Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, kuramsal uygulama bütünleştirerek, çağdaş matematik öğretim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmek amacıyla açılmış bir programdır. 2008-2009 yılından itibaren öğrenci alınmaya başlayan bu programda, alan eğitimi yanında öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini de kapsayan 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedir.
2 Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 ECTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alınması gereken zorunlu ile seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
7 Program Profili
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
 1. Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 2. 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 3. Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 4. Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
 5. Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
 6. Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 7. Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 8. Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 9. Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek
 10. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 11. Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 12. Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye sahip ve mesleğinin etik sorumluluklarının bilincinde olmak
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak11
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek1-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek11
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek1-
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1-
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek1-
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek1-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek-
Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek1-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek1,2-
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak1,2-
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek1,2-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek1,2-
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek1,2-
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1,2-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2-
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek1,2-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek-
Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek1,2-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek1,2,31
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak-
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek1,2,3-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek-
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek-
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1,2,3-
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek1,2,31
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek1,2,3-
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek-
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek1,2,31
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1,2,3-
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek1,2,31
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek-
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek1,2,31
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3-
Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1,2,3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek1,2,3,4,51
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak1,2,3,4,5-
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek1,2,3,4,5-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek1,2,3,4,51
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1,2,3,4,5-
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek1,2,3,4,5-
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye sahip ve mesleğinin etik sorumluluklarının bilincinde olmak1,2,3,4,5-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2,3,4,5-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3,4,5-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3,4,5-
Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek1,2,3,4,5-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1,2,3,4,5-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak1,2,3,4,5-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek1,2-
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek1,2-
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek-
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek1,2-
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek1,2-
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak1,2-
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek1,2-
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye sahip ve mesleğinin etik sorumluluklarının bilincinde olmak-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2-
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
 • Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 • Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
 • Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 • Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye sahip ve mesleğinin etik sorumluluklarının bilincinde olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sınıf yönetimi ile ilgili yönelimleri farklı koşullara göre uyarlayabilmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
Alana Özgü Yetkinlik
 • 11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
 • Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az %80`ine devam etmiş olması zorunludur. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkı payı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekmektedir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat ALTUN
Telefon: +90 (224) 294 21 57
Belgegeçer: +90 224 294 21 99
maltun@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Yrd,Doç.Dr.Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Telefon:+90 224 294 21 62
Belgegeçer: +90 224 294 21 99
tapan@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuarlarında yürütülmektedir. Anabilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur. İlköğretim bölümünde dershaneler, laboratuarlarda ve ayrıca koridorlarda öğrencinin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BIL1051BİLGİSAYAR I Zorunlu22044
EBB1003EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30044
MAT1007ANALİZ I Zorunlu4201010
MAT1009SOYUT MATEMATİK Zorunlu30055
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu20022
YAD101YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu30033
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli0-6
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB1004EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu30044
EBB1008OKUL DENEYİMİ I Zorunlu14044
MAT1004GEOMETRİ Zorunlu30044
MAT1008ANALİZ II Zorunlu42077
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu20022
YAD102YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli11
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2003ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu30044
MAT2003LİNEER CEBİR I Zorunlu30055
MAT2007BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu20033
MAT2007ANALİZ III Zorunlu42088
MAT2009ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu30044
ATA201ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT2004LİNEER CEBİR II Zorunlu30044
MAT2004LİNEER CEBİR II Zorunlu30055
MAT2008ANALİZ IV Zorunlu30066
MAT2010ANALİTİK GEOMETRİ II Zorunlu30044
MAT2104TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu20044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli77
Toplam3030
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3003ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu22066
EBB3005SINIF YÖNETİMİ Zorunlu20033
MAT3005İSTATİSTİK VE OLASILIK I Zorunlu22055
MAT3007CEBİRE GİRİŞ Zorunlu30044
MAT3009FİZİK I Zorunlu20055
MAT3011TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu12033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3004ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu22044
EBB3006ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu30044
EBB3008ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu22055
EBB3010OKUL DENEYİMİ II Zorunlu14055
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
MAT3006İSTATİSTİK VE OLASILIK II Zorunlu22033
MAT3008DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu22033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4001ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu26088
EBB4005REHBERLİK Zorunlu30044
ÖEB4001ÖZEL EĞİTİM Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1515
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4002ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu26088
EBB4006TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu20033
MAT4002MATEMATİK TARİHİ VE FELSEFESİ Zorunlu30044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1515
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4001FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli20033
BEB4003PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4005BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4007TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4009KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4011ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli20033
BEB4021FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli20033
BEB4027EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli20033
BEB4029VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0503MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0505TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0507GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli12033
GSB0509FOTOĞRAF I Seçmeli10233
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20033
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20033
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20033
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20033
BEB4018TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli20033
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4028EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli20033
BEB4030VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli20033
BIL1052BİLGİSAYAR II Seçmeli22044
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0502SANAT BİLİNCİ Seçmeli30033
GSB0504MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0506TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0508GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli12033
GSB0510FOTOĞRAF II Seçmeli10233
MAT1102ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli22044
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT 2105MATEMATİKTE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli30044
MAT2103BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli30044
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT2016KRİPTOLOJİ Seçmeli30044
MAT2022MAPLE İLE ÖZEL KONULAR Seçmeli30044
MAT2106OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME Seçmeli30055
MAT2108EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli30044
MAT2110MATEMATİK VE OYUN Seçmeli30044
MAT2112DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ Seçmeli30044
MAT2114MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli30044
MAT2204ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli30044
MAT2206OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME Seçmeli30044
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT3103PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ Seçmeli30044
MAT3105MUHAKEME VE İSPAT YÖNTEMLERİ Seçmeli30044
MAT3107TÜRK HALK MÜZİĞİ VE BAĞLAMA METODUNA GİRİŞ Seçmeli30044
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT3112FİZİK II Seçmeli30044
MAT3114GEOMETRİ ÖĞRETİMİ Seçmeli30044
MAT3118WEB TASARIMI Seçmeli30044
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT4101ELEMANTER SAYI KURAMI Seçmeli30044
MAT4103LİSELERDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli30044
MAT4105İLKOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli30044
MAT4107SAYISAL ANALİZ Seçmeli30044
MAT4109MATEMATİK VE GÜNLÜK YAŞAMA UYGULAMA Seçmeli30044
MAT4111ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ I Seçmeli30044
MAT4113BİLGİSAYARDA MATEMATİK UYGULAMALARI Seçmeli30044
MAT4115PROGRAMLAMA I Seçmeli30044
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MAT4102ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ II Seçmeli30044
MAT4104ALAN YAZILARI VE RAPOR HAZIRLAMA Seçmeli30044
MAT4106PROGRAMLAMA II Seçmeli30044
MAT4112OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ Seçmeli30044
MAT4114KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli30044
MAT4116CEBİR ÖĞRETİMİ Seçmeli30044
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi