ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 14.maddesi Uyarınca

Yurtdışından Kabul Edilecek

 Yatay Geçiş Öğrencilerinden Aranacak Koşullar ile Değerlendirme ve Yerleştirme Esasları

 

Aranacak Koşullar ve Kriterler

 • Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini alması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,29 (100 üzerinden 60) veya eşdeğeri olması,
 • Diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki ÖSYM taban puanına sahip olan öğrencilerden müfredat gereği bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini alarak  en fazla 1 dersten başarısız olanlardan genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,00 (100 üzerinden 53,33) koşulunun sağlanması,
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması,
 • Ayrılacağı kurumdan aldığı derslerin içerik yönünden en az %80 oranında uyum sağlamış olması, ,(İlgili yönetmelik gereği düzeltme yapılmıştır.)
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Bir öğrenci Uludağ Üniversitenin bir diploma programının normal örgün öğretim veya ikinci örgün öğretim programlarından sadece birine yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.
 • 2010 ve sonrasında ÖSYS ile yerleşecek öğrencilerden; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar için başvuracak olanların hazırlık sınıfını başarmış veya U.Ü.Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir.
 • Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokullarının aynı diploma programındaki öğrenciler arasından öncelikle her kurumun bir diploma programının en yüksek genel not ortalamasına sahip öğrencileri kabul edilir. Kontenjanın dolmaması halinde aynı esaslara göre genel not ortalaması dikkate alınarak kurumlar arasında yeniden sıralama yapılır.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye sınavında başarılı olmaları istenir.
 • YÖK’ün 97.29.2168 sayılı kararı uyarınca yurtdışındaki İlahiyat Fakültelerinden yatay geçiş yapılamaz.

 

Değerlendirme

 1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından eğitim-öğretimden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcıları Başkanlığında oluşturulan en az 3 üyeden oluşan komisyonlar yapar. Başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.
 2. Değerlendirmede Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu koşullar dikkate alınır.

 

Yerleştirme

 1. İlgili yönetim kurulları kararıyla yapılır.
 2. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilen kontenjan dahilinde yatay geçiş hakkı kazananlar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından asıl ve yedek liste olarak ilan edilir.
 3. Asıl adaylara başvuru yapmaları için haklarındaki karar ilanen duyurulur.
 4. Asıl adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde www.uludag.edu.trinternet sayfasında ve yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında  ilandaki sıraya göre yedekler duyuru yoluyla çağırılır.

 

 

Başvuru – Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve www.uludag.edu.tradresinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

 

 

 

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 11.maddesi Uyarınca

 Kurumlararası

Yatay Geçiş Öğrencilerinden Aranacak Koşullar ile Değerlendirme ve Yerleştirme Esasları

 

Tanım:Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.

 
Aranacak Koşullar ve Kriterler

 • a) Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,29 (100 üzerinden 60) veya eşdeğeri olması,

      b) Kontenjan dolmaması halinde geçiş yapılacak sınıfın ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek puana sahip olanlar arasında, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,00 (100 üzerinden 53,33) veya eşdeğeri puanı sağlayanlar değerlendirmeye alınır.

 • Ayrılacağı kurumdaki müfredat gereği bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini başarmış olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • 2010 ve sonrasında ÖSYS ile yerleşecek öğrencilerden; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar için başvuracak olanların hazırlık sınıfını başarmış veya U.Ü.Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir
 •  Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, sıralama her bir eşdeğer diploma programındaki  en yüksek genel not ortalamasına sahip olan öğrenci esas alınarak kontenjan dahilinde yapılır. Kontenjanın dolmaması halinde aynı esaslara göre genel not ortalaması dikkate alınarak kurumlar arasında önceden ilan edilen yedeklerden sıra ile alınır.
 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçişyapabilirler.      Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye sınavında başarılı olmaları istenir.

 

Değerlendirme

 1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından eğitim-öğretimden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcıları Başkanlığında oluşturulan en az 3 üyeden oluşan komisyonlar yapar. Başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.
 2. Değerlendirmede üniversite senatosunun belirlemiş olduğu koşullar dikkate alınır. 

 

Yerleştirme

 1. Yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
 2. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilen kontenjan dahilinde Yatay geçiş hakkı kazananlar www.uludag.edu.trinternet adresinde asıl ve yedek liste olarak ilan edilir.
 3. Asıl adaylara başvuru yapmaları için haklarındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.Ayrıca yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim programında ilanen duyurulur.
 4. Asıl adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde www.uludag.edu.trinternet sayfasında ve  yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında  ilandaki sıraya göre yedekler duyuru yoluyla çağırılır.
 5. Öğrencinin intibak/muafiyet işlemleri ilgili birimin Yönetim Kurullarınca yapılır.
 6. Kaydı yapılan öğrencilerin TC Nüfus Cüzdanı esas alınarak sicil bilgileri, geliş şekli, giriş puanı, kayıt tarihi vb. bilgileri Öğrenci Otomasyon Sistemine kayıt yenileme tarihinin ilk haftası içerisinde girilerek yazılı olarak da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Söz konusu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı’na (YÖKSİS) yüklenir.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri İle Polis Akademilerinden Geçiş Bu başvurular ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek, yerleştirme işlemi yapılır.

Başvuru – Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve www.uludag.edu.trilan edilen tarihlerde yapılır.