Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doktora

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri

Doktora Programına Başvuru Koşulları Değerlendirme ve Kabul

MADDE 9 – (1) Doktora programına başvuru koşulları şunlardır:

a) Aşağıda belirtilen diplomalardan birine sahip olmak:

1) Lisans (bütünleştirilmiş doktora için) veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almak.

2) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

3) Eczacılık ve Fen Fakültesi diplomasına sahip olanlardan Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi alanlar.

b) Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan veya eşdeğerine sahip olmak.

c) Başvurulan programın puan türünde yüksek lisans mezunlarının ALES’ten en az 55, lisans mezunlarının en az 80 standart tam puan almış olmaları gerekir. Senato, ALES ve Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların puanlarını yükseltebilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dalları için başvurularda, ALES puanı aranmaz. Ancak, bunlar için Senato ALES puanı aranmasına ve düzeyine karar verebilir.

ç) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

d) Adaylardan başvuru için istenmesi halinde sağlaması gereken belgeler (Referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Senato, ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre kabul sıralaması yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. Bu  takdirde lisans diplomasıyla başvuranlar için ağırlıklar ALES notu %50, lisans notu % 20, mülakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES notu %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlardan lisans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

b) Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

ç) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Temel Tıp Bilimleri doktora programına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul

MADDE 10 – (1) Temel Tıp Bilimleri doktora programına başvuru koşulları şunlardır:

a) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olması.

b) Tıp Fakültesi mezunlarının en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları. Temel Tıp Puanı veya ALES’ten hangisine göre başvurulacağını ve puan düzeyini Senato belirler. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 standart puandan aşağı olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

ç) Adaylardan başvuru esnasında, ayrıca istenmesine karar verilen belgeler (Referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar, vb.), her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

d) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak. Bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Sadece Temel Tıp Puanı veya sadece ALES puanına göre sıralama yapılmasına Senato karar verebilir.

b) Tıp Fakültesi mezunları için kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız Temel Tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak üzere Temel Tıp Puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES veya TUS temel tıp puanı % 50, yüksek lisans puanı %20, mülakat notu %30 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senatoca ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece sıralama, ALES puanı %50’den az olmamak koşuluyla lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucuna göre yapılır. Bu takdirde ALES puanı % 50, lisans notu %20, mülakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES puanı %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlardan lisans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp programları için temel tıp notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

e) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Programın Amacı

MADDE 50 – (1) Doktora programının amaçları aşağıdakilerden oluşur:

a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak.

b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması özelliklerine haiz olmasını sağlamak.

c) Tez konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü için uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü için uluslararası indekslere giren veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ulusal hakemli dergilerden birinde yayımlanmak suretiyle üniversitenin yayın performansını artırmak.

Programın Kapsamı

MADDE 51 – (1) Doktora programının kapsamıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Tezli Yükseklisans  derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamalarında birer adet seminer,  yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak  kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.

c) Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda; tezli yüksek lisans derecesi olanlar için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240-300 AKTS olarak planlanır.

(2) Doktora dersleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden de seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır. Enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda da danışmanın önerisiyle öğrenciye yönetim kurulunca lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans veya yüksek lisans düzeyinde en fazla üç ders de aldırılabilir. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Programın Süresi

MADDE 52 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programını belirlenen azami süre içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini  başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Doktora programı tez izleme komitesinin olumlu görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile en erken; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde altıncı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenlerde dokuzuncu yarıyıl sonunda tamamlanabilir.

(5) Lisans derecesiyle doktora programına kayıtlı olan öğrenci, en az ilk iki yarıyılın derslerini başarmış ve ilgili yüksek lisans programında öngörülen kredili ders yükünü tamamlamış olması kaydıyla, danışmanının olumlu görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve yönetim kurulu kararıyla aynı anabilim dalı tezli yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci bu şartlara bağlı olarak doğrudan yüksek lisans tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş başvuruları en geç dördüncü yarıyıl başına kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci bu noktadan itibaren tezli yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmesi halinde tezli yüksek lisans mezunu olur.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde varsa aynı isimli programlar arasından kendilerine “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel bilgiler ve doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asıl ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşturulur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü tarafından jürinin görevlendirme yazıları, yönetim kurulu kararı ve sınavla ilgili belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderilir. Öğrenci konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Danışman dışındaki jüri asıl üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri oluşturulur.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim/anasanat dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da sınav yeri, tarihi ve başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini sınavdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için ise üyelerin oybirliği/oyçokluğunun kararı gerekir. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir.

(7) Sınav evrakları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(8) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

(9) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, Mesleki Eğitim Derslerinden “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini alır. Ancak, danışmanın önerisi ile bu dersler yeterlik sınavından önce de alınabilir. Mesleki eğitim dersleri kredili olarak okutulur ancak, kredisi sıfır kabul edilir ve toplam krediye dâhil edilmez. Başarı notu, G veya K olarak verilir ortalamaya dâhil edilmez. Önceden bu dersleri alıp başarılı olanlar derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin doktora tez savunmalarına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları şarttır.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi arasında farklılık olması halinde anabilim/anasanat dalı kurul kararına göre uygulamaya devam edilir.

(2) Tez izleme komitesi; danışman tez izleme komitesinin doğal üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden biri aynı anabilim/anasanat dalından, diğer üye ise farklı anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir. Tez danışmanı aynı zamanda tez izleme komitesinin başkanıdır. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili enstitüce şekli belirlenmiş yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez önerisinin kabul veya reddine oybirliği/oyçokluğuyla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisinin değerlendirildiği toplantıyı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, tez izleme komitesi kararını bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre inceler ve tez konusunu karara bağlar. Enstitü yönetim kurulu gerekli görmesi halinde, gerekçeleri ile birlikte düzeltme talep edebilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman atanmasını isteme ve tez konusunu değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi de oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeni tez önerisi savunmasına alınır.

Tez izleme komitesi raporu

MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemindeki tez çalışmalarını değerlendirmek üzere dönemlerin sonunu takip eden bir ay içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay öncesinden komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından oy çokluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen sürelerde rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komitenin kararı anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç gün içerisinde enstitüye iletilir.

(2) Tez çalışmasının, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve/veya yeni bir tez konusu belirlenir.

(3) Tez İzleme Komitesince tez konusu ve/veya ad değişikliği yapılmasının teklif edilmesi halinde, komitece “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara bağlanır.

Doktora jürisinin belirlenmesi ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 57 – (1) Tez çalışması tamamlandığında, enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tezin ciltsiz bir kopyası, yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin beyan formuyla birlikte danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir. Enstitü tezin daha önce kabul edilen tez konusu önerisine, enstitünün yazım kurallarına ve formdaki belirtilen hususların uygunluğunu inceler ve sonucunda uygun olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.

(2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili özgün bir makalenin bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen dergilerde yayınlanması veya yayına kabul edilmesi şarttır. Yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Değerlendirme 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre yapılır.

(3) Tezin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağladığının tespit edilmesi halinde; danışman önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle; enstitüye tez jürisi bildirilir. Jüri, tez izleme komitesi dâhil beş kişiden oluşur. İki öğretim üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden ve aynı nitelikteki iki yedek üyeden oluşur. Önerilen tez jürisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(4) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma sınavı anabilim/anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılamaması durumunda, dışarıdan görevlendirilen yedek üye davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri oluşturulur.

(6) Sınav, 60-120 dakika arasında tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sorular tutanak altına alınır. Sınav dinleyicilere açık olur, ancak dinleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oybirliği/oyçokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Kararın red veya düzeltme olması halinde jüri üyeleri görüşlerini kişisel raporlarında ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtirler. Jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir. Enstitü, düzeltme veya red kararlarında jüri tarafından belirlenen düzeltilmesi istenen hususları veya red gerekçelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(7) Tezin kabul edilmesi halinde “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(8) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise, “Tez Adı Değişikliği Önerisi Formu” doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir. Tez adı değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(9) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilir. Tez, bu süre sonunda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar savunulur. Savunma sınavında tezi reddedilen öğrenciye yeniden danışman ile tez izleme komitesi atanır ve/veya yeni bir tez konusu belirlenir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların talepleri halinde bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Doktora diploması

MADDE 58 – (1) Mezun öğrenciye “Doktora Diploması” verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrencilerden; ciltli iki adet tez çalışmasını, PDF formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve ilişik kesme evraklarını enstitüye ve ayrıca jüri üyesi kadar sayıdaki ciltlenmiş tez çalışmasını anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim ederek işlemlerini tamamlayanlara diplomanın verilmesi esastır.

(3) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.