Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yüksek Lisans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları Değerlendirme ve Kabul

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak. ALES 55 standart puanı senatoca yükseltilebilir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda ALES’e girme şartı aranmaz.

c) Adaylardan başvuru esnasında, ayrıca istenmesine karar verilen belgeler (Referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar, vb.), her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

ç) Programlar bakımından hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Aranan yabancı dil bilgisi düzeyi her başvuru dönemi başında senato tarafından kararlaştırılır ve ilanda belirtilir. Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece Merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından (UÜDS) en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur. Belirtilen bu 50 puanlık yabancı dil başvuru koşulunu sağlayamayanlar için bu Yönetmeliğin 23. maddesi uygulanmasına Anabilim Dalları talepleri ve Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilebilir.

d) Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorunludur.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Senato, ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının sadece ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50 den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır.

b) Senatoca aksine karar verilmedikçe, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda sıralamaya esas alınacak adaylarda başarı notu; lisans not ortalamasının %25’i, yetenek ve mülakat sınavlarında en az 70 puan almak koşuluyla % 50’si, mülakatın %25’i alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

ç) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalı programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Programın Amacı

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve tez çalışmasının ilgili enstitünün belirlediği ve Senatonun onayladığı tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmasını sağlamaktır. Yüksek lisans tez konusuyla örtüşen tam metin özgün bir makalenin ulusal ve/veya uluslararası indekslere giren dergilerden birinde yayımlanmasının teşvik edilmesi esastır.

Programın Kapsamı

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda 90-120 AKTS olarak planlanır.

(2) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda danışmanın önerisiyle krediye sayılmamak koşuluyla öğrenciye yönetim kurulunca lisans düzeyinde daha önceden alınmaması koşuluyla lisans düzeyindeki en fazla iki ders aldırılabilir.

Programın Süresi

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez Konusunun Belirlenmesi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, alanıyla ilgili bir konuda bilimsel niteliklere haiz bir tez hazırlamak zorundadır. Sanat dallarında, bir sanat eseri yapımı veya bir konser ile birlikte bu çalışmalara ilişkin bir yazılı çalışma metni tez konusu olarak verilir.

(2) Birinci yarıyıl programını ve ders aşamasındaki seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin, danışmanı gözetiminde belirlenen tez konusu anabilim/anasanat dalı kurulu teklifiyle enstitüye sunulur. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir.

(3) Tez konusu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak anabilim/anasanat dalı kurulu teklifiyle enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara bağlanır. 

Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Dersler tamamlandıktan sonra en az bir yarıyıl geçmeden tez teslim edilemez.

(2) Danışman, Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak en geç Temmuz ayında ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak da en geç Ocak ayında tez öğrencisinin çalışmalarıyla ilgili birer tez gelişme raporu hazırlayarak ilgili enstitü müdürlüğüne verir. Danışman, tez gelişme raporunda öğrencinin çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Tez gelişme raporunun iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde öğrenciye yeni bir danışman atanır ve/veya tez konusu değiştirilir. Tez yazımına başlanması halinde son gelişme raporu düzenlenir ve yazıma geçildiği bu raporda belirtilir. Tez yazımında ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uyulur.

(3) Tez çalışması tamamlandığında tezin ciltsiz bir kopyası, tez yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin form ile birlikte danışman tarafından anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez çalışması anasanat dalının uygulamasını içerecek şekilde olması halinde eserle ilgili bir metin öğrenci tarafından hazırlanır. Çalışmanın tamamlanmasının tez danışmanı tarafından kabul edilmesi halinde, çalışma metni, varsa resim, slayt, çizim, taşınabilir uygulama eseri ve benzeri araçlarla desteklenerek bir kopyası anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye teslim edilir. Sanat eseri taşınamayan bir uygulama ise jüri tarafından yapıldığı yerde değerlendirilir.