2021-2022 Yaz Okulu Uygulaması Hakkında Duyuru (23.06.2022)

2021/2022 YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

 1. Yaz öğretimine ilişkin olarak aşağıda sayılan hususlar, BUÜ Senatosu’nun  16.06.2022 tarih ve 2022-17 sayılı Kararlarının uygulanması ile ilgilidir. Aşağıda yer almayan diğer hususlarda, BUÜ Senatosu’nun 16.06.2022 tarih ve 2022-17 Sayılı Kararı ile diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.
 2. Fakültemiz öğrencileri, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile sınırlı olmak üzere diğer Devlet Üniversiteleri’nin Hukuk Fakültelerinden ders alabilirler.
 3. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Döneminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilen listedeki derslerin açılması durumunda diğer üniversitelerden ders alamazlar. Öğrenciler Fakültemizce denkliği uygun görülen Üniversitemizde açılmayan dersleri ise diğer devlet üniversitelerinden alabilirler. Öğrencilere almak istedikleri dersler için aynı şehirde olmak koşulu ile en fazla iki farklı üniversiteden ders almalarına izin verilecektir. Birden fazla devlet üniversitesine başvurmak için onay alan öğrenciler aynı dersler için sadece bir üniversiteye kesin kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aynı dersler için birden fazla üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin notları otomasyon sistemine işlenmeyecektir.
 4. Ders denkliği içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verildiğinden AKTS kredisi üzerinden değerlendirilemez (Harf notları öğrencinin müfredatında yer alan AKTS kredisi üzerinden işlem  görmektedir)
 5. Öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 11.maddesi 1.fıkrası (a) bendi gereğince kendi üniversitesinden ve diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders, (c) bendi gereğince yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan (bir üst yıldan) açılan dersleri alabilirler.
 6. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, 06 Temmuz 2022 tarihine kadar mezuniyet komisyonundan onay almaları durumunda ilave iki ders alma hakkına sahip olacaklardır. Onay alan öğrencilerin ilave ders alma işlemleri otomasyon sistemi üzerinden Merkezi Otomasyon Birimi ve Birim Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır.
 7. 2016 yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran GANO'su 1,80'nin altında olan öğrenciler, başarısız derslerini tekrar etmek zorunda olduklarından, BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin 28.maddesinin 3.fıkrası gereğince yaz öğretiminde yeni ders alamazlar. Alan öğrencilerin olması halinde ise notları otomasyon sistemine işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.
 8. Fakültemizde ön koşullu dersler Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersleridir. Bu dersleri geçemeyen öğrenciler yaz okulunda Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Borçlar Hukuku Özel Hükmeler derslerini alamazlar. Bu kural sadece 2020-2021 eğitim öğretim yılında Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler ile ilgilidir.
  Ancak Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Genel Hükümler derslerinden kalan öğrenciler bu derslerini diğer şartlar yerine getirilmek kaydıyla yaz okulundan alabilirler.
 9. Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyılında bütünleme sınav haklarını kullandıkları ve başarısız oldukları dersleri de yaz öğretiminde alabilirler

 

 1. Öğrenciler daha önce aldıkları başarılı dersleri yaz öğretiminde tekrar alabileceklerdir. Bu durumda zorunlu derslerde alınan son not, seçmeli derslerde ise alınan en yüksek not geçerli olacaktır.

 

 1. Öğrenciler kesin kayıt yaptırdıkları onaylı ders denklik belgelerinin bir nüshasını kesin kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 iş günü içinde Fakülte öğrenci işlerine elden veya eposta ile teslim etmek zorundadırlar. Kesin kayıt yaptıran ancak ders denklik belgesini Fakültemiz öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin notları kabul edilmeyeceğinden, otomasyon sistemine de işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

 

 1. Resmi onaylı transkript belgelerini ilgili üniversiteden elden teslim alan öğrenciler Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edeceklerdir.

 

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 02.09.2021 tarih ve 25226 sayılı yazısı gereği lisans tamamlama öğrencisinin bir başka üniversitede yaz okulunda ders alması mümkün değildir.

 

 1. Dönemlik sisteme tabi öğrenciler, zorunlu dersleri ile seçimlik derslerini, başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir.
 2. Yıllık sisteme tabi öğrenciler, seçimlik derslerini, başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir.
 3. Yıllık sisteme tabi öğrenciler, zorunlu derslerini, yıllık olarak eğitim veren başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir.
 4. Yıllık sisteme tabi öğrenciler zorunlu derslerini, dönemlik olarak eğitim veren başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilmesi aşağıdaki şartlara tabidir:
  1. Fakültemizde yıllık olarak verilen zorunlu bir dersin, dönemlik sisteme göre yaz öğretimi yapan hukuk fakültelerinde açılan zorunlu dersin karşılığı olarak kabul edilebilmesi için, ilgili dersin/derslerin hem güz hem de bahar yarıyılı derslerini yaz öğretiminde birlikte alması gerekir. Örneğin, Fakültemizdeki “ABC Hukuku” dersi için, ilgili üniversitenin yaz öğretiminde “ABC Hukuku I” ve “ABC Hukuku II” dersi birlikte alınmalıdır.
  2. Fakültemizde yıllık olarak verilen bir dersin dönemlik sisteme göre yaz öğretimi yapan bir hukuk fakültesinde alınması halinde, Fakültemizdeki yıllık derse karşılık gelen her iki dersten de (Örneğin ABC Hukuku I, ABC Hukuku II) başarılı olunması gerekir. Öğrenci, yaz öğretiminde aldığı iki dersten birinde başarısız olursa Fakültemizdeki yıllık zorunlu dersinden de başarısız sayılacaktır.
  3. Yıllık sistemdeki bir derse karşılık gelmek üzere yaz öğretiminde alınan iki dersin notlarının farklı olması halinde ders notu olarak, iki dersten hangisinin notu yüksek ise o not, Fakültemizdeki yıllık dersin notu olarak kabul edilecektir.

 

Denklik Formu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

 1. Öğrencilerin yaz öğretimine katılacakları Üniversiteye ait ders içeriklerini ders denklik formu ile birlikte Fakültenin web sayfasında ilan edilecek mail adresine, öğrenci numaralarından oluşan ogr.uludag.edu.tr kurumsal e-posta adreslerinden göndermeleri ve Fakülteden onay almaları zorunludur.  Ders denklik onayı olmayan öğrencilerin notları, yaz öğretimine katılsalar bile otomasyon sistemine işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.
 2. Ders denkliği onaylanan öğrencilerin durumları Fakültenin web sayfasında ilan edilecektir. Öğrenci gideceği Üniversite tarafından denklik onay formu istenmesi durumunda, Fakültenin web sayfasında ilan edilen onay listesini kullanacak, ayrıca onay belgesi verilmeyecektir
 3. Birden            fazla üniversiteye müracaat edecek olan öğrenciler, birinci sayfada bulunan tablonun yetersiz kalması durumunda, birinci sayfanın altında yer alan tabloları doldurarak tek bir form olarak mail atacaklardır. Formda değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin önceki formları iptal edilecek, onaylama işlemi gönderilen son form üzerinden yapılacaktır. Birbirinden farklı birden fazla gönderilen formlar işleme alınmayacaktır.
 4. Form elektronik ortamda doldurulacak ve yine elektronik ortamda MS Word belgesi olarak e-posta eki şeklinde gönderilecek, fotoğraf olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır.
 5. Başvuru yapılırken Form ile birlikte e-devletten alınacak Transkript de teslim edilmelidir.
 6. Formda yer alan derse ait bağlantı örnek olarak konulmuş olup, denklik talep edilen derslere ait doğru link(lerin) verilmesi ve formda belirtilen kurallara uyulması mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir.
 7. Bir ders için yaz öğretimine izin verilip verilmemesi Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğine (m. 10-1-g) göre Fakültenin takdirindedir.

 

DEKANLIK

 

EK-1

BUÜ HUKUK FAKÜLTESİ

 

DERS KODU

SEÇİMLİK DERS ADI

DERS ADI

EKO1029

Bilgi İletişim Teknolojileri

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

IKT1021

İktisat

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

ULU1027

Uluslararası İlişkiler

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

SSY1025

Sosyoloji

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

CAL1026

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

HUK1022

Kamu Maliyesi

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

IKT1024

İktisadi Sistemler

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

IKT1030

Türkiye Ekonomisi

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

KAM1032

Kent Analizleri

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

ISL2017

İşletme

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

ISL1021

Muhasebe

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

ISL2030

Girişimcilik

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

TIP4017

Adli Tıp

Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders

 

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTE/FAKÜLTEDEN DERS ALACAKLAR İÇİN DERS DENKLİK İŞLEMLERİ

Yaz okulunda başka Üniversite ya da Fakültelerden ders almak isteyen Fakültemiz öğrencileri, Fakültemizden onay almak zorundadır.

Öğrenciler seçmek istedikleri dersler için Ders Denklik Formu doldurulmalı ve kayıtlı oldukları aşağıda belirtilen Fakültemiz öğrenci işleri mail adresine göndermelidir. Aşağıda belirtilen mail adreslerine sadece Yaz Okulu Ders Denklik talebi için mail atılmalı ve mailin konu kısmına YAZ OKULU DERS DENKLİK yazılmalıdır.

Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri Mail Adresi: yazokuluhukuk@uludag.edu.tr

 

Yaz Okulu Uygulamasında Kullanılacak Ders Denklik Formu için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Haz-2022 08:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Haz-2022 08:31]

Duyuru Görüntüleme : [21.153]