmanlı Modernleşmesinde (1781-839) Yönetsel Reformların Merkez-Taşra Ekseninde Değerlendirilmesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 8 (31), 2007, s. 113-136.  (Index Islamicus, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, EBSCO Data Base)

Bekir Parlak, Zahid Sobacı, Mustafa Ökmen, “The Evaluation of the Restructured Local Governments in Turkey Within The Context of the European Charter on Local Self-Government”, Ankara Law Review, Summer, 2008. 

Bekir PARLAK, Turkish Review, Volume II, Issue II, "Local Authorities and Otonomy", March-April 2012. 

A.1.2 Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Bekir Parlak, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Yönetimi ve 19. Yüzyıldaki Değişim Süreci”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 31, 2000, s. 467-473. 

Bekir Parlak, “Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Taşra Yönetimine İlişkin Anayasal ve Yasal Gelişmeler ve Cumhuriyete Yansımalar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2001-Ocak 2002, s. 37-50.

A.1.3 Diğer Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Bekir Parlak, “Örgüt Amaçlarına Ulaşmada Önderin Fonksiyonu”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 2, 1998.

Bekir Parlak, “Modernleşmeden Küreselleşmeye Türk Kent Yönetimleri: Temel Nitelikler, Sorunlar ve Projeksiyonlar”, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Haziran 2008.

A.1.4. Diğer Bilimsel ve/veya Kültürel-Aktüel Dergilerdeki Makaleler

Bekir Parlak, “Geçmişten Günümüze İl Özel İdareleri: Yasal ve Kurumsal Bir Analiz”, Kamu’da Sosyal Politika, Cilt: 2, Sayı: 1, 2007, s. 48-67.

Bekir Parlak, “Türk Kamu Yönetiminde Örgüt İklimi”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 412, Eylül 1996, s. 213-225.

Bekir Parlak, “Kentlileşme Sürecinde Kentlilik Bilinci”, Bursa Yerel Gündem 21: Gönüllü Hareketin Öncü Programı, Bursa, 2008, s. 179-183.

Bekir Parlak, “İş Örgütlenmesinde Kolektif Stratejiler”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 101, Mayıs 1997, s. 7, 22.

Bekir Parlak, “Büyük Kentlerin Büyük Dertleri”, EKOLife, Yıl: 2, Sayı: 4, 2004, s. 32-33.

Bekir Parlak, “Yeni Yüzyılın Yeni Yüzü: Küresel İş Liderliği”, EKOLife, Yıl: 3, Sayı: 11, 2004, s. 58-59.

Bekir Parlak, “Avrupa Birliği’nde Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetimler”, Bakış, Sayı: 92, 2004, s. 17-20.

Bekir Parlak, “Global ve Ulusal Perspektiften Kent ve Kentleşme Üzerine Bir Analiz: Uygarlığın Beşiği Kentlerin ve Medenileşmenin Eşiği Kentleşmenin Kısa Serencamı”, Çağdaş, Mart-Nisan 2004, s. 16-19.

Bekir Parlak, “Örgüt İklimi ve Örgüt İncelemelerinde Örgüt İklimi”, TÜDEV İş Dünyası Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 3, 2000, s. 24-26.

Bekir Parlak, “Yükselen Trend Girişimcilik”, TC Hayat, s.12-14.

Bekir Parlak, “Eğitimde Kaçıncı Sınıftayız?”, TC Hayat, Sayı: 6, s. 12-14.

Bekir Parlak, “Küreselleşme”, TC Hayat, Sayı: 10, s. 15-23.

Bekir Parlak, “Kalkınmanın Yolu Yatırım, TC Hayat, Sayı: 9, s. 18-25.

Bekir Parlak, “Küreselleşen Dünyada Yoksulluk, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yönetişim”, Bursa Günlüğü, Sayı: 1, Kış 2007, s. 18-19.

Bekir Parlak, “Modernleşme Perspektifinden Kentleşme ve Bursa İçin Bir Analiz”, Bursa’da Yaşam, Mayıs 2005, s. 34-42.

Bekir Parlak, İşletmelerin Ömürleri Neden Kısa?, Sayı: 6. s. 12-14.

