YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTİÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının aralarında işbirliği tesis ederek lisans üstü programlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurtiçi ortak eğitim ve öğretim programlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları ve verilecek diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ortak Diploma: İki üniversitenin müştereken verdikleri eğitim sonunda öğrencinin mezun olduğunu belirten ve her iki üniversitenin birlikte hazırladıkları diplomayı,
b) Öğrenci: Türkiye’deki iki yükseköğretim kurumunun işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,
c) Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurtiçi Ortak Programlar
Amaç, Yükseköğretim Kurulu Onayı, Öğrenci Kabulü, Eğitim Süreleri ve Diplomalar

Ortak programların amacı
                MADDE 5 – (1) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermek amacını taşır.
Yükseköğretim kurulu onayı
                MADDE 6 – (1) Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu bir protokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.
Ortak programlara öğrenci kabulü
                MADDE 7 – (1) Yüksek lisans veya doktora ortak programlarına kabul edilecek öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.
(2) Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde belirtilir.
Öğrenim ücretini ödeme usulü
                MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir. Bu ücretlerle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
Eğitim süreleri, akademik başarısızlık
                MADDE 9 – (1) Ortak  yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri, akademik başarısızlık için ve başka nedenlerle taraf kurumlardan herhangi birisiyle öğrencilik ilişkisi kesilmesi hususlarında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Ortak diploma
MADDE 10 – (1) İki Türk yükseköğretim kurumunun birlikte yürütecekleri bir ortak program; yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir. Öğrenciler, ortak diplomaya yönelik ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diploma almaya hak kazanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Programların İşleyişi
Müfredat, Not Sistemleri, Azami Süreler, İzinler ve Yatay Geçiş

Müfredat
                MADDE 11 – (1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındaki bölüşümü iki yükseköğretim  kurumunun arasındaki Protokolde belirtilir.
                Not sistemleri
                MADDE 12 – (1) Ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.
İzinler
                MADDE 13 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.
Disiplin hükümleri
                MADDE 14 – (1) Öğrenciler eğitim için bulundukları her iki kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer hükümler
                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kendi mevzuatları ile Yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
                MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.921]