Genel Tanıtım

Programın Kısa Geçmişi

Biyoloji Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1983 yılında; bir profesör, bir doçent ve iki araştırma görevlisinden oluşan dört kişilik akademik kadro ile Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 5 ayrı anabilim dalında eğitim ve araştırma yapması planlanarak kurulmuştur. Bölüm şu anda Ekoloji anabilim dalının kurulması ile beraber 6 ayrı anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümün ilk yılı 1983-1984 akademik döneminde Bursa ili Yıldırım ilçesindeki Eğitim Fakültesi binasında tamamlanmıştır. Bölüm 1984-1985 akademik döneminde, bundan sonraki yıllarda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin devam edeceği A ve B bloklarını içeren Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesindeki binasına taşınmıştır. 1993-1994 döneminden itibaren ise Biyoloji Bölümü ikili eğitim programına dahil olarak bu program kapsamında öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm şu anda sadece örgün öğretime öğrenci almaktadır. Bölüm 2015 yılında yeni binasına taşınarak modern derslik ve laboratuvarlara kavuşmuştur. Biyoloji Bölümü lisans programı 27 Aralık 2014 tarihinde FEDEK tarafından akredite edilerek akreditasyon sertifikası almıştır. Bölümde 15 profesör, 6 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi, 2 biyolog görev yapmaktadır.

Verilen Derece

Bölüm, yükseköğretimde Biyoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (Toplam  240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Bölümün temel amacı doğayı bir bütün olarak algılayarak, doğada oluşan ekolojik denge bozukluğunu görebilecek, doğaya ve canlılara her zaman araştırıcı gözüyle bakabilecek biyologlar yetiştirmektir. Bölümde verilen mesleki eğitimin amacı ise öğrencileri araştırmalar yapmaya hazırlamak, laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak elde ettiği verileri literatürlerle destekleyip bilim dünyasına sunabilecek düzeye getirmek; öğrencilerin biyolojiye bakış açısını genişleterek mevcut sorunları çözmede yaratıcı olmalarını sağlamaktır. Bölüm bu amaç doğrultusunda uygun olan bir araştırmacı eğitim programı uygulamakta ve gerek kendi alanında çalışan kişilerle gerekse farklı bilim dallarında çalışanlarla iletişim kurup, yapılan uygulamaları takip ederek yeni yollar belirleyebilen, eğitimde ve araştırmada öncülük edebilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir

Program Yeterlilikleri

  1. Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak.

  2. Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek.

  3. Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.

  4. Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak.

  5. Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak.

  6. Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek.

  7. Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak.

  8. Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak.

  9. Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak.

10. Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak.

11. Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek.

12. Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.

Biyoloji bölümünün öğretim amaçları:

ÖA.1 Biyoloji ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
ÖA.2 Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini gözeterek çevresel sorunların evrensel ve toplumsal boyutları ile hukuksal sonuçları konusunda etik değerleri göz önüne alarak duyarlılık sahibi olmak.
ÖA.3 Laboratuvar ve saha çalışmalarında çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak veri toplamak, deney yapmak, sonuçları   analiz etmek ve yorumlayabilmek:
ÖA.4 Alanında karşılaşılan sorunları çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
ÖA.5 Alanında öğrendiği bilgileri ve ürettiği çözümleri, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak anlaşılır şekilde aktarabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar Üniversitelerde biyolog, uzman biyolog, araştırmacı yada öğretim elemanı olarak; araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri,  Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ise ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, tıbbi laboratuvarlar, gıda ile ilgili fabrikalar ve kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine senato karar verir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerin %70´ine, laboratuvarların %80´ine devamlılık esastır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak gerekir. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ek olarak; ödev ve küçük sınavlar da yapılabilir. Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de en az % 50 olmak zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret ara sınavları yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı, ortalaması ve standart sapması kullanılarak her öğrenci için bağıl başarı derecesine göre öğrencinin dersteki başarısını gösteren harf notları belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir. Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. 

 

Harf Notu Ağırlık Katsayısı Başarı Derecesi
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Geçer
DC 1.50 Koşullu Geçer
DD 1.00  Koşullu Geçer 
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız

                     

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

LABORATUVAR ADI LABORATUVARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

AEROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Atmosferik allerjen ölçüm ve analizleri; Atmosferik allerjenlerin sağlık üzerindeki etkileri; Balda polen analizleri; Polen granül preparat analizleri; Polen morfolojisi çalışmaları; Atmosferik spor ölçümü ve analizleri; Aerobiyolojik kalite kontrol çalışmaları; ELISA testleri; Bitki çeşitliliği çalışmaları; Aeroallerjen ekstratlarının hazırlanması.

ARAKNALOJİ LABORATUVARI Böçekler ve özellikle de örümceklerin kurutulması, tür teşhisleri için hazırlanması, tür tanı ve sistematiği konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

BİTKİ MOLEKÜLER SİTEMATİĞİ VE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI

Çeşitli bitkiler üzerinde moleküler yöntemler kullanılarak filojenik çalışmalar yapılmaktadır.

DROSOPHILA LABORATUVARI

Genetik dersinin laboratuvarında öğrenci deneyleri ve araştırmalarda materyal olarak kullanılan Drosophila'ların sürekli olarak üretimi yapılmaktadır.
FİKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Klorofil floresans yöntemi ile PSII etkinliğinde karasal ve sucul makrobitkilerde fotosentetik etkinliğin belirlenmesi, Spektrofotometrik yöntemle (Inskeep ve Bloom 1985, Beer ve Eshel 1985, Bradford 1976)klorofil-a ve b, fikoeritrin, fikosiyanin, toplam protein analizi, Spektrofotometrik yöntemle (Bradford 1976)bitkisel dokularda toplam protein miktarı; Hiperspektral spektroradyometrik ölçümle UVA ve UVB ışık yoğunluğu ölçümü (hava ve suda); Görünür bölge ışık yoğunluğunun kuantum sensör ile ölçümü (hava ve suda); Sokshelet yöntemi ile ekstraksiyon (Bitkisel dokular); Ultrasonik homojenizasyon; Laboratuvar malzemelerine özel Yıkama ve dezenfeksiyon

HAVA KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Hava kalitesinin likenlerle belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sokshelet yöntemi ile ekstraksiyon gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar malzemelerine özel Yıkama ve dezenfeksiyon
HÜCRE KÜLTÜRÜ ve GENETİK TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI Sitotoksisite (XTT Testi, Klonojenik Test, Hücre İçi Ros Testi), Hücre Ölümü (Apoptotik Nekrotik Testi), Genotoksisite (Komet Testi, Mikronukleus Testi, Kromozom Aberasyon Testi) 
MİKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI  Myxomycetes sınıfı mantarların inkübasyonu ve tür tanıları ile makromantarların tür teşhisi ve sistematiği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Endüstriyel enzim üretimleri ve tayinleri (Amilaz, Proteaz, Lipaz, Fitaz, Selülaz vd); Topraktan bakteri izolasyonu ve morfolojik- biyokimyasal testlerle tespiti; Besin ortamlarının optimizasyonları; Enzim saflaştırma ve karakterizasyonu; Protein tayini; Enzim kristallizasyonu;  Enzim immobilizasyonu; Bakteriden antimikrobiyal madde üretimi ve antimikrobiyal madde tespiti-MİK değerlerinin saptanması; Fiziksel ve kimyasal randon mutasyon çalışmaları; Mikrobiyal Biyoremidasyon ve Biyodegradasyon çalışmaları ve Bakteri ve ürünlerinin endüstriyel sahasında kullanım çalışmalarını kapsayan araştırmalar yapılmaktadır.
PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI Çeşitli canlı organizmaların Helmint faunaları araştırılmaktadır.
LİKENOLOJİ LABORATUVARI Likenlerin tür teşhisleri ve sistematiği makroskobik ve mikroskobik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

LİMNOLOJİ LABORATUVARI

Limnoloji Araştırma laboratuvarında gerçekleştirilen analizler; Fizikokimyasal su kalitesi analizleri: Su Sıcaklığı, pH, Elektriksel İletkenlik, Çözünmüş Oksijen; Besin tuzu analizleri: Toplam Azot, Toplam Fosfor, Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, Nitrat Azot, Ortofosfat Fosforu, Silis, Sülfat, Karbonat ve Bikarbonat alkalinitesi, Toplam Sertlik, Klorür, Kalsiyum ve Magnezyum; Biyolojik Su Kalitesi Analizleri: Göllerde Utermohl yöntemine göre Fitoplankton sayımı  (org/ml) ve teşhisi, Göllerde trofik durumun belirlenmesinde Fitoplankton’un kullanılması Bentik alg sayımı (org/mm2) ve teşhisi Akarsularda Diyatome sayımı ve teşhisi, diyatomelere dayalı akarsu biyotik indeksleri kullanılarak (TDI: Trofik Diyatome İndeksi) su kalitesinin biyolojik olarak belirlenmesi; Bentik makroomurgasız teşhisi ve bentik omurgasızlara dayalı biyotik indeksler kullanılarak (BMWP, TBI, BBI, Trent Biyotik İndeks vb.) su kalitesinin biyolojik olarak belirlenmesi Biyolojik su kalitesi analizleri kullanılarak doğal (göl, akarsu vb.) ve yapay su kütlelerinde (barajlar ve göletler) Su Çerçeve Direktifi’ne (2000) göre ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne (2016) göre Yerüstü su kütlelerinin kalite durumu sınıflandırması yapılmakta ve ekolojik kalite oranları belirlenmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-May-2022 11:39]

İçerik Görüntüleme : [9.544]