Bekir Parlak, Kritik Bir  Sektör: Enerji, TC Hayat, Sayı: 11.

Bekir Parlak, Tek İhtiyacımız Diyalog, TC Hayat Dergisi, Sayı: 8

Bekir Parlak, Kentimize Yaptıklarımız Kendimize Yaptıklarımızdır, OLAY Gazetesi Yenigün Eki.

Bekir Parlak, Yerel Yönetimlere Katılım Kültürü, OLAY Gazetesi Yenigün Eki,

Bekir Parlak, İl Özel İdarelerinde Stratejik Planin Önemi, İl Özel İdaresi Bülteni, 2008

Bekir Parlak, Bursa Bilgisi, Yayın Kurulu Üyesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2005, 2006, 2007., Bursa.

Bekir Parlak, Kentli Yaşam Kılavuzu, Yayın Kurulu Üyesi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2005, 2006, 2007, Bursa.

Bekir Parlak, Kentli Hakları ve Hemşehri Sorumluluğu, Yayın Kurulu Üyesi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2005, 2006, 2007, Bursa.

Bekir Parlak, Ultra KPSS Kitabı, Kamu Yönetimi Bölümü Notları ve Soruları Yazarlığı, Alfa Kitabevi,

Bekir Parlak, Kılavuz KPSS Kitabı, Kamu Yönetimi Bölümü Notları ve Soruları Yazarlığı, İkinci Sayfa Yayınları.

A.2 KİTAPLAR

A.2.1. Yabancı Bilimsel Kitapta Bölüm Yazarlığı

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, “Functionality of Website-Based Services of Metropolitan Municipalities in Turkey”, Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies (Ed: Christopher G. Reddick), IGI-Global Publishers, 2009. 

Bekir Parlak “Functionality of Website-Based Services of Metropolitan Municipalities in Turkey”, Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies (Ed: Christopher G. Reddick), IGI-Global Publishers, 2009.

Bekir Parlak, “Disaster Management Practices in Turkey from Comparative Perspective: A New Model Proposal”, Disaster Management 2009, Wessex Technology Institute, Lyndhurst, New Forest, England, September, 2009.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, “A Comparative Analysis Of Local Agenda 21 Websites İn Turkey İn Terms Of E-Participation”, Politics, Democracy And E-Government: Participation And Service Delivery, (Ed.: Christopher G. Reddick), IGI-Global Publishers, Hershey-New York, 2010.

A.2.2. Ulusal Düzeyde Bilimsel Kitap Yazarlığı

Bekir Parlak ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, I. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2005.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspektifler, I. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Bekir Parlak ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Güncellenmiş ve Genişletilmiş II. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, Nisan 2008. 

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, Güncellenmiş ve Genişletilmiş II. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008. 

Bekir Parlak ve Mustafa Ökmen, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler: İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Mart 2008. 

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, Güncellenmiş ve Gözden geçirilmiş III. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2010. 

Bekir Parlak ve Mustafa Ökmen, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler: İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2010. 

Bekir PARLAK, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Bekir PARLAK, Beta Basım A.Ş., İstanbul,  Mart 2011.

Bekir PARLAK, Kamu Yönetimi Sözlüğü(Public Administration Dictionary), I. Baskı,MKM Yayıncılık, Bursa, Kasım 2011.

Bekir PARLAK ve Zahid SOBACI, Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi Teori ve Pratik, MKM Yayıncılık, Bursa, Mart 2012.

Bekir PARLAK ve Mustafa ÖKMEN, Kuram ve Uygulamada Yerel Yönetimler: Kavramlar, Karşılaştırmalar, Yapılar ve Mevzuat, Gözden Geçirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş III. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2013.

Bekir PARLAK ve Cantürk CANER, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, III. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2013.

A.2.3 Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

Bekir Parlak, “Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu Yönetimi I (Ed: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s. 347-391. 

Bekir Parlak, “Türkiye’de İl Sisteminin Yapısal-İşlevsel Durumu ve Sorunları: Ampirik Bir Araştırma”, Kamu Yönetimi (Ed.: Abdullah Yılmaz ve Mustafa Ökmen), Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s. 217-240. 

Bekir Parlak, “Çevre-Ekoloji-Çevrebilim: Kavramsal Bir Tartışma”, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar (Ed.: Mehmet C. Marin ve Uğur Yıldırım), Beta Basım Yayım, İstanbul, 2004, 13-30. 

Bekir Parlak, “Küresel Gelişmeler ve Avrupa Birliği Uygulamaları Ekseninde Yerelleşme”, Teoriden Pratiğe Kamu Yönetimi Yaklaşımlar, Sorunlar  ve Metodlar (Ed.: N. Talat Arslan), Aktüel Yayınları, Bursa, 2005, s. 1-18. 

Bekir Parlak, “Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, AB İle Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler (Ed: Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür), Alfa Yayınevi, Bursa, 2003, s. 39-72. 

Bekir Parlak, “AB Düzenlemelerinde ve Seçilmiş Üye Ülkelerde Yerel Yönetimler”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler (Ed: Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak), Alfa aktüel Yayıncılık, 2006, s. 203-266. 

Bekir Parlak, “Tarihi Perspektifte İl Özel İdareleri”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform (Ed: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 175-200.

Bekir Parlak, “Kamu Yönetiminde Reform ve Etkinlik Arayışı”, Türkiye’nin Küreselleşmesi: Tehditler ve Fırsatlar (Ed: İbrahim Öztürk), III. Cilt, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2008, s. 22-37.

Bekir Parlak, “Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi İçin Bir Analiz Çerçevesi”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed: Bekir Parlak), Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

Bekir Parlak, Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik Analizi”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed: Bekir Parlak), Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

Bekir Parlak, “Kentlilik Bilinci ve Bursa”, Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler (Ed: Nevval Genç, Hüseyin Özgür ve Abdullah Yılmaz), Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.

A.2.4 Ulusal Düzeyde Bilimsel Kitaplarda Editörlük

Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (Ed.), Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, Alfa Yayınevi, Bursa, Ekim 2002. 

Bekir Parlak (Ed.), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.

Bekir PARLAK(Ed.), Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Dora Basım-Yayın-Dağıtım, Bursa, 2010.

Bekir PARLAK(Ed.), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, 2. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, Şubat 2011.

A.2.5 Ders Notları

Bekir Parlak, Yönetim Bilimi Ders Notları,  Melisa Matbaacılık, İstanbul, 2001.

Bekir Parlak, Yönetim Bilimi Ders Notları, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş II. Baskı, Alfa Yayınevi Masa Üstü Baskısı, Bursa, 2009.

A.3. KONGRE FAALİYETLERİ

A.3.1 Uluslararası Düzeyde Sözlü Sunulan ve Tam Metni Ya Da Özeti Yayımlanan Bildiri

Bekir Parlak, “An Agenda For Environmental Policies of Local Governments in Terms of Globalization&Localization: The Turkish Case”, Ecosystems&Sustainable Development (ECOSUD) 2001, Third Internatioanl Conference, 6-8 June 2001, Alicante, Spain. Organized by Wessex Insitute of Technology. 

Bekir Parlak, “Olağanüstü Hallerde Toplum Güvenliliğinin Sağlanmasında Yönetimler Arası İşbirliği ve Koordinasyon”, The International Scientific and Practikal Conference (ISPC), The  Mankind and Calamities : The Public Securityat the Emergency Situtations, the Control of ES and the Problems of Advanced Sttudies on the Threshold of the 3rd Milenium, Organized by Assocation of Specialist on Emergency Situations and Security of Human Life Activity, Azerbaycan Mimarlık-İnşaat Üniversitesi, 17-18 Eylül 2001, Bakü. 

Bekir Parlak, “Environmental Problems of the Black Sea: Turkish Case”, 9th International Interdisciplinary Conference on the Environment, June 17-19, 2003, London-England. 

Bekir Parlak, “An Agenda For Urban Air Pollution of Environmental Problems and Policies: Turkish Case”, 11th International Interdisciplinary Conference on the Environment, June 22-25, 2005, Orlando, Florida, USA

Bekir Parlak, “The E-Government Practices of Metropolitan Municipalities In Marmara Region: The Comparative Efficiency Analysis”, Euro Cities, 21-24 Mart 2006, Yalova.

Bekir Parlak, “Marmara Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli E-Devlet Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik Analizi”, International 6th Knowledge, Economy&Management Congress, 26-28 December 2007, İstanbul.

Bekir Parlak, “Jön Türk Devriminin Anadolu Dinamikleri: 1908 Erzurum Olaylarına Analitik Bir Bakış”, Uluslararası 1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı Kongresi, 28-30 Mayıs 2008.

Bekir Parlak, Uğur Argun, “Küreselleşme Süreci Bağlamında Organize Suç Örgütlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, 1. Uluslar arası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Türkiye Polis Akademisi, Antalya, 13-15 Kasım 2009.

Bekir Parlak, İsmail Gündüz, “Disaster Management Practices in Turkey from Comparative Perspective: A New Model Proposal”, Disaster Management 2009, Wessex Technology Institute, Lyndhurst, New Forest, England, September, 2009

Bekir Parlak, “Yerel Ve Ulusal Düzeyde Siyasete Ve Yönetime Katılım Sorunsalının Analizi:Türkiye Örneği”, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (BEYKON 2010), Yalova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova, 28-31 Ekim 2010.

Bekir PARLAK ve Emin ATASOY, Regional Development and E-Government in Turkey, Sıxth International Conference Global Changes and Regional Development, Sofia University “St. Kliment Ohridski Faculty of Geology and Geogrphy, 16-17 April 2010, Sofia, Bulgaria.

Bekir PARLAK, Bursa Days in Brussels, Brüksel’deki Bursa Günleri, Oral Sunulan Bildiri, “AB ve Türkiye Eksenlerinde Yerel Yönetimlere Vatandaşların Katılımı ve Bir Ampirik Araştırma”, 26-29 Ocak, Brüksel.

Bekir PARLAK, “The Environmental Information in International Environmental Policies: Perspective of Turkey ın the Process of Adaptation to the EU”, The Third Annual Internattional Scientific Conference Ecologizatıon, 2-4 June 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

A.3.2 Ulusal Kongrelerde Davetli Konuşmacı, Panelist veya Oturum Başkanı

Bekir Parlak, KAYSEM III, Planlama Oturumunda Oturum Başkanlığı, 15-17 Kasım 2007, Denizli.

Bekir Parlak, “Büyükşehir Belediye Sınırlarının Genişletilmesinin Yönetsel ve Siyasal Etkileri”, 39. Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Toplantısı’ndaDavetli Konuşmacı, 29 Aralık 2003, Bursa.

Bekir Parlak, “Yönetsel Reformlar Üzerine Analitik Bir Değerlendirme”, IV. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi’nde Davetli Konuşmacı, 9-10 Ekim 2004, Sivas.

Bekir Parlak, Uluslar arası Yerel Yönetimler Barış Konferansı’nda (International Local Authorities Peace Conference) Katılımcı-Müzakereci, Nevşehir, 2005.

Bekir Parlak, Sivil Toplum-Kamu İşbirliği İçin Somut Öneriler 2. Bölgesel Eğitim   Toplantısı, Atölye Çalışması’nda Davetli KonuşmacıTESEV Bursa Yerel Gündem 21, 2-3 Kasım 2007.

Bekir Parlak, 1.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Yerel Yönetimlerde Reform, 23-24 Ekim 2008 Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, V. Oturum: Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler, Oturum Başkanı, 24 Ekim 2008 Cuma, Sakarya.

Bekir PARLAK, Kent Konseyleri Sempozyumu, Değerlendirme Oturumu Başkanlığı6-7 Mayıs 2011, Bursa .

Bekir PARLAK, “Türkiye’de Yerel ve Ulusal Düzeylerde Siyasete ve Yönetime Katılım: Bir Alan Araştırması”, Konferans, Bekir PARLAK, 9 Mayıs 2011, Kayseri.

Bekir PARLAK, “Yeni Yüzyılda Yeni Türkiye”, Konferans, Türk Ocakları, 13 Mayıs 2011, Bursa.

