Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Seçmeli Ders Grupları ve Yerine Ders Saydırma

Öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından lehlerine olduğu düşünülen, ancak yasal boyutu olmayan bazı ders saydırma yöntemlerine ilişkin uygulamalara, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonundan itibaren son verilecektir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, öğrencilerin fazladan almış oldukları gerek alan içi, gerekse alan dışı seçmeli dersler, birimlerin ders planlarında belirtilen seçmeli ders sayısı kadar Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nin 28.maddesi 7.fıkrası gereğince, öğrencilerin müfredatlarında her yarıyıl için belirlenen dönemsel seçmeli ders sayısından (alan içi, alan dışı) , fazla sayıda seçmeli ders/derslerin alınması veya tekrar edilmesi durumunda alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılmaktadır.
Seçmeli ders sayıları birimlerin ders planlarında dönemsel 30 AKTS'nin içinde yer alan ve ilgili yarıyıllarda belirtilen sayı kadar, otomasyon sistemine gruplandırılarak müfredat kuralı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu grup numaraları alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler için farklı grup numaralarından oluştuğu gibi, Güz ve Bahar yarıyıllarında da dönemlik, sınıf bazında yıllık veya tamamen yıllık olmak üzere birbirinden farklı grup numaralarından oluşmaktadır. Belirlenen grup numaraları öğrencilerin ders kaydı esnasında ders alma ekranına, seçmeli ders kuralları ile birlikte gelmekte, her seçmeli dersin karşısında grup numarası yazmakta ve söz konusu gruplardan kaç adet almaları gerektiği belirtildiği için, dersler sistem tarafından her grup kendi içinde değerlendirilerek işlem görmektedir. Seçmeli ders kurallarının otomasyon sistemine eksik tanımlanması öğrencilerin eksik ders almasına yol açabileceği gibi, eksik AKTS ile mezun olmalarına da neden olabilecek bir durumdur.
Seçmeli ders kurallarını, yıllık veya sınıf bazında yıllık olarak aynı grup numarası ile belirlenen birimlerde, herhangi bir yarıyılda veya yılda fazladan alınan derslerin olması halinde, sistem tarafından her iki dönemin veya yılın toplam seçmeli ders saysını kontrol ederek GANO ve AKTS hesabına katmakta, ancak dönemsel seçmeli ders kuralı belirlenen birimlerde fazladan alınan dersler sadece ilgili dönemin içinde belirtilen toplam sayı kadarını değerlendirilerek GANO ve AKTS hesabına dahil etmektedir.
Öğrenimi aksamayan bir öğrenci belirlenen kurallar dahilinde ders kaydı yaptığından sorun yaşamamaktadır. Ancak alt yarıyıllardan başarısız dersleri olması nedeniyle, ders tekrarı yaptıkları için öğrenimi aksayan öğrenciler mevcut kurallara uymamakta, yönetmelik gereği almaları gereken dönemsel AKTS yükünü tamamlamak için ders seçmektedirler. Bu tip öğrenciler, seçmeli dersleri düzensiz aldıkları için, gerek alan içi, gerek alan dışı tamamladıkları gruplardan fazladan aldıkları seçmeli derslerinin, eksik kalan seçmeli ders grubuna sayılması talebinde bulunmaktadırlar.
Fazladan alınan seçmeli ders/derslerin, farklı bir gruba ait seçmeli ders/derslerin yerine saydırma işlemi, otomasyon sistemi üzerinden Öğrenci İşleri Birimi çalışanları tarafından, öğrencinin okuduğu dersin harf notu ile birlikte silinerek, okumadığı başka bir dersin üzerine not işlenerek, manuel giriş yöntemiyle ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden yapılmaktadır. Bilindiği gibi, dönem boyunca okutulan derslere ait harf notları, dersleri veren öğretim üyeleri tarafından yapılan sınavların rakamsal notlarının otomasyon sistemine girişi ile oluşmaktadır. Yapılan bu işlem sonucunda, dersi veren ilgili öğretim üyesine ait BDS listesinden öğrencinin adı ve tüm yarıyıl içi çalışmalarına ait rakamsal notlar dahil harf notu ile birlikte silindiği gibi, sınavına girilmemiş bir dersin üzerine sadece harf notu girişi yapılmaktadır.
U.Ü.Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nde yer almayan bu gibi veya buna benzer yöntemlere ilişkin uygulamalara, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonundan itibaren son verilecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Bursa Uludağ Üniversitesi 16059, Nilüfer/ Bursa Tel. : (224) 294 2011 Fax: (224) 294 2797 Elektronik posta: bilgisayar@uludag.edu.tr