Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Veteriner-Mikrobiyoloji
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji doktora programı, hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, laboratuvar teşhisi, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol prensipleri ile ilgilenir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 4 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyinde zorunlu dersler kapsamında, Temel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Temel İmmunoloji ve Serolojik Teşhis metotları, Evcil Hayvanların Önemli Bakteriyel İnfeksiyonları, Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları, Doktora Uzmanlık Alan dersleri ile 12 adet seçmeli ders Anabilim Dalı öğretim üyelerince verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na ait Teşhis Laboratuvarı’nda hayvanlardaki bakteriyel ve mikotik infeksiyonların teşhisi yapılmaktadır. Laboratuvarımız Veteriner Fakültesi Kliniklerine, Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine, kamu ve özel kurum-kuruluşlara bakteriyolojik, mikolojik ve serolojik incelemelerle hizmet verilmektedir. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kanatlı ve çiftlik hayvanlarının bakteri ve virus infeksiyonlarının moleküler tanısı yapılmakta, Mycoplasma, Salmonella, Staphylococcus bakterileri, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu gibi etkenlere yönelik spesifik araştırma projeleri sürdürülmektedir.
2 Verilen Derece
Bu bilim, yüksek öğretimde doktora için 240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında mikrobiyoloji Bilim alanında doktora derecesine sahip olunur.
3 Derecenin Düzeyi
Doktora
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için;
-Lisans diploması ile sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.
-İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir.
-Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için;
-Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır.
-Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.
-Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvuruları esnasında ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz.
-İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir.
-Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
-Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktora da en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. TUS belgesi ile doktoraya başvuran adaylarda ilgili puan türünde en az 50 puan şartı aranır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mikrobiyoloji alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve dolayısıyla yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS’lik Biyoistatistik ve kredisiz olarak Gelişim ve Öğrenme dersleri ile Öğretimde Planlama ve Dereğerlendirme dersleri, alan zorunlu dersleri olarak; temel mikrobiyoloji, evcil hayvanların önemli bakteriyal infeksiyonları, temel immunoloji ve serolojik teşhis metodları, epidemiyoloji, kanatlı hayvanların önemli bakteriyal ve viral infeksiyonları dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.
7 Program Profili
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora programının amacı, hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, patogenez, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol önlemleri konuları ile ilgili araştırma yapabilecek bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmektir.
Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel mikrobiyoloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.
 1. İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 2. Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 3. İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 4. Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 5. Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 6. Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 7. Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 8. Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 9. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 10. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 11. Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 12. Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.1,2-
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.-
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.1,2-
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.1,2-
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.1,2-
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.-
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1,2-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.1,2,3,4-
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.-
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,3,4-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.1,2,3,4-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,3,4-
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.1,2,3,4-
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.1,2,3,46
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.1,2,3,46
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1,2,3,4-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.1,2,3-
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.-
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.-
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.-
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1,2,3-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.-
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.1-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.1-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.1-
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.1-
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.-
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.1-
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.1-
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.1-
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.1,2,3-
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.-
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,3-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.1,2,3-
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,3-
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.-
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.-
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.1,2,3-
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.-
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.1,2,3-
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.1,2,3-
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1,2,3-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.1,2,37
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.1,2,3-
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,34
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.1,2,34
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.1,2,34
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.1,2,33
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.1,2,3-
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.1,2,33
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.1,2,3-
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.1,2,3-
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.1,2,3-
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.1,2,3-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
U.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalın’dan doktora alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda mikrobiyoloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu doktor olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Mikrobiyoloji Doktoru ünvanı ile de çalışabilirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir.
-Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
-Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur.
-Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.
-Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
-YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.
-Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.
-Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12 Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayınlardan oluşur.
Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Prof. Dr. K. Tayfun ÇARLI
Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Telefon: (+90 224) 2941291
e-posta: tayfun@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Veteriner fakültesi resmi olarak 14 nisan 1978 yılında açılmıştır. O zamandan beri, önemli araştırmaları ve klinik faaliyetleri, tüm dünyadaki sıkı akademik bağlantıları sayesinde gelişmeye devam etmektedir. veteriner fakültesi Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2004 tarihinde akreditasyon sürecine girmiştir.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 4 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri tarafından Genel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Immunoloji ve Seroloji, Özel Mikrobiyoloji ve Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları dersleri gibi mesleki zorunlu dersler ve intörn öğrencilerine kanatlı hayvan infeksiyonlarında tanı ve korunma, sürü sağlığı, klinik laboratuvar tanı gibi dersler verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teşhis laboratuvarına gerek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri ve Araştırma ve Uygulama Çiftliği gerekse kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen örneklerde bakteriyolojik, mikolojik, virolojik ve serolojik incelemeler yapılmakta ve bakterilerin antibiyotik direnç durumları incelenmektedir. Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile ilgili olarak çiftlik yöneticiliğine koruma ve kontrol önlemleri konusunda görüş bildirilmekte ve fakülte veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen seminer, panel, sempozyum ve kongrelerde görev almaktadır.
Mikrobiyoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarlarında kanatlı Mycoplasmalarının moleküler tanısı, hayvanlardan izole edilen Salmonella izolatlarının moleküler doğrulanması ve genotiplendirilmesi, Mycoplasma agalactiae’nın moleküler ve bakteriyolojik tanısı, Staphylococcus izolatlarında mec genin ve diğer virulens faktörlerinin genetik incelenmesi, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun PCR ile deteksiyonu ve genotiplendirilmesi konusunda araştırma ve doktora düzeyinde çalışmalar sürdürülmektedir. Doktora çalışmaları ve projeler kapsamında oluşturulan laboratuar olanaklarından Veteriner Hekimliği öğrencileri maksimum miktarda yararlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma çalışmalarının lisans ve yüksek lisans eğitiminin temeli olduğu görüşü ile öğrencilerimize güncel mikrobiyoloji eğitimi sunulmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SAB 6001BİYOİSTATİSTİK Zorunlu22055
VMK 6001TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu22066
VMK 6003TEMEL İMMUNOLOJİ VE SEROLOJİK TEŞHİS METODLARI Zorunlu22066
VMK 6005EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu10033
VMK 6175TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu01011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli99
Toplam3030
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SAB 6002BİYOİSTATİSTİK Zorunlu22055
VMK 6002EVCİL HAYVANLARIN ÖNEMLİ BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARI Zorunlu20055
VMK 6004KANATLI HAYVANLARIN ÖNEMLİ BAKTERİYEL VE VİRAL İNFEKSİYONLARI Zorunlu22066
VMK 6172SEMİNER (DERSTE) Zorunlu02055
VMK 6176TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu01011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6173SEMİNER (TEZDE) Zorunlu02055
VMK 6183DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu40055
VMK 6191TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu01055
YET6177YETERLİK SINAVI Zorunlu0001515
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6192TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu0102525
VMK6184DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu40055
Toplam3030
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ENS 6121GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu30055
VMK 6185DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu40055
VMK 6193TEZ ÇALIŞMASI III Zorunlu0102020
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ENS6122ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu32055
VMK 6186DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu40055
VMK 6194TEZ ÇALIŞMASI IV Zorunlu0102020
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6187DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu40055
VMK 6195TEZ ÇALIŞMASI V Zorunlu0102525
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6188DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu40055
VMK 6196TEZ ÇALIŞMASI VI Zorunlu0102525
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6007MUKOZAL İMMUNİTE Seçmeli10033
VMK 6009NEONATAL İMUNOLOJİ Seçmeli10033
VMK 6011MANTAR İNFEKSİYONLARI, MİKOTOKSİNLER VE HAYVAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Seçmeli10033
VMK 6013KANATLI İMMUN SİSTEM YAPI VE FONKSİYONLARI Seçmeli10033
VMK 6015KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli20055
VMK 6017KANATLI HAYVANLARIN BAKTERİYAL VE MİKOTİK İNFEKSİYONLARININ TANISINDA KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLER Seçmeli22066
VMK 6019KANATLI HAYVANLARIN VİRAL İNFEKSİYONLARININ TANISINDA KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLER Seçmeli22066
VMK 6021ANTİBAKTERİYAL DİRENÇ Seçmeli10033
VMK 6181DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli40055
VMK 6513KANATLI İMMUN SİSTEM YAPI VE FONKSİYONLARI Seçmeli20055
VMK 6522KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli10033
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VMK 6006UROGENİTAL SİSTEM İNFEKSİYONLARI Seçmeli10033
VMK 6008İMMUN SİSTEM HÜCRELERİ, HÜCRELER ARASI İŞBİRLİĞİ VE İMMUN TEPKİ Seçmeli10033
VMK 6010MASTİTİS VE LABORATUVAR TEŞHİSİ Seçmeli12044
VMK 6012AŞILAR, SERUMLAR VE PROFLAKSİDE KULLANIMLARI Seçmeli10033
VMK 6014İNFEKSİYÖZ ETKENLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK Seçmeli20055
VMK 6016HİPERSENSİTİVİTE,İMMUNYETMEZLİK VE OTOİMMUN HASTALIKLAR Seçmeli20055
VMK 6018ZOONOTİK İNFEKSİYONLAR Seçmeli20055
VMK 6182DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli40055
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi