English

 

ELN6201 İleri Mikrodalga Tekniği (3-0-0)

Transmisyon hat teorisi, Dikdörtgen ve dairesel kesitli dalga kılavuzları, Dielektrik kılavuzlar, Rezonatörler, Planar mikrodalga devreleri, Mikrodalga devre analizi, Empedans ve admitans parametreleri, Saçılma parametreleri, S parametre ölçümü ve Network analizör, Empedans uydurma, Pasif mikrodalga devreleri analiz ve tasarımı, Bölücüler, Yönlü kuplörler, Zayıflatıcılar, Faz kaydırıcılar, Periyodik yapılar, Mikrodalga filtreleri, Ferrit ortam ve elemanların analizi, Mikrodalga tüpleri.

 

ELN6202 İleri Radar Tekniği (3-0-0)

Radar temelleri, Detekiyon ve ölçme, Radarda olasılık kavramları, Sürekli işaretler, Gaussian gürültüsü ve ideal radar alıcısı, Radarda işaret işleme teknikleri, Darbeli radarlar, Darbelerin sıkıştırılması, Radarda propagasyon incelemesi, Yapay açıklıklı radar teknikleri, Radar sistemleri ve elemanları.

 

ELN6204 Elektromanyetizmada İntegral Denklem Teknikleri (3-0-0)

Hacim ve yüzey eşdeğerlik ilkesi, Boş uzay skaler ve dyadik Green fonksiyonları, Işıma integralleri, Hacim ve yüzey integral denklemleri, Moment yöntemi ve uygulamaları, Boş uzayda 2 ve 3 boyutlu cisimler için RKA hesapları, İnce tel integral denklemleri, Zaman domeninde elektromanyetik alanlara ilişkin integral denklemleri, İntegral denklem çözümüne dayanan elektromanyetizma yazılımları.

 

ELN6301 Optoelektronik Sistemler (3-0-0)

Optoelektronik sistemleri oluşturan elemanlar, Optik spektrum, Işığın modülasyonu ve demodülasyonu, Mercekler,Pprizmalar, Yansıtıcılar, Işık modülatörleri, Fiber optik bağlantılar, Monokromatik ve kuazimonokromatik ışın vericiler, Foto alıcılar, Işın vericilerin optik elemanlar ile adaptasyonu, Fotoalıcıların optik elemanlarla adaptasyonu, Optoelektronik sistemlerin geliştirme prensipleri, Optik kanal, Tek dalgalı tek kanallı optoelektronik sistemler,

 

ELN6302 Lazer Tabanlı Sistemler (3-0-0)

Lazerler, Lazer çeşitleri: gaz, sıvı, katı ve yarıiletken lazerler, Lazerlerin yapısı, Çalışma prensibi, karakteristikleri ve parametreleri, Lazer optiği, Lazer elektroniği, Lazer sürme teknikleri, Lazer tabanlı sistemler, Lazer tabanlı sistemlerin geliştirme prensipleri, Düşük güçlü yarıiletken lazerli ve yüksek güçlü lazerli sistemler, Fiber-optik lazerler, Lazerli uygulama örnekleri.

 

ELN6304 Biyoelektromanyetizma (3-0-0)

Vektör analizi, Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar, Membran biyofiziğine giriş, Aksiyon potansiyelleri, Hodgkin-Huxley modeli, Membran potansiyel dinamiklerinin bilgisayar benzetim yaklaşımları, Hacim kaynakları ve hacim iletken alanları, Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu, Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri, Hücre dışı alanlar, EKG ileri yön problemi, İnsan beyni elektrik alanları, Biyomanyetik ölçümler.

 

ELN6401 Kestirim Kuramı (3-0-0)

Giriş, En küçük değişintili yansız kestirim, Cramér-Rao sınırı, Genel en küçük değişintili yansız kestirim, En iyi lineer yansız kestirim, En büyük olabilirlik kestirimi, En küçük kareler, Moment metodu, Bayes kestirimi, Kompleks veri ve parametrelere genişletme.

 

ELN6402 Spektrum Kestirimi (3-0-0)

Spektrum kestirim problemi; Olasılık, Rastgele süreçler ve istatistiğin gözden geçirilmesi; Klasik (parametrik olmayan) spektrum kestirimi (periodogram, korelogram); Parametrik modelleme (AR, MA, ARMA); İstatistiksel kestirim (en büyük olabilirlik, en büyük entropi, en küçük değişinti); Sinüzoidal parametre kestirimi (SVD, Prony, MUSIC); Yüksek dereceli spektrum kestirimi.

 

ELN6403 Haberleşme Kuramı (3-0-0)

Sezinleme, Binary M-ary hipotez testi, Kestirim kuramı, Rastsal süreçlerin temsili, Karhunen-Loeve açılımı, Beyaz ve renkli gürültüde sinyal parametrelerinin sezinlenmesi ve kestirimi, Sürekli dalga şekillerinin kestirimi, Optimum doğrusal gerçeklenebilir işlemci, Wiener-Hopf denklemi ve çözümü.

 

ELN6404 Sayısal Modülasyon ve Kodlama (3-0-0)

Sayısal modülasyon türleri, PSK, MSK, FSK, QAM, CPM, Sayısal modülerli sinyallerin güç spektrumları, CPM kodlama, Lineer blok kodlar, cyclic kodlar: BCH ve RS kodlar, Konvolüsyonlu kodlar, Trellis kodlar, Turbo kodlar, LDPC kodlar, Uzay-Zaman Kodlama, ML ve MAP kod çözme, İteratif kod çözme.

 

ELN6405 Optik Fiberlerde Doğrusal Olmayan Olaylar (3-0-0)

Optik fiberlerin iletim karakteristikleri, Fiberde ışık darbesinin yayılımı, Grup hızı dispersiyonu (GVD), Öz faz modülasyonu (SPM), Optik solitonlar, Çapraz faz modülasyonu (XPM), Modülasyon kararsızlığı (MI), Polarizasyon etkileri, Uyarılmış Raman saçılması (SRS), Uyarılmış Brillouin saçılması (SBS), Dört dalga boyu karıştırma (FWM), Parametrik kuvvetlendirme ve ikinci harmonik oluşumu.

 

ELN6406 Doğrusal Olmayan Optiğin Haberleşmedeki Uygulamaları (3-0-0)

Fiber ızgaralar, Fiber kuplörler, Fiber interferometreler, Fiber kuvvetlendiriciler, Fiber lazerler, Optik fiberli haberleşmede doğrusal olmayan olaylar, Soliton sistemler.

 

ELN6407 Ses Sinyallerinin Sentez ve Analizi (3-0-0)

Ses sinyallerinin üretimi, Kısa-dönem Fourier analizi, Doğrusal öngörülü kodlama (LPC), Söz sentezleme, Konuşmacı tanımaya giriş, VQ, HMM, GMM, SVM gibi sınıflandırma teknikleri ve Konuşmacı tanımadaki uygulamaları.

 

ELN6408 Teletrafik Mühendisliği (3-0-0)

Teletrafik mühendisliğine giriş, Teletrafik teorisinin elemanları, Devre ve paket anahtarlamalı ağlarda trafik akışı ve olası problemler, Boyutlandırmada kullanılan istatistiksel tanımlamalar, Teletrafik dağılım modelleri, Kayıp ve gecikme sistemlerinin boyutlandırılması, Anahtarlamalı sistemlerde kayıp ve gecikme, Paket anahtarlamalı ağlarda kuyruklama, Tümleşik ses/veri dinamik yönlendirme ağlarında trafik optimizasyonu, Yönlendirme tablosu yönetimi, GMPLS tabanlı çok katmanlı dinamik yönlendirme ağlarında trafik optimizasyonu, Yönlendirme ve kapasite yönetimi için optimizasyon yöntemleri

 

ELN6409 İleri Anahtarlama Sistemleri (3-0-0)

Genişbant ISDN, ADSL, ATM ve ATM ağlarında anahtarlama, Anahtarlamalı ağ topolojileri, Anahtarlama sistemlerinde çekişme, Anahtarlamalı ağlarda performansın belirlenmesi, Karmaşıklık ve ölçeklendirebilirlik, Anahtarlama sistemlerinde trafik sorunları, Anahtarlama sistemlerinde kuyruklama, Anahtarlama sistemlerinde sıralama işlemi, Genişletilmiş anahtarlamalı ağlar, Rasgele sıralayıcılar ve rasgele sıralayıcı kullanan anahtarlar, Çoklu yayın anahtarları, Fotonik ve optik anahtarlama sistemleri.

 

ELN6411 Optik Anahtarlamalı Ağlar (3-0-0)

Optik ağların tarihsel gelişimi; Noktadan noktaya optik hatlar, SONET/SDH, çoğullama, optik TDM ve WDM ağlar, Optik anahtarlama yöntemleri ve uygulamalar, Optik alıcı ve vericiler, Optik filtreler, Optik anahtarlamalı ağlarda iletim karakteristikleri, Optik geniş alan ağları: GMPLS, Dalga boyu tahsisi, Fotonik yönlendirme, Optik akış anahtarlama, Patlamalı optik anahtarlama ve Optik paket anahtarlama, Optik metropolitan alan ağları: WDM halka ağlar ve Ringostar, Optik erişim ağları ve Optik yerel alan ağları: EPON, WDM EPON, Stargate, Gigabit Ethernet, Radio-over-fiber ağları

 

ELN6413 Kaos Kuramı ve Nonlineer İşaret İşleme (3-0-0)

Dinamik sistemler ve kaos, Dinamik sistemlerin karakterize edilmesi, Nonlineer sistem diferansiyel ve fark denklemleri, Nonlineer zaman serileri, Otokorelasyon fonksiyonu, Güç spektrumu, Farklı boyut yaklaşımları (Fraktal, Enformasyon ve Korelasyon boyutu), Faz Uzayı: Gecikme zamanının seçilmesi, Faz uzayının boyutunun belirlenmesi, Kaosun ölçülmesi: Lyapunov üstelleri, Bifurcation diyagramı, Surrogate data, Kaotik zaman serilerinin öngörüsü.

 

ELN6501 İleri Mühendislik Matematiği III (3-0-0)

Kompleks sayılar ve fonksiyonlar, Açı koruyan gönderim, Kompleks integral, Kuvvet serileri, Taylor serileri, Laurent serileri, Rezidü yoluyla integral alma.