Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Sınıf Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu´na kadar uzanmaktadır. İlköğretim Bölümü içinde; Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı I. ve II.öğretimde toplam 1002 öğrencisine, 5 öğretim üyesi, 5 öğretim elemanı, 1 okutman ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim hizmetini yürütmektedir.
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı programında, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ilköğretim okullarında 6.yarıyılda Okul Deneyimi, 7 ve 8.yarıyıllarda ise Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleriyle yürütülmektedir.
2 Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sınıf Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sınıf Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7 Program Profili
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı’nın amacı, ilköğretim birinci kademede (1-5.sınıf) eğitim-öğretim ve araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeye ve bu yolla kendini sürekli geliştirmeye açık çağdaş öğretmenler yetiştirmektir.
 1. Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlamak
 2. Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
 3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek
 4. Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak
 5. Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak
 6. Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapmak
 7. Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak
 8. Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlamak
 9. Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırmak
 10. Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirmek
 11. Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenlemek
 12. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek11
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek1-
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak15
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlamak14
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenlemek1-
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak1-
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapmak14
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak15
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak11
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak1,21
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2-
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek1,2-
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak14
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlamak1,2-
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek1,2-
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak1,2-
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapmak26
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,24
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak1-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek1,2,3-
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak2-
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak1,2,32
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak1,2,3-
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek1,2,34
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak1,2,3-
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak1,2,32
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek15
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak3-
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlamak1,2,3,4,51
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek1,2,3,4,5-
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirmek1,2,3,4,55
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırmak1,26
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlamak
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenlemek
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapmak
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlamak
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapmak
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtmak
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini desteklemek
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlamak
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlamak
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programı mezunları, devlet ya da özel ilköğretim okullarında Sınıf öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da uzman öğretmen olarak görev yapabilmektedir.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim ve Yabancı Dil (ÜDS, KPDS, TOEFL veya dengi) sınavlarından başvuracakları programların koşullarını sağlayacak puan aldıkları taktirde lisansüstü programlarına öğrenim görmek için başvuru yapabilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tamamını (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Muhlis ÖZKAN
Telefon: +90 (224) 294 22 83
Belgegeçer: +90 224 294 2199
muozkan@uludag.edu.tr
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Hülya KARTAL
Telefon: +90 (224) 294 22 09
Belgegeçer: +90 224 294 2199
hkartal@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuarlarda yürütülmektedir. Bölümümüzde 2 adet Fen Bilgisi laboratuarı mevcuttur.
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcılarının kullanımına sunulmuş olan 12 adet bilgisayar ve 10 adet yazıcı, ilköğretim bölümü dersliklerinde bulunan 9 sabit ve bir tane mobil olmak üzere toplam 12 projeksiyon cihazı, 4 adet diz üstü bilgisayar ve iki akıllı tahta eğitim öğretim amaçlı kullanılabilir durumdadır.
3 bilgisayar laboratuarında toplam 61 masaüstü bilgisayar ve eğitim fakültesinin dersliklerinin olduğu katlarda 6 adet bilgisayar hafta içi 5 gün 14 saat süreyle internet erişimine açık olarak öğrenciler tarafından kullanılabilir durumdadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi süreli yayınlar ve online veri tabanları olarak eğitim bilimleri kaynakları açısından oldukça zengindir ve etkin olarak kullanılabilmektedir.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BIL1051BİLGİSAYAR I Zorunlu22044
EBB1003EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30055
SIN1001TEMEL MATEMATİK I Zorunlu20044
SIN1011UYGARLIK TARİHİ Zorunlu20044
SIN1013GENEL BİYOLOJİ Zorunlu20066
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu20022
YAD101YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli00
Toplam3030
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BIL1052BİLGİSAYAR II Zorunlu22044
EBB1004EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu30033
SIN1002TEMEL MATEMATİK II Zorunlu20044
SIN1012GENEL COĞRAFYA Zorunlu20022
SIN1014TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu20022
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu20022
YAD102YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli55
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2003ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu30033
SIN2011MÜZİK Zorunlu12033
SIN2013BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Zorunlu12033
SIN2017ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu20022
SIN2019EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu20033
SIN2021EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu20033
ATA201ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
SIN2003TÜRK DİLİ I:SES VE YAPI BİLGİSİ Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2004ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu22044
SIN2006ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu20044
SIN2010BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu12033
SIN2014GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu12022
SIN2016MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu12033
SIN2020SANAT EĞİTİMİ Zorunlu12033
SIN2004TÜRK DİLİ II:CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3005SINIF YÖNETİMİ Zorunlu20033
EBB3007OKUL DENEYİMİ Zorunlu14055
SIN3003İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu30044
SIN3005HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu30044
SIN3009MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu30033
SIN3013FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu03033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3006ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu30044
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
SIN3004TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu30033
SIN3010MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu30033
SIN3012SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu30033
SIN3014FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu30033
SIN3018TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu12044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4005REHBERLİK Zorunlu30044
EBB4007ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu26088
ÖEB4001ÖZEL EĞİTİM Zorunlu20044
SIN4011GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu12033
SIN4017CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4004ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu26088
EBB4006TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu20044
SIN4002BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu20055
SIN4008İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞMA Zorunlu20055
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4001FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli20033
BEB4003PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4005BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4007TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4009KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4011ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli20033
BEB4021FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli20033
BEB4025TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli20033
BEB4027EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli20033
BEB4029VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0503MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0505TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0507GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli12033
GSB0509FOTOĞRAF I Seçmeli10233
SIN3109HALK MÜZİĞİ Seçmeli20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20033
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20033
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20033
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20033
BEB4018TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli20033
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4028EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli20033
BEB4030VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli20033
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30033
GSB0502SANAT BİLİNCİ Seçmeli30033
GSB0504MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0506TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0508GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli12033
GSB0510FOTOĞRAF II Seçmeli10233
SIN1004GENEL KİMYA Seçmeli20044
SIN1006DRAMA UYGULAMALARI Seçmeli20044
SIN1008İLKOKULDA ÇOCUK ŞARKILARI SUNUMU Seçmeli20044
SIN1010EL SANATLARI Seçmeli20044
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN2001GENEL FİZİK Seçmeli20044
SIN2005BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMALARI Seçmeli20044
SIN2007İLKOKULLARDA OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARIN GELİŞİMİ Seçmeli20044
SIN2009ÜÇ BOYUTLU SANATSAL ÇALIŞMALAR Seçmeli20044
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN2008DOĞA VE DAĞCILIK SPORLARI Seçmeli20044
SIN2012DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Seçmeli20044
SIN2018DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli20044
SIN2022KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli20044
SIN2024BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEMLERİ Seçmeli20022
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN3011DRAMA Seçmeli22044
SIN3015BASKETBOL Seçmeli20044
SIN3017İLKOKULDA AİLE KATILIMI Seçmeli20044
SIN3019ETKİLİ ÖĞRETMEN Seçmeli20044
SIN3021DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ Seçmeli20044
SIN3023TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU Seçmeli20044
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN3016ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Seçmeli20044
SIN3020GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli20044
SIN3022ÇOCUKLARA YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMI TASARLAMA Seçmeli20044
SIN3024OYUN, MÜZİK, DANS Seçmeli20044
SIN3028TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU Seçmeli20044
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN4019ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli20044
SIN4021SINIFTA PROBLEM DAVRANIŞLARLA BAŞETME Seçmeli20044
SIN4023EĞİTSEL OYUN, RİTİM VE MÜZİK Seçmeli20044
SIN4025ALAN YAZILARI VE RAPOR HAZIRLAMA Seçmeli20044
SIN4027VOLEYBOL Seçmeli20044
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
SIN4102TRAFİK VE İLK YARDIM Seçmeli20044
SIN4106CİNSEL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli20044
SIN4202ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ Seçmeli20044
SIN4204CİNSEL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli20033
SIN4206FEN BİLGİSİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli20033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi