Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Başarılarımız

PATENTLER

 

Doç. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANILDIĞI KURUTMA SİSTEMİ

Patent No: 2013/11364Y (Uludağ Üniversitesi bünyesinde ilk lisanslanan patent özelliğini taşımaktadır.)

İlgili Haberler

http://uludag.edu.tr/haber/view/2333

 http://www.uludagtto.com/haberler/tto-ile-akademik-bilgi-ekonomik-degere-donusuyor-ilk-lisans-sozlesmemizi-imzaladik

 

 

Prof.Dr.Seval Kutlu AKAL SOLMAZ ve Prof.Dr.Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Prof.Dr.Seval Kutlu AKAL SOLMAZ’ın yürütücülüğünde  tamamlanan “Fenton ve Foto-Fenton Esaslı Proseslerle Organofosforlu Pestisitlerin Gideriminin Araştırılması” konulu doktora tezi kapsamında,

Prof.Dr.Seval Kutlu AKAL SOLMAZ’ın kontrolünde ve Prof.Dr.Gökhan Ekrem ÜSTÜN’ün yardımcılığında Dr.Safiye Hilal AZAK tarafından geliştirilen “Akışkan Fotoreaktörü” İncelemesiz Patent Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

                                                                                            

 

 

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

Patent, TR 2013 02223 Antimon zenginleştirme cürufunu tehlikesiz hale getirme yöntemi.

 

 

Doç. Dr. Taner Yonar

Patent, TR 2009 08959 B, Zeytin Karasuyu Arıtımı İçin Bir Proses, Prof.Dr. Kadir KESTİOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Taner Yonar

 

 

PROJELER (Son 5 yıl)

 

Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi.2017. TÜBİTAK 1001. Fatma Esen,  M.Ertan Güneş,  Levent Aydın

 

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Atık Arıtma Çamurarının Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması.2016.U.Ü. TTO Ulusal . Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Tehlikeli Atık Yönetimi.TÜBİTAK 5000. Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU

 

‘İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım: Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler projesi’.2016.BTÜ Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAP projesi.Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kılınç Ürkmez, Doç.Dr.Gül Atanur, Prof.Dr.Feza Karaer, Saadet Hacısalihoğlu

 

Bursa’da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (PAH) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi ve Giderim Olanaklarının Araştırılması.2015. TUNİTAK 3001. Gizem EKER (Yürütücü), Melike Y. KILÇ (Araştırmacı)

 

Bütünleşik Kıyı Planlaması Kapsamında Bursa İli Kıyılarının Deniz Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi .2015.U.Ü. TTO. Yrd. Doç. Dr. Berrak EROL NALBUR,Yrd. Doç. Dr. Arzu TEKSOY , Yrd. Doç. Dr.Aslıhan KATİP

 

Bursa İlçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor.2015. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU,  Yrd.Doç.Sevil Çalışkan ELEREN, Bölümün öğretim Üyeleri

 

Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri.2015.TUBİTAK 1001. Prof. Dr. Yücel Taşdemir, Doç. Dr. Cevriye Mert, Doç. Dr. S. Sıddık Cindoruk, Doç. Dr. Fatma Esen

 

Bursa’da İç ve Dış Mekan Hava Örneklerinde Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) İncelenmesi.TUBİTAK 1002. 2015. Doç. Dr. Fatma Esen

 

Çamur Kurutma Sistemi Geliştirilmesi. 2014. U.Ü. TTO Ulusal. Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Hidrodinamik kavitasyon destekli yöntemler ile işlenmesi. 2014. TUBİTAK 3001.Doç.Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN

 

Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması. 2014. BEBKA Projesi. Yasemin Dere, Prof. Dr. Yücel Taşdemir (Danışman), Vahap Sınmaz, İlknur Yavuz,Ömer Şafak,Bukle Erman.

 

Karacabey Yeniköy’de Evsel Nitelikli Atıksuyu Arıtabilmek İçin Yapay Sulak Alan Araştırılması ve Geliştirilmesi. 2013. U.Ü. TTO.Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Atıklarımızla Yolculuk.2013.TÜBİTAK Toplum ve Bilim Projesi.Çevre Y.Müh. Yıldız Odaman CİNDORUK Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Sevil Ç. ELEREN, Yrd.Doç.Dr. ,  Nagihan Oğuz DURA

 

Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi.2013.TTO AR-GE Projesi.Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU

 

TR33 Bölgesi Bölgesel Çevre Politikası Geliştirilmesi Projesi.2013.Zafer Kalkınma Ajansı-UÜ. Prof.Dr.Feza Karaer, Doç.Dr.Serkan Gürlük

 

Uluabat Gölü Yapay Sulak Alanı Su Kalitesinin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Ar-Ge) Projesi.2013.Uludağ Üniversitesi, Uludağ Çevre Teknolojileri AR-GE Merkezi Projesi.Prof.Dr.Feza Karaer, Prof.Dr.Kadir Kestioğlu,   Doç.Dr.Ertuğrul Aksoy, Araş Gör.Saadet İleri,  Erdem Kestioğlu,  Can Çiçek, OSİB-Bursa II.Bölge Müd.

 

Koyun Ağılları Atmosferinde Amonyak (NH3), Metan (CH4), Hidrojen Sülfür (H2S) Ve Karbondioksit (CO2) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi: Çevresel Salım Ve Yayılım Modellerinin Geliştirilmesi Ve Olası Hayvan Refahı Üzerine Etkileri.Y. Doç. Dr. İlker Kılıç, Prof. Dr. Yücel Taşdemir (Danışman),  Prof. Dr. İsmet Arıcı, Prof. Dr. Ercan Şimşek, Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu,  Prof. Dr. Alber J. Hebert

 

 

YAYINLAR (son 5 Yıl)

 

Prof. Dr. Ufuk ALKAN

 

Topaç B.Ş., Alkan U. “Comparison of Solar/H2O2 and Solar Photo-Fenton Processes for the Disinfection of Domestic Wastewaters”. KSCE Journal of Civil Engineering. 20(7) 2632-2639 (2016).

 

Prof. Dr. Feza KARAER

 

Karaer, F., Katip, A., İleri, S., Sarmaşık, S., Aksoy, E., Öztürk, C., 2015. ‘The Spatial and Temporal Changes in Water Quality Parameters of a Shallow Lake’, Environmental Engineering and Management Journal, Vol: 14, No:10, 2263-2274.

Karaer, F., Katip, A., İleri, S., Sarmaşık, S., Aydoğan, N., 2013. ‘Dissolved and Particulate Trace Elements’ Configuration: Case study from a shallow lake’. International Journal of Physical Sciences, Vol: 8 (24) :1319-1333.  (DOI:10.5897/IJPS2013.3963)

 

Prof. Dr. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ

 

Yalılı kılıç YALILI M., Üstün G.E., Akal solmaz S.K., Bursa İli Su Kaynaklarının Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergi 12-26 1(2) 2016

Üstün G.E., Akal solmaz S.K.,Azak H.S. Experimental Design of Fenton Process for the Oxidation and Mineralization of Monocrotophos CLEAN – Soil, Air, Water 1424-1433 43 2015

Zeliha talipoğlu Akal solmaz S.K., Üstün G.E., The reclamation of municipal effluent for irrigation by a pilot-scale advanced treatment plant Desalination and Water Treatment 5317-5326  2014

Kara   A., Üstün G.E., Akal solmaz S.K.,Demirbel E. Removal of Pb(II) Ions in Fixed-Bed Column from Electroplating Wastewater of Bursa, an Industrial City in Turkey Journal of Chemistry  2013 2013

 

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN

 

Üstün G.E., Akal Solmaz S.K.,Azak H.S., Experimental Design of Fenton Process for the Oxidation and Mineralization of Monocrotophos CLEAN – Soil, Air, Water 1424-1433 43 2015

KINETIC INVESTIGATIONS OF GIBBERELLIC ACID OXIDATION IN AQUEOUS SOLUTIONS BY FENTON AND PHOTO-FENTON PROCESSES By: Ustun, GE (Ustun, Gokhan Ekrem)[ 1 ] FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 24 Issue: 12B Pages: 4677-4684 Published: 201

Kara   A., Üstün G.E., Akal Solmaz S.K.,Demirbel E., Removal of Pb(II) Ions in Fixed-Bed Column from Electroplating Wastewater of Bursa, an Industrial City in Turkey Journal of Chemistry, 2013

 

Doç. Dr. Ayşe ELMACI

 

Elmacı, A., N. Özengin, ve T. Yonar, “Application of Artificial Neural Network in Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland for Nutrient Removal Prediction”, Applied Ecology and Environmental Research, 14(4),305-324(2016).

Elmaci, A., “Comparison of MCPA (4-Chloro-2-Methyphenoxy Acetic Acid) Removal in Two Types of Constructed Wetlands”, Fresenius Environmental Bulletin, 24(5a), 1830-1836 (2015).

Elmacı, A., N. Özengin, ve T. Yonar, “Biosorption of Cadmium from Aqueous Solutions by Synechocystis sp.”, Fresenius Environmental Bulletin, 22(4b), 1225-1229 (2013).

 

Prof. Dr. Güray Ç. SALİHOĞLU

 

POBLETE, R., SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., Landfill Leachate Treatment by using Advanced Oxidation Processes,2016, 493-503, Oxidation Communications.

POBLETE, R., SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU,N.K., 2016, Investigation of the Factors Influencing the Efficiency of a Solar Still for Evaporation of Desalination Brine, Desalination and Water Treatment, 1-10, DOI: 10.1080/19443994.2016.1202872

SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., 2016. A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, Journal of Environmental Management, DOİ: 10.1016/j.jenvman.2015.12.039. 169 (2016) 223-235

SALİHOĞLU, G. 2014. Immobilization of Antimony Waste Slag By Applying Geopolymerization and Stabilization / Solidification Technologies, Journal of the Air & Waste Management Association, 64(11):1288–1298.

YOLSAL, D., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y. 2014. Air-Soil Exchange of PCBs: Levels and Temporal Variations at Two Sites in Turkey, Environmental Science and Pollution Research, 21 (5), 3920-3935

SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y., SALİHOĞLU, N.K., BAŞKAYA, H.S.,AKSOY, E. 2013, Seasonal Variations of Polychlorinated Biphenyls in Surface Soils and Air–Soil Exchange in Bursa, Turkey, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 65, 619-634.

 

Doç. Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN

 

F. O. Topaç Şağban, H. G. Karayel. 2016. Alkaline Assisted Hydrodynamic Cavitation for Disintegration of Waste Activated Sludge, Fresenius Environmental Bulletin, 25, 6, 2205-2212.

B. B. Aşık, C. Aydınalp, V. Katkat, F. O. Topaç Şağban,2015.  Effect of the Application of Various Wastewater Sludges on the Properties of Sandy Soil,187, 30, 1-11.

B. B. Aşık, C. Aydınalp, F. O. Topaç Şağban, V. Katkat. 2013 Effects of Application of Different Wastewater Sludge on Loamy Texture Soil and Plant Growth. Fresenius Environmental Bulletin,22, 9a, 2721-2730.

 

Doç. Dr. Taner YONAR

 

Sivrioglu, Ö., Yonar , T.*, “Determination of the acute toxicities of physicochemical pretreatment and advanced oxidation processes applied to dairy effluents on activated sludge” JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Vol: 98 (4),: 2337-2344, 2015

Yonar, T., Kilic, M.Y., “Chemical Oxygen Demand and Color Removal from Textile Wastewater by UV/H2O2 Using Artificial Neural Networks” WATER ENVIRONMENT RESEARCH Vol: 86 (11), 2159-2165, 2014

Mert, BK; Sivrioglu, O; Yonar, T. ; Ozciftci, S. Treatment of Jewelry Manufacturing Effluent Containing Cyanide Using Ozone-Based Photochemical Advanced Oxidation Processes” OZONE-SCIENCE & ENGINEERING, Vol: 36 (2), 196-205, 2014

Christensen P.A.Zakaria K.Christensen H.C. Yonar T., The Effect of Ni and Sb Oxide Precursors, and of Ni Composition, Synthesis Conditions and Operating Parameters on the Activity, Selectivity and Durability of Sb-Doped SnO2 Anodes Modified with Ni Journal of The Electrochemical Society H405-H413 160 2013

Christensen P.A. Yonar T.,Zakaria K. The Electrochemical Generation of Ozone: A Review Ozone: Science and Engineering 149-167 35 2013

 

Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU

 

POBLETE, R., SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., Landfill Leachate Treatment by using Advanced Oxidation Processes,  2016, 493-503, Oxidation Communications.

 

Doç. Dr. Fatma Esen

 

Evci, M., Esen, F., Taşdemir, Y. 2016. Monitoring of Long-Term Outdoor Concentrations of PAHs with Passive Air Samplers and Comparison with Meteorological Data. Arch Environ Contam Toxicol, 71, 246–256.

Esen, F. 2013. Development of a Passive Sampling Device Using Polyurethane Foam (PUF) to Measure Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Organochlorine Pesticides (OCPs) near Landfills. Environmental Forensics, 14:1, 1-8.

 

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

 

Yalili Kilic, M., Üstün, G.E., Akal Solmaz, S.K. (2016). Investigation of Oxidation and Mineralization of 1-Naphthaleneacetic Acid Using Fenton Processes, Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a), 5668-5675.

Yalili Kilic, M., Yonar, T., Teker, S., Kestioglu, K. (2015). Comparing treatment methods that remove color from the effluent of an Organized Industrial District (OID), Desalination and Water Treatment, 54(12), 3454-3463.

Yalili Kilic, M., Yonar, T., Kiril Mert, B. (2014). Landfill leachate treatment by Fenton and Fenton-like oxidation processes, Clean-Soil, Air, Water, 42(5), 586-593.

Yalili Kilic, M., Yonar, T., Kestioglu, K. (2013). Pilot-scale treatment of olive oil mill wastewater by physicochemical and advanced oxidation processes, Environmental Technology, 34(12), 1521-1531.

 

Yrd.Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

 

UÇAROGLU SELNUR,ALKAN UFUK (2016). Composting of wastewater treatment sludge withdifferent bulking agents. Journal of the Air & Waste Management Association, 66(3), 288-295., Doi: 10.1080/10962247.2015.1131205.

UÇAROGLU SELNUR (2014). Use Of Sunflower Stalks As A Bulking Agent In Sewage Sludge Composting. Fresenius Environmental Bulletin, 23(6), 1302-1308., Doi: 10.3291/F-2013- 546pj2014

 

Yrd.Doç Dr. Sevil ÇALIŞKAN ELEREN

 

Çalışkan Eleren S., Alkan U., Teksoy A., 2014, Inactivation of E. Coli and B. Subtilis by Solar and Solar/H2O2 Processes in Humic Surface Waters, Fresenius Environmental Bulletin, 23 (6), 1397-1406.

 

Yrd.Doç. Dr. Aslıhan KATİP

 

Katip, A., Karaer, F., İleri, S. 2016. “The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments”  Environmental Forensics, 17:3, 263-273.

Katip, A., İleri, S., Karaer, F., Onur, S. 2015. “Determination of Trophic State in Lake Uluabat (Bursa-Turkey)” Ekoloji Vol: 24 (95): 1-9.

Katip, A., Karaer F., Özengin, N. 2014. “Otomotiv Sektörünün Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 51-65.

Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Sarmaşık, S. 2013. “Uluabat Gölü’nde İz Metallerin Askıda Katı Madde İle Su Arasındaki Dağılımının Araştırılması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol: 28 (4): 865-874.

Katip, A., Karaer, F.  2013. ‘Research on the Non-Point Pollution Loads in the Lake Uluabat Basin’,  Journal of  Environmental Protection, 4, 29-37

Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Onur, S. 2013. ‘Akçalar (Musa) Deresi Azot ve Fosfor Yüklerinin Mevsimsel Değişimi ve Uluabat Gölü’ne Etkisi’, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2):71-78.

Katip, A., Özengin, N., İleri, S., Elmacı, A., Karaer, F. 2014. “Uluabat Gölü’nde Sudaki İz Element Kirliliğinin Zamansal Değişiminin (2003-2004 ve 2008-2009) İzlenmesi” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 85-95.

 

Yrd. Doç. Dr. Gizem Eker

 

Eker, G., Bursa’nın Zeytinlik Arazilerindeki Topraklarda Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Konsantrasyonlarinin Bölgesel Değişimi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Basımda. Karaca G., Spatial Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Concentrations in Soils from Bursa, Turkey, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, (70), 406-417 (2016).

Karaca G., Baskaya H.S., ve Tasdemir Y., Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from inorganic clay mineral: Bentonite, Environmental Science and Pollution Research, (23) 242-252 (2016).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamurlarındaki  Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) Fotokimyasal Parçalanma Yoluyla Giderimi:Açık Hava Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 30,(4),557-565 (2015).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Applications of Advanced Oxidation Processes for Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Municipal Treatment Sludge,” CLEAN Soil Air Water, 43, (2),191-196 (2015).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Removal Applications in the Industrial Treatment Sludge using UV and TiO2” Journal of Residuals Science & Technology,11, (2), 65-70 (2014).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Migration of PAHs in Food Industry Sludge to the Air during Removal by UV and TiO2,” Science of the Total Environment, 488–489, 356–361 (2014).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Temporal and spatial variations in PAH concentrations in the sediment from the Nilufer Creek in Bursa, Turkey,” Journal of Environmental Science and Health: Part A, 49 (8), 900-912 (2014).

Karaca G., Cindoruk S.S., Taşdemir  Y., “Migration of PAHs in Urban Treatment Sludge to the Air During Polycylic Aromatic Hydrocarbons (PAHS) Removal Applications,” Journal of the Air & Waste Management Association, 64 (5), 568-577 (2014).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Application of various methods for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from synthetic solid matrices, Environmental Technology, 35 (14), 1840-1850 (2014).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Effects of Temperature and Photocatalysts on Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Automotive Industry Sludge,” Polycyclic Aromatic Compounds, 33, 380–395, (2013).

Karaca G. ve Taşdemir Y., “Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)from industrial sludges in the ambient air conditions: Automotive Industry,” Journal of Environmental Science and Health: Part A, 48, 855–861 (2013).

 

 Araş. Gör. Dr. Nihan GÖRAL ÖZENGİN

 

Özengin, N. ve A. Elmacı, “Removal of Pharmaceutıcal Products in a Constructed Wetland”, Iranian Journal of Biotechnology, 55 (14) 4, 221-229 (2017).

Özengin, N. ve A. Elmacı, “Free Water Surface (FWS) System for the Treatment of Domestic Wastewater: A Comparative Study”, Asian Journal of Chemistry, 26(20), 6957-6963 (2014).

 

Araş. Gör. Dr. Efsun DİNDAR

 

Dindar, E., Şağban Topaç, F.O, Başkaya, H.S. 2015 Variations of soil enzyme activities in petroleum-hydrocarbon contaminated soil. International Biodeterioration & Biodegradation 105:268-275.

Dindar, E., Şağban Topaç, F.O, Başkaya, H.S. 2015. Evaluation of soil enzyme activities as soil quality indicators in sludge-amended soils. Journal of Environmental Biology, 36, 4, 919-926.

Dindar, E., Topaç Şağban, F.O., Başkaya, H.S. 2014. Effects of Wastewater Sludge Amendments on Soil Enzyme Activities in Earthworm Cast. Journal of Residuals Science & Technology, 11, 1, 9-14.

Dindar, E., Topaç Şağban, F.O., Denktaş, B. 2014. An Environmental Friendly Technology for Recovering Waste Refrigarators. 2nd International Conference on Recyling and Reuse, İstanbul.

Dindar, E., Topaç Şağban, F.O., Başkaya, H.S. 2014. The effects of wastewater sludge amendments on soil enzyme activities. 4th European conference on sludge management, İzmir.

Dindar E., Topaç Şağban, F.O., Alkan, U., Başkaya, H.S. 2013. Effects of food industry sludge amendment on enzyme activities in earthworm cast and surrounding soil. Environmental Engineering and Management Journal, 12, 12, 2407-2416.

Dindar, E., Topaç Şağban, F.O., Başkaya, H.S.,2013. The Effect of Wastewater Sludge Application on the Nitrogen Levels of Soil and Leachate. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 141, 150.

Dindar E., Topaç Şağban F.O., Başkaya H.S., 2013. Bioremediation of Petroleum-Contaminated Soil. Journal of Biological and Environmental Sciences 7, 39-47.

Dindar, E., Salihoğlu, N.K. 2013. Bursa'nın Öncelikli Çevre Sorunları, 4. Kent Sempozyumu, Bursa.

Dindar, E., Şağban Topaç, F.O., Başkaya, H.S. 2013. Çöp sızıntı suyu ile kirlenmiş topraklarda enzim aktivitelerinin değişimi, 5.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli.

Dindar, E., Şağban Topaç, F. O., Başkaya, H.S. 2013. Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Toprakta Kullanımı, 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara.

Dindar, E., Şağban Topaç, F.O., Başkaya, H.S. 2013. The effect of wastewater sludge application on ammonium  and  nitrate nitrogen levels in soil leachates, International Conference on Environmental Science and Technology, Kapadokya.

Dindar E., Topaç Şağban, F.O., Başkaya, H.S. 2013. Sürdürülebilir Su Yönetiminde Atıksuların Yeniden Kullanımı, 1. Uluslararası Su Sempozyumu, Bursa.

 

 Araş. Gör. Ahmet Egemen SAKIN

 

Effects of sampling interval on the passive air sampling of atmospheric PCBs levels; A. Egemen Sakin, Fatma Esen, Yücel Taşdemir Journal Of Envıronmental Scıence And Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering Accepted January 27, 2017

Determination of Atmospheric PCB Level Variations in Continuously Collected Sample Ahmet Egemen Sakin, Yücel Tasdemir Arch Environ Contam Toxicol DOI 10.1007/s00244-016-0291-7