Bekir PARLAK, “Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi”, 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Oturum Başkanı, 5. Oturum. Kamu Hizmeti Anlayışında Değişim,  26-27 Mayıs 2011, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Bekir PARLAK, Suç Önleme Sempozyumu, “Suç Önleme Politikalarının Değerlendirilmesi”, Oturum Başkanı, 7-8 Ekim 2011, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Merinos, Bursa.

Bekir PARLAK, IX. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, “ Kamu Yönetimi ve Etik”, Oturum Başkanı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19-21 Ekim 2011, Ankara.

Bekir PARLAK, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Paneli, “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci ve Bursa Örneğine Bir Uygulama”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 29 Nisan 2011, Samsun.

Bekir PARLAK, Bursa’da Kentleşme Kentlieşme, Panel, 22 Aralık 2011, Bursa.

Bekir PARLAK, Savunma Sanayii Buluşması(Sektörel Toplantı-Müzakere),12 Nisan 2012, Bursa.

Bekir PARLAK, Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim Diyarbakır Çalıştayı, 6 Nisan 2012, Diyarbakır.

Bekir PARLAK, İnsan-Mekan ve Kültür İlişkisi Bağlamında Kentsel” Dönüşüm Konferansı, 7Mayıs 2012, Samsun.

Bekir PARLAK, Kamu Yönetimi Sempozyumu, Oturum Başkanlığı ve Açılış Oturumunda Bildiri Sunumu,Oturum Başkanlığı, 17-18 Mayıs 2012, Manisa.

Bekir PARLAK, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Gerçeği, Konferans, 10 Kasım 2012, Samsun.

Bekir PARLAK, Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Kentsel Dönüşüm, Konferans, 3 Kasım 2012, Bursa.

Bekir PARLAK, X. Kamu Yönetimi Forumu, Değerlendirme Oturumu Başkanı, 6-7Aralık 2012, Bursa.

Bekir PARLAK, VIII. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi, "Management Trainee" Oturum Başkanlığı, 21 Aralık 2012, Merinos Kültür Merkezi, Bursa.

A.3.4. Ulusal Kongrelerde Sözlü Sunulan ve Tam Metni Ya Da Özeti Yayımlanan Bildiri

Bekir Parlak, “Büyükşehirlerde Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi”, Kentsel Alan Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM I), 15 Ocak 2007, Nazilli.

Bekir Parlak, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi: Post-Modern Paradigmalar”, KAYSEM II, 07 Mayıs 2007, Kütahya.

Bekir Parlak, “Modernleşme-Küreselleşme Gerilim Hattında Türk Kent Yönetimlerinin Geleceği Üzerine Projeksiyonlar”, 8. Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3-5 Aralık 2003, Ankara.

Bekir Parlak, “Türkiye’de ve AB.’de Yerel Yönetim Reformlarının Karşılaştırmalı Analizi” Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 17 Aralık 2003, Salihli-Manisa.

Bekir Parlak, “Türkiye’de Kentsel Çevre Politikalarının Kalkınma Planlarındaki Yeri ve Geleceği Üzerine Projeksiyonlar,” Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 21-23 Kasım 2001, Ankara.

Bekir Parlak, “Etkili Liderlik”, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran 1997, Deniz Harp Okulu, İstanbul.

Bekir Parlak, “Global Perspektifte Yerel Yönetim Yaklaşım ve Uygulamalarındaki Gelişmeler” Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 1-3 Kasım 2000, Ankara.

Bekir Parlak, “Yeni Yüzyıla Devredilen Yönetim Sendromumuz: Merkeziyetçilik ve Gerçekleştirilemeyen Yerelleşme”, Altıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999, Ankara.

Bekir Parlak, “Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve Yerel Haklar”, 1, Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 3 Kasım 2000, Ankara.

Bekir Parlak, “İl Yönetiminin Yeniden Yapılanması Çerçevesinde İllerde Planlı Kalkınma ve Planlamanın Kurumsallaşması”, Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumu, 8-10 Haziran 1999, Mersin.

Bekir Parlak, “Tarihi Perspektifte Anadolu’nun İdaresinde Sivas’ın Yeri ve Önemi Üzerine Yönetsel Bir Analiz”, Cumhuriyet’in 80. Yılı Sivas Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2003, Sivas.

Bekir Parlak, “Yerel Yönetimlerde Siyaset ve Yönetişim”, Yerel Gündem 21 Kentleri 3. Ulusal Etkinlikleri Festivali’nde Panelist, 9-11 Eylül 2004, Samsun.

Bekir Parlak, “Küreselleşme Sürecinde Kentleşme ve Konut Sektörü”, Küreselleşme Sürecinde Kentleşme ve Emlak Sektörü Paneli’nde Panelist, Uludağ Üniversitesi SBMYO, 28 Kasım 2007, Bursa.

Bekir Parlak, VI. Kamu Yönetimi Forumu 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 3. Oturum. Osmanlı’da İdari Reformlar, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Yönetimi Reformları: Eyaletten Vilayete Kalıcı Dönüşüm” adlı sözlü sunulan ve özeti yayınlanan Bildiri, 9-10-11 Ekim 2008 Bolu.

Bekir Parlak, “Türkiye’de Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Politikalar”, Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, Yalova Valiliği, Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Konferansı, 20 Aralık 2008, Yalova.

Bekir Parlak, “Küreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Yerel Haklar ve Kentli Hakları” İnsan Hakları Paneli, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Valiliği, 18 Aralık 2008 Manisa.

Bekir Parlak, Kentleşme Şurası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ekim 2008-Mayıs 2009, Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Üyeliği, Komisyona sunulan “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Projeleri” adlı Rapor ve Komisyon çalışmalarına aktif katılım. 2008-2009 Ankara.

Bekir Parlak, “Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bölge Planı Çalıştayı”, 09-10 Ağustos 2010, Kervansaray Hotel, Bursa.

Bekir Parlak, “LAR II. Aşama Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve  Geleceği Çalıştayı”, 13 Ekim 2010, Ankara.

Bekir PARLAK, Samsun Sempozyumu, “Yaşanabilir Bir Samsun: Kentsel Yaşanabilirlik Analizi”, Bildiri, 13-16 Ekim 2011, Samsun.

Bekir PARLAK, Abant Platformu, Üniter Devlet-Özerlik Dengesinde Yerel Yönetim, Bildiri, 9-11 Mart 2011, Bolu.

Bekir PARLAK, II. Disiplinler arası Turizm Araştırmaları Kongresi, “Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler”, Bildiri, 12-15 Nisan 2012, Antalya.

A.3.5 Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni ya da Özeti Yayımlanan Poster Bildiri

Bekir Parlak, “Kentleşme Sürecinde Yaygın Eğitim”, T.C.M.E.B. Türkiye’de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 11-12 Haziran 2007, Ankara.

A.4 ARAŞTIRMA PROJELERİ

A.4.1 TÜBİTAK Destekli

Yürütülmekte olan “TÜBİTAK KAMAK İLÇE PROJESİ”nde yardımcı araştırmacı. 2008-2009, Batı Anadolu PROJE Bölgesi.

A.4.2 DPT Destekli

DPT’nin desteklediği ve TODAİE’de yürütülen “YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA PROJESİ”nde yardımcı araştırmacı, 1998-1999.

A.4.3. AB Destekli

Bekir PARLAK, “LAR II. Aşama Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve  Geleceği Çalıştayı”, 13 Ekim 2010, Ankara.

Bekir PARLAK, Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II: AŞAMA); LAR II Projesi Kapsamında Yerel Yönetimlerin Hizmet İçi Eğitimleri; Yerel Yönetimlerin Kapasite Geliştirme Eğitimi, Eğitmen, TC. İçişleri Bakanlığı, CFCU, UNDP 13-14 Ocak,

Bekir PARLAK, Module 9: Communities of Practice, Mr. Bekir PARLAK (Local Senor Expert/Trainer), 14 Mart-9 Nisan 2011, Ankara.

A.4.4. Sosyal Bilimler Alanında Bakanlık ve Resmi Kurum Projeleri

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Gündem 21 tarafından yürütülen “BURSA KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ ARAŞTIRMA PROJESİ”nde Proje Bilim Danışmanı olarak Proje Yürütücüsü .

2. KÖY-NET Projesi: Bursa İli Köylerinin e-Devlet Ortamında Güncel ve Reel Verilerinin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi, Bursa İl Özel İdaresi (Başlangıç Safhasında).

3. BURSA-KURTUBA YENI MEDENIYETLER KÖPRÜSÜ PROJESI: Bursa Valiliği’ne teklif edilen, ardında Sayın Başbakanımızın sözlü onay de desteklerinin alındığı ve yürütme safhasına gelinen, Türkiye-İspanya ortaklı, Medeniyeler İttifakı çalışmalarına katkı sağlayacak ve bu çalışmalara somut bir zemin sunacak olan uluslararası bir projedir.

A.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

Bekir Parlak, “Kamu Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı”, Maliye Topluluğu Konferansı, 25 Aralık 2003, Bursa.  

Bekir Parlak, DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyesi ve Raportörü.

Bekir Parlak, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde Bilimsel Hakemlik

Bekir Parlak, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Hakemlik.

Bekir Parlak, İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi, Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi’nde sunulan Seminerler Dizisi, 3 Seminer, 2008, Bursa.

Bekir Parlak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yürüttüğü “KENTLEŞME      ŞURASI’nda 9. Komisyon olan “Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim“ Komisyonu Üyeliği ve bu çerçevede Ulusal düzeyde gerçekleşen yaklaşık 10 toplantıya aktif katılım ve Rapor ve Dosya sunumu, Ekim 2008-Mayıs 2009, Ankara.

Bekir PARLAK, “Bürokraside Üst-Ast İlişkileri ve Etkili İletişim”, Üniversite Yönetici Personeline verilen Eğitim, Uludağ Üniversitesi, Bursa,  Mart 2011.

2008-2009-2010 YILLARI İTİBARİYLE BİLİMSEL FAALİYETLERİ:

Bekir Parlak, “Yerel Ve Ulusal Düzeyde Siyasete Ve Yönetime Katılım Sorunsalının Analizi:Türkiye Örneği”, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (BEYKON 2010), Yalova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova, 28-31 Ekim 2010.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, “A Comparative Analysis Of Local Agenda 21 Websites İn Turkey İn Terms Of E-Participation”, Politics, Democracy And E-Government: Participation And Service Delivery, (Ed.: Christopher G. Reddick), IGI-Global Publishers, Hershey-New York, 2010.

Bekir Parlak, “Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bölge Planı Çalıştayı”, 09-10 Ağustos 2010, Kervansaray Hotel, Bursa.

Bekir Parlak, “LAR II. Aşama Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı”, 13 Ekim 2010, Ankara.

Bekir Parlak “Functionality of Website-Based Services of Metropolitan Municipalities in Turkey”, Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies (Ed: Christopher G. Reddick), IGI-Global Publishers, 2009.

Bekir Parlak, “Disaster Management Practices in Turkey from Comparative Perspective: A New Model Proposal”, Disaster Management 2009, Wessex Technology Institute, Lyndhurst, New Forest, England, September, 2009.

Bekir Parlak, “Küreselleşme Süreci Bağlamında Organize Suç Örgütlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, 1 . Uluslar arası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Türkiye Polis Akademisi, Antalya, 13-15 Kasım 2009.

Bekir Parlak, VII. Kamu Yönetimi Forumu, “Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi”, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Oturum Başkanlığı, Kahramanmaraş, 8-10 Ekim 2009.

Bekir Parlak, “Bilgi Toplumunda Kent ve Kentleşmenin Dönüşen Paradigmaları”, 7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (BEYKON 09), Yalova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova, 30-31 Ekim, 1 Kasım 2009.

Bekir Parlak, VI. Kamu Yönetimi Sempozyumu KAYSEM 09, “YEREL Siyaset ve Kentsel Politikalar”, Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Açılış Oturumu Başkanlığı ve Kapanış Oturumu Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Rektörlük Salonları, 7-8 Mayıs 2009.

Bekir Parlak, “Devlet Teşkilatı ve İlgili Mevzuat”, Uludağ Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi Çerçevesinde Sunulan Seminer, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uğur Mumcu Salonu, 21 Ekim 2009.

Bekir Parlak, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Komisyon Üyeliği Görevi Çerçevesinde ODTÜ’de Gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısına Katılım ( 6 Şubat 2009) ve ÖYP Çalışmaları, 2009.  

Bekir Parlak, “Sağlıklı Kentleşme Perspektifinden Kentlileşme ve Kentsel Haklar”, Bildiri, Sağlıklı Kentler Birliği Bursa Buluşması, Tayyare Kültür Merkezi, Bursa, 4-5 Haziran 2009.

Bekir Parlak, Kentleşme Şurası, “Kentlilik Bilinci, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği ve “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci: Bursa Örneği” başlıklı sunulan Rapor, 2008-2009.

Bekir Parlak, “Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler ve Ulıuslararası  Belgeler”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları Küresel Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Editörler: Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Baskı, s. 43-108, İstanbul, 2009.

Bekir Parlak, “The Evaluation of the Restructured Local Governments in Turkey Within The Context of the European Charter on Local Self-Government”, Ankara Law Review, 5 (1), Summer, 2008.

Bekir Parlak, Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Yerel Yönetimlerde Reform,
23-24 Ekim 2008 Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, V. Oturum: Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler, Oturum Başkanlığı, 24 Ekim 2008.

Bekir Parlak, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Güncellenmiş ve Genişletilmiş II. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, Nisan 2008.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, Güncellenmiş ve Genişletilmiş II. Baskı, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008.

Bekir Parlak ve Mustafa Ökmen, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler: İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Mart 2008.

Bekir Parlak (Ed.), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara, Ağustos 2008.

Bekir Parlak, “Kamu Yönetiminde Reform ve Etkinlik Arayışı”, Türkiye’nin Küreselleşmesi: Tehditler ve Fırsatlar (Ed: İbrahim Öztürk), III. Cilt, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, s. 22-37. 2008.

Bekir Parlak, “Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi İçin Bir Analiz Çerçevesi”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed: Bekir Parlak), Turhan Kitabevi, Ankara, s. 335-369.Ağustos 2008.

Bekir Parlak Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik Analizi”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed: Bekir Parlak), Turhan Kitabevi, Ankara, Ağustos 2008, s. 229-257.

Bekir Parlak, VI. Kamu Yönetimi Forumu 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla
KamuYönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 3. Oturum. Osmanlı’da İdari Reformlar, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Yönetimi Reformları: Eyaletten Vilayete Kalıcı Dönüşüm”,  Bildiri, Bolu 9-10-11 Ekim 2008.

Bekir Parlak, “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Geliştirme Projesi: Bursa Büyükşehir Örneği”, Dönüşen Kentler, Değişen Yerel Yönetimler (Ed: Nevval Genç, Hüseyin Özgür ve Abdullah Yılmaz), Gazi Kitabevi, Ankara, Nisan 2008.

Bekir Parlak, “Modernleşmeden Küreselleşmeye Türk Kent Yönetimleri: Temel Nitelikler, Sorunlar ve Projeksiyonlar”, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Ekim 2008.

Bekir Parlak, “Jön Türk Devriminin Anadolu Dinamikleri: 1908 Erzurum Olaylarına Analitik Bir Bakış”, Uluslararası 1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı Kongresi, 28-30 Mayıs 2008.

Bekir Parlak; “Türkiye’de Kentleşme Süreci ve Sağlıklı Kentleşme İçin Kentlileşme”, Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, Küçük Sanayi Sitesi, BESOB Eğitim ve Toplantı Salonu, Bursa, 2008.

Bekir Parlak, “ Kentsel Korumada Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Kritik Değeri”, Bildiri, Tarihi Kentler Birliği Bursa Buluşması, “Kentsel Kimliğin Yaşatılmasında Yeni Açılımlar: Bursa Örneği”, Tayyare Kültür Merkezi, Bursa,  9-11 Mayıs 2008.

Bekir Parlak, Yürütülmekte olan “TÜBİTAK Kamak İlçe Projesi”nde Yardımcı Araştırmacı (2008-2009).

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Gündem 21 tarafından yürütülen “BURSA KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ ARAŞTIRMA PROJESİ”nde Proje Bilim Danışmanı olarak Proje Yürütücüsü (2006-2008).

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.760]