Yüksek Lisans

 Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmak zorundadır.

b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarın enstitülerdeki yüksek lisans programlarında anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES belgesi aranmaz.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorundadır.

e) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

f) Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli yüksek lisans programları için de geçerlidir. İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 30 krediden fazla olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etkinlik yapmış olmak zorunludur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ve tez çalışması

MADDE 28 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yüksek lisans tez konusu/adı önerisi veya değişikliği Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca; Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde ise anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye önerilir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının; Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülülerinde anabilim dalı/anasanat kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değiştirilebilir.

(4) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının, Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde anabilim dalı kurulunun teklifiyle enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara bağlanır.

(5) Dersler tamamlandıktan sonra en az bir yarıyıl geçmeden tez teslim edilemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda tez çalışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

d) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise jürice tez adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı anabilim dalında açılan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 35 krediden ve 120 AKTS’den fazla olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [195.451]