Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Eğitim Amaçları ve Öğrenci Kazanımları

Eğitim Amaçları:

 

EA1. Program mezunları çevre mühendisliği ile ilgili tesis planlaması, projelendirilmesi, inşası ve işletimi alanlarının yanısıra çevre yönetimi ve çevre ölçüm hizmetleri gibi alanlarda çalışmak üzere kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda iş bulabilirler.

EA2. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında ilgili lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki kariyer yapabilirler.

EA3. Program mezunları çevre mühendisliği konularında müteşebbis olabilir, istihdam sağlayacak firma kurabilirler.

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeni Program Çıktıları:

 

i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi

birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik

problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme

becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama

becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,

belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım

yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için

gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının

incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve

yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel

çalışma becerisi.

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin

rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin

sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik

uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar

hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma

hakkında bilgi.

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik

üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;

mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.