Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Almanca Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Almanca öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 1998 yılına kadar lisans programını sürdüren Anabilim Dalında 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır. 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır.
2 Verilen Derece
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı yükseköğretimde Almanca öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Anabilim Dalı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Almanca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7 Program Profili
Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
 1. Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 2. Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.
 3. Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 4. Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 5. Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 6. Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 7. Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.
 8. Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 9. Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 10. Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 11. Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında B2 düzeyinde Almanca dil becerisi edinmek.
 12. Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.1-
Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.14
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.-
Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında B2 düzeyinde Almanca dil becerisi edinmek.1-
Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.1-
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1-
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.14
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.16
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.15
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.11
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.14
Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.14
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.1,26
Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.1,25
Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.1,22
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1,2-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.1,2-
Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.1,2-
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1,22
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.1,24
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.1,2-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.1,2-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.1,2-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.1,24
Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.1,2,3-
Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.1,2,3-
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1,2,3-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.1,2,3-
Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.1,2,3-
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1,2,32
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.1,2,3-
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.1,2,3-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.1,2,3-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.1,2,3-
Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.1,2,3-
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1,2,3-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.1,2,31
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1,2,3-
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.1,2,3-
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.1,2,3-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.1,2,3-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.1,2,3-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3-
Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.1,2,3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.1,2,3,4,5-
Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.1,2,3,4,5-
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1,2,3,4,5-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.1,2,3,4,5-
Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında B2 düzeyinde Almanca dil becerisi edinmek.1,2,3,4,56
Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.1,2,3,4,5-
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1,2,3,4,5-
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.1,2,3,4,5-
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.1,2,3,4,5-
Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.1,2,3,4,5-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3,4,5-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.1,2-
Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.1,2-
Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.1,2-
Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.1,2-
Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.1,2-
Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.1,2-
Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.1,2-
Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.1,2-
Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.1,2-
Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.1,2-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.-
Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.
 • Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında B2 düzeyinde Almanca dil becerisi edinmek.
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 • Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.
 • Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 • Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 • Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 • Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 • Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında B2 düzeyinde Almanca dil becerisi edinmek.
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Almanca dil becerilerini ölçmeye uygun araçlar geliştirmek.
 • Almanca öğretiminde amaca, konuya ve öğrencinin seviyesine uygun materyal hazırlamak.
 • Almanca öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin etkin kullanım ilkelerini, üstün ve zayıf yönlerini açıklamak.
 • Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel, görsel, iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak.
 • Anadil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerileri kazanmak.
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisi kazanmak.
 • Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile öğrenmede analitik ve eleştirel bir yaklaşım kazanmak, bununla bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlamak, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazanmak.
 • Kendi kültürler arası iletişim yetilerini geliştirmek için kazandıkları Almanca ve genel kültür bilgileriyle duygu ve düşüncelerini aktarmak, tartışmak, kendi kültürel haklarını savunmak ve özgürce yorum yapmak.
 • Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırmak.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında Almanca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Almanca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Prof. Dr. Gülten Güler
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Görükle Kampüsü
16059 Bursa

Tel: 0224 294 22 74
E-mail: gguler@uludag.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Anastasia Şenyıldız
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Görükle Kampüsü
16059 Bursa

Tel:0224 294 22 76
E-mail: a_senyildiz@yahoo.de
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi Dr. ve 1 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi, toplam 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
• Erasmus programı çerçevesinde 6 Alman ve 2 Avusturya üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ve Goethe Enstitüsü ile kurumsal işbirliği, seminer kütüphanesi, bilgisayar labaratuvarı ve projeksiyonlu sınıflar mevcuttur.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM1001ALMANCA DİL BİLGİSİ I Zorunlu30055
ALM1005OKUMA BECERİLERİ I Zorunlu30055
ALM1007YAZMA BECERİLERİ I Zorunlu30044
ALM1009SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I Zorunlu30044
EBB1003EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30044
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM1002ALMANCA DİLBİLGİSİ II Zorunlu30033
ALM1006OKUMA BECERİLERİ II Zorunlu30033
ALM1008YAZMA BECERİLERİ II Zorunlu30044
ALM1010SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II Zorunlu30044
EBB1004EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu30044
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM2003ALMAN EDEBİYATI I Zorunlu30044
ALM2007ALMANCA DİLBİLGİSİ III Zorunlu30044
ALM2009DİLBİLİM I Zorunlu30044
ALM2011İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I Zorunlu30044
ALM2013ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I Zorunlu30044
EBB2003ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu30044
ATA201ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM2002İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II Zorunlu30055
ALM2004ALMAN EDEBİYATI II Zorunlu30044
ALM2006ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR II Zorunlu30044
ALM2008KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ Zorunlu30044
ALM2010DİLBİLİM II Zorunlu30044
EBB2004ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu22055
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM3001DİL EDİNİMİ Zorunlu30044
ALM3003EDEBİ METİN İNCELEME VE ÖĞRETİMİ I Zorunlu30055
EBB3003ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu22055
EBB3005SINIF YÖNETİMİ Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1313
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM3002ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu22044
ALM3004EDEBİ METİN İNCELEME VE ÖĞRETİMİ II Zorunlu30044
ALM3008TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu20033
ALM3010TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu12033
EBB3004ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu22055
EBB3006ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu30044
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli55
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM4009ALMANCA DERS KİTABI İNCELEMESİ Zorunlu22066
EBB4001OKUL DENEYİMİ Zorunlu14055
EBB4005REHBERLİK Zorunlu30044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1515
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4004ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu26088
EBB4006TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu20033
ÖEB4002ÖZEL EĞİTİM Zorunlu20055
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1414
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4001FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli20033
BEB4003PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4005BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4007TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4009KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4011ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli20033
BEB4021FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli20033
BEB4027EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli20033
BEB4029VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BIL1051BİLGİSAYAR I Seçmeli22044
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0503MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0505TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0507GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli12033
GSB0509FOTOĞRAF I Seçmeli10233
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM1012KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ Seçmeli30044
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20033
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20033
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20033
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20033
BEB4018TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli20033
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4028EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli20033
BEB4030VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli20033
BIL1052BİLGİSAYAR II Seçmeli22044
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0502SANAT BİLİNCİ Seçmeli30033
GSB0504MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0506TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0508GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli12033
GSB0510FOTOĞRAF II Seçmeli10233
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM2103YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli20044
ALM2105KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE DEĞERLENDİRME Seçmeli20044
ALM2107DİL VE İLETİŞİM Seçmeli20044
ALM2109KISA METİN YORUMLAMA Seçmeli20044
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM2012BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli20044
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM3009ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli30044
ALM3011BİLİM TARİHİ Seçmeli20033
ALM3121UYGULAMALI DİLBİLGİSİ I Seçmeli20033
ALM3123UYGULAMALI DİNLEME KONUŞMA I Seçmeli20033
FRN3009İKİNCİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Seçmeli20033
ING3011İKİNCİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Seçmeli20033
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM3126UYGULAMALI DİLBİLGİSİ II Seçmeli20022
ALM3128UYGULAMALI DİNLEME KONUŞMA II Seçmeli20022
FRN3012İKİNCİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Seçmeli20033
ING3014İKİNCİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Seçmeli20033
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM4011MATERYAL GELİŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli22066
ALM4115UYGULAMALI DİLBİLGİSİ III Seçmeli20044
ALM4117UYGULAMALI DİNLEME KONUŞMA III Seçmeli20044
FRN4013İKİNCİ YABANCI DİL III (FRANSIZCA) Seçmeli20055
ING4011İKİNCİ YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) Seçmeli20055
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM4126ALMANCA TİCARİ YAZIŞMA Seçmeli20077
ALM4128ÇEVİRİ Seçmeli20077
ALM4130SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli20077
ALM4204ALMAN EDEBİYATI VE SİNEMA UYARLAMA Seçmeli20077
ALM4210MEDYA VE DİL Seçmeli20077
ALM4214ALMAN KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli20077
ALM4216GÜNCEL METİN ÇALIŞMALARI Seçmeli20077
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi