Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Makine
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Makine Programı, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Örgün öğretim olmak üzere mesleki ve teknik eğitime başlamıştır.
Mevcut programda 2012 yılı itibariyle örgün eğitimde 95 öğrenci ile öğretime devam edilmektedir.
2 Verilen Derece
Makine Teknikeri
3 Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
7 Program Profili
Ülkemiz endüstrisinde üretimin en üst düzeyde uygulanması aşamasında tüm makinelerin verimli, yerinde ve etkin kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Endüstrimizde; imalat alanında, mühendislik bilimlerinde, makine tasarımı, makine bilimi ve makine elemanları alanında eğitim almış, bilgisayar kullanımını bilen, sistem analizi ve tasarım bilgisine sahip, yetişmiş ara elemana ihtiyaç vardır. Makine teknikeri ünvanına sahip olan mezunlar; geleneksel imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek1,2-
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1,2-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1,2-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1,2,4-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
Öğrenme Yetkinliği
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar otomotiv ve makine endüstrisi gibi çok geniş bir alanda istihdam edilirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %...., yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % .... şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu ve bir dersten başarılı olmak için HBAN (Ham Başarı Ağırlık Notu) değerinin 40 olma zorunluluğu vardır. Bu derslerin başarı durumlarını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir.
Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4
BA 3,5
BB 3
CB 2,5
CC 2
DC 1,5
DD 1
FD 0,5
FF 0
12 Mezuniyet Koşulları
Makine Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren tüm dersleri ve staj programını “Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” ve “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Program Başkanı : Öğr. Gör. Faruk KAYNAKLI
E-Posta : fkaynakli@uludag.edu.tr
Adres : Gemlik Asım KOCABIYIK Meslek Yüksek Okulu, Gemlik / BURSA,
Telefon : +90 (224) 512 34 91–92–93
Bologna Koordinatörü : Doç.Dr.Yahya IŞIK / İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü
E-Posta : yahya@uludag.edu.tr
Adres : Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik / BURSA
Telefon : +90 (224) 757 6909 Faks : +90 (224) 757 1991
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Makine Programında doktora sürecinde olan 1 adet öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Makine programında öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri fiziki ve teknolojik alt yapı olarak 2 adet CAD / CAM Laboratuarı ve ayrıca genel üretim atölyesi bulunmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MKNZ101TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu31055
OTPZ001İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu20033
OTPZ010BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu20133
OTPZ101MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu30044
OTPZ103FİZİK Zorunlu30044
OTPZ107TEKNİK RESİM Zorunlu31055
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MKNZ102MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu20033
MKNZ104İMALAT İŞLEMLERİ I Zorunlu31077
MKNZ106MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu30155
MKNZ108BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Zorunlu30144
OTPZ102MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu20022
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli93
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
STAJ I Zorunlu00044
MKNZ201İMALAT İŞLEMLERİ II Zorunlu31044
MKNZ203BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Zorunlu30144
MKNZ205MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu30033
MKNZ207BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu20233
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
STAJ II Zorunlu00044
MKNZ202BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II Zorunlu20233
MKNZ206HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu30144
MKNZ208CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu30144
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1515
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD112YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD122YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MKNS110ÖLÇME VE KONTROL Seçmeli20033
OTPS009İLETİŞİM Seçmeli20033
OTPS013MÜHENDİSLİK BİLİMİ Seçmeli20033
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISYS015İLETİŞİM Seçmeli12033
MKNS209MUKAVEMET Seçmeli20033
MKNS211CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli20033
MKNS213KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli20033
MKNS215TERMODİNAMİK Seçmeli20033
MKNS217MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli20033
MKNS219İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli01601212
MKNS221BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ Seçmeli20033
OTPS004KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli20033
OTPS005KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR Seçmeli20033
OTPS011İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli20033
OTPS013GİRİŞİMCİLİK Seçmeli20033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MKNS210ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli20033
MKNS212TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL Seçmeli20033
MKNS214İŞ KALIPLARI Seçmeli20033
MKNS216KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli20033
MKNS218MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli20033
MKNS220İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
MKNS220İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
MKNZ204SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli20033
OTPS006ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli20033
OTPS007MESLEK ETİĞİ Seçmeli20033
OTPS012İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli20033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi