Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Okul Öncesi Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu´na kadar uzanmaktadır. İlköğretim Bölümü içinde; Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi, 169’u gündüz 41’i gece olmak üzere toplam 210 öğrenciye 1 öğretim üyesi, 2 öğretim elemanı ve 3 araştırma görevlisi ve 1 okutman ile eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının bünyesinde açılmış anasınıflarında ortaya çıkan okulöncesi öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2008–2009 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileri kapsayan oluşan dört yıllık bir bu lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen bağımsız anaokullarında 7.yarıyılda Okul Deneyimi, 8.yarıyılda ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında Öğretmenlik Uygulaması gerçekleştirilmektedir. Programa, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından itibaren II. Öğretime de öğrenci alınmaya başlanmıştır.
2 Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Okul Öncesi Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Okul Öncesi Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Okul Öncesi Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7 Program Profili
Programın temel amacı, okulöncesi eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak, yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Programda, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Bu anabilim dalından mezun olanlar, öğretmenlik mesleğinin yanısıra çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilme olanağı bulabilmektedirler.
Hedefler
1. Atatürk İlke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmek,
2. Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek,
3. Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak,
4. Okul Öncesi alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,,
5. Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek,
  1. Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  2. Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
  3. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
  4. Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
  5. Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
  6. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
  7. Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
  8. Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
  9. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  10. Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  11. Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
  12. Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
  13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
  14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
  15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
  16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.1-
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.-
Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.1-
Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.1-
Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.1-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1-
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.1-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak15
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.1,2-
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.1,25
Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.1,2-
Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.1,22
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.1,22
Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.1,24
Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.1,2-
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.1,24
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1,22
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.1,2,3-
Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.1,2,31
Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.-
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.1,2,3-
Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.1,2,33
Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.1,2,31
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek-
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.1,2,3-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.1,2,3,4,5-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3,4,5-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3,4,5-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1,2,3,4,5-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.1,2-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek-
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
  • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
  • Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  • Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
  • Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
  • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
  • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
  • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
  • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
  • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
  • Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
  • Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
  • Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  • Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
  • Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
  • Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
  • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
  • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
  • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  • Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
  • Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
  • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
Öğrenme Yetkinliği
  • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
  • Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
  • Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
  • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
  • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
Alana Özgü Yetkinlik
  • Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarındaki anasınıflarında ya da bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretmen, anaokullarında da uzman öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu program mezunları, KPSS´den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından okul öncesi öğretmeni olarak atanmaktadır
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik yürütülmektedir. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcılarının kullanımına sunulmuş olan 10 adet bilgisayar ve 7 adet yazıcı, eğitim öğretim ve akademik faaliyetler amacıyla kullanılmaktadır.
İlköğretim bölümünde dershaneler, laboratuarlarda ve ayrıca koridorlarda öğrencinin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. Fakültemiz 3 adet bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlar da ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımına hazır tutulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
  • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
  • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
  • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
  • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
  • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
  • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BIL1051BİLGİSAYAR I Zorunlu22034
EBB1003EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30034
OKU1003İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu30036
OKU1007OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu30035
OKU1009PSİKOLOJİ Zorunlu20024
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu20022
YAD101YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli00
Toplam2130
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ALM1012KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ Zorunlu30034
BIL1052BİLGİSAYAR II Zorunlu22034
EBB1004EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu30034
OKU1010ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu30039
OKU1012EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu20026
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu20022
YAD102YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli-3-4
Toplam1830
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2003ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu30034
OKU2011ANNE ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu20024
OKU2013ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I Zorunlu30035
OKU2015YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu22035
OKU2017ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu20023
OKU2019EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu20023
ATA201NUTUK Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli34
Toplam2030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2004ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu22035
OKU2004ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu30035
OKU2012ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu30035
OKU2014ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu20023
OKU2016MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu30035
OKU2018DRAMA Zorunlu22034
OKU2020TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu20023
Toplam1930
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3003ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu22035
EBB3005SINIF YÖNETİMİ Zorunlu20023
EBB3007OKUL DENEYİMİ Zorunlu14035
OKU3001BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu22033
OKU3009MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu12023
OKU3011FEN EĞİTİMİ Zorunlu22034
OKU3013GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu22034
OKU3015İSTATİSTİK Zorunlu20023
Toplam2130
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3004ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu22035
EBB3006ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu30034
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10012
OKU3002MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu22034
OKU3010MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu22035
OKU3012ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu30033
OKU3014BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu20023
OKU3016TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu12023
ÖEB3002ÖZEL EĞİTİM Zorunlu20023
Toplam2132
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4005REHBERLİK Zorunlu30034
EBB4007ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu26058
OKU4003ANNE-BABA EĞİTİMİ Zorunlu20025
OKU4005ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu12024
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli59
Toplam1730
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4004ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu26058
EBB4006TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu20023
OKU4006İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMI Zorunlu20025
OKU4008ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu12026
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli58
Toplam1630
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GSB0508GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I Seçmeli12022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20023
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20023
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20023
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20023
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20023
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20023
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20023
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20023
BEB4018TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli20023
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20023
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20023
BEB4028EĞİTSEL OYUN II Seçmeli20023
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
OKU2109OKULÖNCESİNDE OYUN YOLUYLA FEN ÖĞRETİMİ Seçmeli30034
OKU2111OKULÖNCESİNDE AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ Seçmeli30034
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
OKU4103ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli20024
OKU4105TÜRKİYEDE ÇAĞDAŞLAŞMA Seçmeli20024
OKU4107OKULÖNCESİNDE BİLİMSEL SÜREÇ DEVRELERİNİN GELİŞİMİ Seçmeli20024
OKU4111TÜRK SANAT MÜZİĞİ Seçmeli20024
OKU4113HALK OYUNLARI Seçmeli20024
OKU4115TÜRK HALK MÜZİĞİ Seçmeli20024
OKU4203SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Seçmeli30035
OKU4205ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli30035
OKU4207TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli30035
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ILH4090İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli20023.5
OKU4106ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Seçmeli30035
OKU4108ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli30035
OKU4206OKUL ÖNCESİNDE DİL VE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli20023
OKU4208TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli20023
  • 1T : Teori
  • 2U : Uygulama
  • 3L : Laboratuvar
  • 4K : Kredi