English

 

ELN5102 Gelişmiş Mikroişlemciler (3-0-0)

Mikroişlemci mimarilerine genel bakış, 80xx ve Pentium serisi işlemcilerin temel mimari yapısı, Pin konfigürasyonları, Kesme işlemleri, Sayfalama işlemi, Cache hafıza erişim yöntemleri, Korumalı mod yapısının incelenmesi, Adresleme modları ve komut yapılarının incelemesi, Assembler programlama, BIOS ve DOS programlama, Bilgisayar mimarisi: Temel erişim yöntemleri ve Bus yapıları, Çevre birimlerinin incelenmesi ve erişimleri, Pentium serisi işlemcilerin mimari yapıları, İşlemcilerin gelişimleri.

 

ELN5201 Mikrodalga Tekniği (3-0-0)

Elektromanyetik teoriye giriş, Maxwell denklemleri, Elektromanyetik dalga denklemleri, Düzlemsel dalga çözümleri, Elektromanyetikte güç ve enerji, Elektromanyetik dalga kırılma ve yansıma, Transmisyon hat teorisi, Transmisyon hat parametreleri, Transmisyon Hat denklemleri, Smith abağı, Empedans adaptasyonu, TEM, TE ve TM dalga modları, Dikdörtgen ve silindirik dalga kılavuzları, Yüzey dalgaları, Stripline, Mikroşeritler, Transverse rezonans tekniği.

 

ELN5202 Mikrodalga Devreleri (3-0-0)

Mikrodalga devrelerinde akım ve gerilim kavramları, Eşdeğer devre empedans ve admitans matrisleri, S-parametreleri, ABCD matrisi, İşaret akış grafiği, Mikrodalga devrelerinde süreksizlikler ve modal analiz, Dalga kılavuzlarının uyarılması, Elektrik ve manyetik akımlar, Empedans uydurma ve ayarlama, Smith abağı kullanımı, Tek ve çift stubla empedans uydurma, Empedans uydurma dönüştürücüleri, Mikrodalga rezonatörleri, Mikrodalga devre elemanları.

 

ELN5203 RF Devre ve Sistemlerin Analiz ve Tasarımı (3-0-0)

RF ve kablosuz teknolojilere giriş, RF tasarımında temel kavramlar, Transmisyon hat teorisi, Mikroşeritler, S-parametreleri, Empedans uydurma, Yüksek frekanslarda transistorler, Küçük işaret kuvvetlendirici tasarımı, Yüksek frekans güç kuvvetlendiricileri, Osilatörler, Spektrum analizör ve uygulamaları, Gürültü ölçümleri, Network analizör.

 

ELN5204 Mikrodalga Sistem Mühendisliği (3-0-0)

Kablosuz sistemlere giriş, Mikrodalga devreleri ve hatları, Mikrodalga sistemlerinde bozulma ve gürültü, Kablosuz sistemlerde antenler ve propagasyon, Filtreler, Yükselteçler, Karıştırıcılar, Tranzistörlü osilatörler modülasyon teknikleri, Alıcı tasarımı.

 

ELN5205 Elektromanyetikte Yüksek Frekans Metotları I (3-0-0)

Asimptotik seriler, İntegrallerin asimptotik değerlendirilmesi, Helmholtz-Kirchoff integralinin versiyonları: Sınır Kırınım Dalgası Teorisi (TBDW) ve Fiziksel Optik (PO) Yöntemi, Kırınımın Fiziksel Teorisi (PTD) ve Düzeltilmiş Fiziksel Optik Yöntemi (MTPO) ve tüm bu tekniklerin uygulamaları.

 

ELN5206 Radar Sistemleri (3-0-0)

Radar sistemlerin analiz ve tasarımı, Radar denklemi ve sistem parametreleri, Sürekli (CW) ve Frekans modüleli (FM) işaret radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları, Radar sisteminin bileşenleri, Radar kesit alanı ve hedef karakteristikleri, Radar işaret işleme yöntemleri, Gürültülü fon içinde sinyal sezimi, Çözünürlük, Karmaşa bastırma (clutter rejection), Darbe sıkıştırma, Yapay açıklıklı radar, Hedef takip ve tarama radarları, HF(OTH) radarları.

 

ELN5207 Elektromanyetizma Kuramının Esasları (3-0-0)

Simetrik halde Maxwell denklemleri. Elektriksel ve manyetiksel polarizasyon kavramları. Ortam tanım denklemleri. Toplamsallık ve karşıtlık ilkeleri. Elektromanyetik alanların sınıflandırılması. Kinematik teoremler ve Maxwell denklemlerinin integrasyonu. Elektromanyetik potansiyeller. Enerji ve güç bağıntıları. Farklı ortamlarda dalga denklemleri. Elektromanyetik alanlara ilişkin temel varsayımlar: yükün korunumu ve başlangıç/sınır koşulları. Ayrıt ve radyasyon koşulları. Empedans sınır koşulları. Elektromanyetik alanlara ilişkin varlık ve teklik teoremleri. Görüntü yöntemi. Eşdeğerlik ve karşıtlık ilkeleri.

 

ELN5208 Elektromanyetikte Yüksek Frekans Metotları II (3-0-0)

Geometrik Optik (GO): Luneberg-Kleine açılımı, Eikonal ve transport denklemleri, Işın yolları, Genlik ve faz fonksiyonu, Yansıyan alanlar, Kırınımın Geometrik Teorisi (GTD): Huygens’ prensibi ve Keller’in orijinal GTD si, Kırınımın Uniform Teorisi (UTD), Uniform Asimptotik Teori (UAT), Kırınım problemleri için Heuristic yaklaşım ve tüm bu tekniklerin uygulamaları.

 

ELN5209 İleri Anten Teorisi (3-0-0)

Eşdeğerlik prensibi ve açıklıktan ışıma. İki boyutlu Fourier dönüşümü ile uzak alan hesabı. İnce antenler ve dizileri, özel ince antenler, öz ve ortak empedans, kazanç. Transmisyon borularının açıklığından ışıma. Mikroşerit antenler ve dizileri. Sektörel ve konik horn antenler. Parabolik reflektör antenler. Propagasyon: yüzey dalgaları, troposfer dalgaları, iyonosfer dalgaları.

 

ELN5210 Özel Fonksiyonlar (3-0-0)

Gamma fonksiyonu özellikleri ve uygulamaları. Beta fonksiyonu özellikleri ve uygulamaları. Hata fonksiyonu, Üstel integraller, Sinüs ve Cosinüs integralleri. Frensel sinüs ve cosinüs integralleri, Asimptotik açınımlar. Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Bessel fonksiyonları ve özellikleri. Hankel fonksiyonları, Düzeltilmiş Bessel fonksiyonları. Bessel fonksiyonları kullanılarak sınır değer problemlerinin çözümleri. Legendre polinomları ve özellikleri. Legendre polinomları kullanılarak sınır değer problemlerinin çözümleri. Hermite, Laguerre, Chebyshev ve Jacobi polinomları ve özellikleri.

 

ELN5301 Optoelektronik Devreler (3-0-0)

Optoelektronik devreleri oluşturan elemanlar (LED’ler, yarıiletken lazerler, LED dizileri, fotodirençler, fotodiyotlar, fototranzistörler, çok elemanlı fotoalıcılar), LED’li devreler, Yarıiletken lazerli devreler, Çok LED’li devreler, LED’li devrelerin analizi, Fotoalıcılı devrelerin analizi, Gürültü, Optoküplörlü devrelerin analizi, Optoelektronik devrelerin uygulama örnekleri.

 

ELN5302 Optoelektronik Dönüştürücüler (3-0-0)

Optoelektronik dönüştürücülerin sınıflandırılması, Optoelektronik dönüştürücülerin yapısında kullanılan optik elemanlar, Işın vericiler ve fotoalıcılar, Optoelektronik dönüştürücülerin genel blok şemaları, Işın verici-ortam-fotoalıcı, Işın verici-etkene duyarlı optik eleman-fotoalıcı, Optoelektronik dönüştürücülerin çeşitleri ve geliştirme prensipleri, Elektrik olmayan birimi fotosinyale dönüştürme metotları, Işın kaynakları, Işın kaynaklarının geliştirilmesi ve analizi, Işın algılama yöntemleri ve fotosinyale dönüştürülmesi, Fotosinyalin oluşturulması, kuvvetlendirilmesi ve işlenmesi, Gürültünün fotosinyale etkisi.

 

ELN5303 Biyoelektrik I (3-0-0)

Biyoelektrik potansiyellerin oluşumu, Membran elektriksel özellikleri, Eşik-altı membran dinamikleri ve elektriksel eşdeğer devresi, Temel biyofizik kuramlar: Fick yasası, Einstein ilişkisi, Uzay yük nötrlüğü, İletim: Sürüklenme akımı, Difüzyon akımı, Donan dengesi, Goldman denklemleri, Membran potansiyelinin zamanla değişimi, Aksiyon potansiyelleri, Hodgkin-Huxley modeli, Gerilim-kontrollü iyon kanallarının modellenmesi, Membran potansiyel dinamiklerinin bilgisayar benzetim yaklaşımları, Aksiyon potansiyellerinin propagasyonu, Eşik-altı iletim ve elektriksel eşdeğer modeli, Kablo denklemleri ve pasif iletim, aktif iletim modelleme yaklaşıklıkları.

 

ELN5304 Biyoelektrik II (3-0-0)

Biyoelektrik potansiyellerin oluşumu, Membran elektriksel özellikleri, Eşik-altı membran dinamikleri ve elektriksel eşdeğer devresi, Temel biyofizik kuramlar: Fick yasası, Einstein ilişkisi, Uzay yük nötrlüğü, İletim: Sürüklenme akımı, Difüzyon akımı, Donan dengesi, Goldman denklemleri, Membran potansiyelinin zamanla değişimi, Aksiyon potansiyelleri, Hodgkin-Huxley modeli, Gerilim-kontrollü iyon kanallarının modellenmesi, Membran potansiyel dinamiklerinin bilgisayar benzetim yaklaşımları, Aksiyon potansiyellerinin propagasyonu, Eşik-altı iletim ve elektriksel eşdeğer modeli, Kablo denklemleri ve pasif iletim, aktif iletim modelleme yaklaşıklıkları.

 

ELN5401 İleri Sayısal Sinyal İşleme (3-0-0)

Sinyaller ve sinyal işleme, Sinyal ve sistemlerin zaman bölgesinde gösterimi, Sinyal ve sistemlerin frekans bölgesinde gösterimi (DTFT, DFT, z dönüşümü), Sürekli zaman sinyallerinin sayısal işlenmesi (A/D ve D/A çeviriciler), Sayısal filtre yapıları (FIR, IIR), Sayısal filtre tasarımı, Çok oranlı sayısal sinyal işleme.

 

ELN5402 Rasgele İşaret Analizi (3-0-0)

Olasılık ve rasgele değişkenlerin gözden geçirilmesi, Rasgele süreçler ve diziler, Rasgele girişlere lineer sistemlerin cevabı, Bazı önemli rasgele süreçler (Gauss, ARMA modeli, Markov ve Poisson), Sinyal sezimindeki uygulamalar, Lineer en küçük ortalama karesel hata (MMSE) filtreleme (Lineer MMSE, Kalman Filtresi, Wiener Filtresi).

 

ELN5403 Mobil Haberleşme Sistemleri (3-0-0)

Çok yollu sönümleme kanalları, Sönümleme türleri, Kanal modelleri ve parametreleri, MIMO kanallar, Uzay zaman kodlama, Seçici ve seçici olmayan kanallardan sayısal iletim, Kanal kapasitesi, Ortak ve komşu kanal girişimi, Çeşitleme yöntemleri, İşbirlikli çeşitleme.

  

ELN5404 Enformasyon Kuramı (3-0-0)

Enformasyon ve entropi kavramı, Entropi oranı, Ayrık belleksiz kaynak ve kanallar, Asimptotik eşbölüm özelliği, Büyük sayılar yasası, Tipik diziler, Kayıpsız kaynak kodlama teknikleri, Kraft eşitsizliği, Veri işleme, Kanal kodlama teoremi ve kanal kapasitesi, Birleşik tipik diziler, Oran bozulma fonksiyonu, Network enformasyon kavramları.

 

ELN5405 Sayısal Haberleşme Sistemleri (3-0-0)

Temel bilgiler, Bant geçiren sinyallerin temsili, Sinyal uzayı, Optimum alıcılar, AWGN kanalında sayısal modülasyonların hata olasılıkları, Temel bant veri iletimi, Kanal denkleştirme, Eş zamanlama.

 

ELN5406 Radyo Haberleşme Sistemleri (3-0-0)

Sönümleme kanallarında kodlama, Yayvan spektrum modülasyonu, RAKE tipi alıcılar, OFDM, MIMO sistemler, Çok kullanıcılı haberleşme, SDMA, işbirlikli ve bilişsel çeşitleme, Broadcast ve girişim kanalında kodlama yöntemleri.

 

ELN5407 Optik Fiberli Algılayıcılar (3-0-0)

Optik fiberlerin iletim karakteristikleri, Optik fiberli algılayıcılarda kullanılan ışın vericiler, Foto alıcılar ve modülatörler, İnterferometrik algılayıcılar, Yoğunluk modüleli algılayıcılar, Faz modüleli algılayıcılar, Kutuplanma modüleli (polarimetrik) algılayıcılar, Dağınık optik fiberli algılayıcılar, Fiber Bragg ızgaralı algılayıcılar, Optik fiberli algılayıcı dizileri ve Telemetri sistemleri.

 

ELN5408 Sayısal Televizyon Teknolojisi ve Standartları (3-0-0)

Analog ve sayısal televizyon tekniği:Rresim korelasyonu, Bilgi içeriği, Görüntü sistemlerinin temel blokları; MPEG-2 standartı ve MPEG-2 sistemleri; Ses kodlaması: MPEG-1 Katman I, II kodlayıcılar ve kod çözücüler, MPEG-2, Dolby AC-3 kodlama yöntemi, Kodlayıcılar ve kod çözücüler; Sayısal televizyon kanal kodlaması ve modülasyon, ATSC ve DVB; Streoskopik HDTV; Üç boyutlu görüntü oluşturma, Yakalama ve algılama sistemleri; Sayısal hologramların sıkıştırılması; Üç boyutlu görüntü güvenliği.

 

ELN5409 Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri (3-0-0)

Optik fiberli haberleşme sisteminin temel modülleri, Optik fiber tipleri, Işın optiği ve elektromanyetik dalga teorisinin optikte kullanımı, Optik dalga kılavuzlarında mod teorisi, Tek modlu ve çok modlu fiberler, Gradyan indisli fiberler, Optik fiberli iletimde zayıflama, Optik fiberli iletimde dispersiyon, Tek modlu ve çok modlu fiberlerde tasarım optimizasyonu, Işın vericilerin teorik temelleri, LED’ler, Lazer diyotlar, fotoalıcılar, Optik alıcının çalışma prensipleri, Sayısal iletim sistemleri, Analog sistemler.

  

ELN5410 Yüksek Hızlı Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri (3-0-0)

Yüksek hızlı optik fiberli haberleşme sistemlerine giriş, Sistem mimarileri, Erişim ağları ve yerel alan ağları: FFOL, Gigabit Ethernet, Uzak mesafe haberleşme sistemleri: Şehirlerarası, denizaltı ve kıtalararası sistemler, Yüksek hızlı optik fiberli haberleşme sistemlerinde tasarım kriterleri, Optik kuvvetlendiriciler: Yarıiletken kuvvetlendiriciler, Raman kuvvetlendiriciler, EDFA kuvvetlendiriciler, Çok kanallı sistemler: WDM ve DWDM sistem mimarileri, sistem modülleri, Çok kanallı sistemlerde çoğullama teknikleri, Koherent haberleşme sistemleri: Temel kavramlar, algılama teknikleri, modülasyon ve demodülasyon yöntemleri, alıcı tipleri, performans kriterleri, Yüksek hızlı optik fiberli haberleşme sistemlerinde dispersiyon yönetimi, PMD olayı ve kompanzasyonu.

 

ELN5411 Yerel ve Metropolitan Alan Ağları (3-0-0)

Yerel ve metropolitan alan ağlarına giriş, Ethernet, Fast Ethernet, AnyLAN, Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Ethernet, FDDI, FDDI-II, FFOL, Fiber Kanal, DQDB, XDSL, WLAN ağ standardları, Topolojileri, Mimarileri, Katmanları, Hizmet tipleri ve Uygulama örnekleri.

 

ELN5412 Durum-Uzayı ve Doğrusal Sistem Teorisi (3-0-0)

Temel sistem özellikleri, Sürekli ve ayrık zamanlı sistemlerin transfer fonksiyonları, kararlılık, Durum-uzayı gösterimi, Durum denklemleri (sürekli ve ayrık), Durum denklemlerinin çözümü, Sistem eşdeğeri, Kanonik formlar, Gerçeklemeler, Kararlılık, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik rank testleri, Doğrusal geribeslemeli kontrol, Durum geribeslemesi ile kutup yerleştirme, Deadbeat cevabı, Gözlenmiş durum geribeslemesi, Gözleyici tasarımı, Servo sistemler.

 

ELN5413 Haberleşme Ağları Tasarım ve Yönetimi (3-0-0)

Haberleşme ağlarının planlanması ve tasarımı, Ağ performansının tayini, Hizmet kalitesi, Haberleşme ağlarının yönetim prensipleri ve teknolojileri; OSI yönetim protokolleri, Konfigürasyon yönetimi, Performans yönetimi, Hata yönetimi, İnternet yönetimi, SNMP, ATM yönetimi, ADSL yönetimi, Hizmet entegrasyonu.

 

ELN5414 Fotonik ve Optik Anahtarlama Yöntemleri (3-0-0)

Fotonik ve optik anahtarlamaya giriş, Optik uzay anahtarlama elemanları, Tamamen optik anahtarlar, Soliton anahtarlar, Dalgaboyu domeninde anahtarlama, Zaman domeninde anahtarlama, Optik paket anahtarlama yöntemleri, GMPLS protokol yapısı, Patlamalı optik anahtarlama yöntemleri.

 

ELN5415 Nesne Tanıma (3-0-0)

Çok boyutlu olasılık yoğunluk fonksiyonları, Doğrusal ve doğrusal olmayan ayırt etme fonksiyonları, Parametre kestirimi, Maximum Likeli-hood parametre kestirim yöntemi, Bayes eğiticili öğrenme yöntemi, Eğiticisiz öğrenme algoritmaları, Yapay sinir ağları ve eğiticisiz öğrenme yöntemleri, Özellik vektörü çıkarım teknikleri, Kümeleme algoritmaları, Yarışmacı yapay sinir ağları ve istatistiksel nesne tanıma ilişkisi, Görüntü tanıma ve ayırt etme teknikleri.

 

ELN5416 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı (3-0-0)

Stokastik sinyaller, Stasyonerlik, AR, MA, ARMA sinyal modelleri, Stokastik sinyallerin güç spektrumu, En küçük kareler yöntemi, Lineer kestirim, Wiener filtre teorisi, LMS, NLMS, APA adaptif algoritmaları, Kalman filtre teorisi, RLS adaptif algoritması, Non-lineer adaptif sinyal işleme, Volterra filtreleri.

 

ELN5501 İleri Mühendislik Matematiği I (3-0-0)

Birinci dereceden diferansiyel denklemler, İkinci ve daha yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri.

 

ELN5502 İleri Mühendislik Matematiği II (3-0-0)

Matrisler, Vektörler, Determinantlar, Lineer denklem sistemleri, Matris özdeğer problemleri, Vektörlere ilişkin türev analizi, Vektörlere ilişkin integral analizi.